Jurídic
9 de agost de 2022

Autònom col·laborador: Requisits, beneficis i bonificacions

Autònom col·laborador: Requisits, beneficis i bonificacions

Tota PIME necessita contractar treballadors i a vegades, per circumstàncies, ha d’incloure familiars. Evidentment, aquests familiars tenen un grau d’implicació més alt que la resta perquè hi ha vincles emocionals que uneixen empresari i treballador.

Per això hi ha una figura al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) que és la dels autònoms col·laboradors o familiