Laboral
10 de maig de 2019

Autònoms, com poden contractar a un familiar?

Autònoms, com poden contractar a un familiar?

Els autònoms titulars d’un negoci poden contractar a treballadors així com a familiars seus (fins a segon grau de parentesc).

Autònoms col·laboradors (contractació de familiars de primer i segon grau)

Si un autònom vol contractar al seu cònjuge o familiars de primer grau (fills, pares, sogres) o de segon grau (germans, nets, avis, cunyats, etc.), ha d’utilitzar la figura de l’autònom col·laborador enquadrat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Requisits per donar d’alta a un familiar com a Autònom col·laborador:

  1. En primer lloc, ha de ser un familiar directe de l’autònom titular del negoci per consanguinitat o afinitat fins a segon grau i, si es dona el cas, per adopció. En cas que es tracti d’una parella de fet, haurà d’existir convivència en el mateix domicili (certificat d’empadronament amb una durada ininterrompuda de 5 anys).
  2. Que la col·laboració amb el negoci sigui estable i permanent, per tant, que no es tracti d’ajudes puntuals.
  3. Que el familiar no estigui donat d’alta en el règim general com a treballador per compte aliè.
  4. Que el familiar tingui més de 16 anys.

A quines Bonificacions en les quotes de la Seguretat Social es té dret a donar d’alta a autònoms col·laboradors?

Bonificació en les quotes d’autònoms del 50% durant els primers 18 mesos i del 25% durant els sis mesos següents, per tal d’incentivar que aquests familiars col·laboradors de l’autònom es donin d’alta al RETA.

L’autònom col·laborador (familiar) no estarà obligat a realitzar les declaracions fiscals habituals en els autònoms (trimestral d'IVA, IRPF, etc), però sí que les haurà de presentar l’autònom titular del negoci.

Excepcions en les quals es pot contractar a un familiar en el Règim General

  • Fills menors de 30 anys (convisquin o no amb l’autònom titular del negoci). No obstant això, aquest tipus de contractació té com a particularitat que tindran dret a totes les prestacions de la Seguretat Social excepte desocupació, és a dir que no tindran dret a cobrar la prestació d’atur. A partir dels 30 anys s’haurà de contractar al fill com a autònom col·laborador o com assalariat si es pot demostrar que existeix una relació laboral.
  • Fills, sense importar l’edat, amb una discapacitat mental igual o superior al 33%, o amb discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%. S’aplica la mateixa particularitat que en el cas anterior (no es tindrà dret a atur).
  • Familiars de tercer grau (nebots, tiets, besnets, etc.) s’han de contractar en el Règim General com a assalariats, a no ser que es pugui demostrar davant de la Seguretat Social que aquests familiars són realment autònoms (no treballen de manera habitual pel seu negoci) i, per tant, els podrà contractar com a autònoms col·laboradors.
  • Familiars de primer o segon grau quan l’autònom titular pugui demostrar que el familiar reuneix tots els requisits d’un assalariat i no d’un autònom (contracte laboral, categoria professional, salari, jornada laboral), i s’haurà d’acreditar que no existeix convivència ni dependència econòmica amb l’autònom titular.

Ets autònom/a i tens pensat contractar a un familiar? Contacta amb la nostra àrea especialista en assessoria per autònoms per a més informació i/o per fer les gestions oportunes: 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!