Laboral
2 de gener de 2023

Contracte de relleu: Què és i com funciona la jubilació parcial

Contracte de relleu: Què és i com funciona la jubilació parcial

El contracte de relleu és una modalitat contractual que facilita la renovació generacional en les empreses, permetent que els qui són pròxims a la jubilació comencin a gaudir de més temps lliure, alhora que se li dona una oportunitat laboral a persones més joves que estan a la recerca d'ocupació.

Què és un contracte de relleu?

Els contractes de relleu estan entre les modalitats més desconegudes dins de totes les que es regulen en el nostre ordenament jurídic. Això es deu al fet que no són massa comuns. No obstant això, atès que l'edat de jubilació està augmentant de manera progressiva, el retard en l'edat a la qual les persones poden retirar-se finalment del mercat laboral, està incrementant l'interès per aquesta mena de contractació.

Es tracta d'una modalitat contractual a la qual només es pot recórrer en els supòsits de jubilació parcial d'un membre de la plantilla. Així ho recullen tant l'Estatut dels Treballadors com el Reial decret llei 5/2013.

Quan un empleat accedeix a la jubilació parcial, el que fa és reduir el seu temps de treball. Atès que l'empresa necessita que aquest lloc que ocupa el jubilat parcialment estigui cobert durant tota la jornada, supleix l'absència d'aquesta persona amb la contractació d'una altra mitjançant el contracte de relleu. Pel que respecta al rellevista (el nou empleat), les funcions que assumeix han de ser les mateixes o molt similars a les del lloc que ocupa el jubilat parcialment.

Quan es pot demanar el contracte de relleu?

Aquest contracte només es pot formalitzar quan un treballador de l'empresa accedeix a una situació de jubilació parcial, reduint amb això tant la seva jornada laboral com el seu salari, i començant a cobrar una part de la teva pensió de jubilació.

Qui compleix els requisits per a jubilar-se parcialment i desitja accedir a aquesta situació, ha de negociar amb la teva empresa. També ha de fer les gestions necessàries amb la Seguretat Social per a començar a percebre part de la seva pensió. De fet, és la mateixa empresa la que pot proposar al seu treballador jubilar-se parcialment. Amb la peculiaritat que aquest no té l'obligació d'acceptar-ho.

El que ocorre en aquests casos és que es formalitzen dos contractes diferents:

 • L'empresa formalitza un nou contracte amb el treballador rellevat (un contracte a temps parcial), que s'ajusta a les noves condicions de jornada i salari pactades.
 • Se signa un altre contracte de treball (el de relleu) amb el rellevista. En tot cas, ha de formalitzar-se per escrit.

Una de les característiques essencials del contracte de relleu, és que la companyia no pot contractar qualsevol persona perquè sigui el relleu. Ha de tractar-se necessàriament d'un aturat inscrit en l'INEM. O bé, d'algú que ja estigui vinculat a l'empresa a través d'un contracte de durada determinada.

La jornada que duu a terme el rellevista pot ser a temps complet o parcial, però ha de cobrir, almenys, el temps equivalent a la reducció acordada amb el treballador rellevat. És a dir, si la persona que ha accedit a la jubilació parcial ha reduït la seva jornada en quatre hores al dia, el contracte de relleu haurà d'establir una jornada diària que sigui, com a mínim, de quatre hores.

L'horari de treball dels dos empleats pot ser complementari o simultani. El rellevista pot treballar al mateix temps que el rellevat, o únicament en les hores en les quals el jubilat parcialment no és present.

Com s'ha assenyalat abans, no és necessari que el rellevista ocupi exactament el mateix lloc que el rellevat. No obstant això, les funcions entre un lloc i un altre han de ser molt similars. El que sí que ha d'existir en tot cas és una correspondència entre les bases de cotització de tots dos empleats. D'aquesta manera, la base de cotització del rellevista no podrà ser inferior al 65% de les bases de cotització mitjanes del rellevat en els últims sis mesos del període de la base reguladora de la jubilació parcial.

Quant dura un contracte de relleu?

Jubilació parcial abans d'arribar a l'edat ordinària de jubilació

Si el rellevat accedeix a la jubilació parcial abans de complir l'edat legal de jubilació, el contracte de relleu pot tenir durada indefinida o parcial. La seva durada serà, almenys, del temps que li falta al jubilat parcialment per a accedir a la jubilació total.

Una vegada que el rellevat arriba a l'edat a la qual pot jubilar-se de manera total, poden donar-se dues situacions:

 • Si continua en el seu lloc de treball i el contracte de relleu fora de durada determinada, es pot prorrogar el mateix d'any en any. Quan el treballador rellevat es jubili definitivament, s'extingirà el contracte de relleu. Si el contracte del rellevista és de durada indefinida, es manté fins a la jubilació total del rellevat.
 • Si el treballador rellevat es jubila en arribar a l'edat en què pot fer-ho. En aquest cas, el contracte de relleu s'extingeix si és de durada determinada. Per una altra banda, si és un contracte de durada indefinida i de jornada completa, el contracte de relleu es pot mantenir dos anys més.

Jubilació parcial després de complir l'edat ordinària de jubilació

La jubilació és un dret, no una obligació. De manera que una persona pot continuar treballant encara que hagi arribat a l'edat legal a la qual ja pot retirar-se del mercat laboral.

Si un treballador amb edat per a estar jubilat decideix continuar treballant, però es jubila parcialment, el contracte de relleu pot ser indefinit o anual. Si és anual, es prorroga automàticament d'any en any fins a la jubilació definitiva del rellevat.

Avantatges i inconvenients dels contractes de relleu

Avantatges del contracte de relleu

 • Permet la renovació generacional de la plantilla, donant accés a la mateixa a persones més joves.
 • El jubilat parcialment pot traspassar els seus coneixements i experiència al treballador de nou ingrés.
 • El cost salarial per a l'empresa del nou empleat serà, generalment, més baix que el que suposa el treballador rellevat.
 • Permet al jubilat parcialment gaudir de més temps lliure sense haver de renunciar del tot al seu treball.
 • Per al rellevista és una bona oportunitat de demostrar la seva vàlua i poder quedar-se després en l'empresa.

Inconvenients del contracte de relleu

 • No és una modalitat contractual molt coneguda, per la qual cosa les empreses no solen recórrer a ell.
 • L'absència parcial d'un empleat i l'arribada d'un treballador nou obliguen a fer ajustos en la manera de treballar.
 • El rellevista no té garantit cobrar el mateix sou que el rellevat.
 • No assegura a la persona contractada que es quedarà de manera indefinida en l'empresa.
 • No existeixen molts incentius a la jubilació parcial. El baix import de les pensions de jubilació provoca que, per a la majoria de les persones pròximes a l'edat de jubilació, no resulti interessant reduir el seu temps de treball, perquè perden poder adquisitiu.

Jubilació parcial amb contracte de relleu

Per a poder accedir a la situació de jubilació parcial, l'empleat deu:

 • Haver treballat un mínim de sis anys en l'empresa en la qual accedirà a aquesta situació.
 • Haver complert l'edat mínima d'accés a la jubilació parcial, que ara és de 63 anys.
 • Tenir cotitzats un mínim de 33 anys a la Seguretat Social.
 • Comptar amb un contracte a jornada completa.

Si el jubilat parcialment compleix aquests requisits i encara no ha arribat a l'edat legal de jubilació, és obligatori que l'empresa formalitzi un contracte de relleu.

En els supòsits en els quals qui es jubila parcialment ja ha arribat a l'edat legal de jubilació, però no desitja retirar-se del tot, l'empresa no té l'obligació de fer un contracte de relleu. Per tant, hi ha casos en els quals la jubilació parcial no dona lloc a un contracte com el que estem examinant.

El contracte de relleu és una modalitat contractual que busca fomentar l'ocupació i millorar la qualitat de vida de les persones que són pròximes a jubilar-se. Malgrat això, és un dels contractes que menys s'usen.

Comparteix l'article a les teves xarxes!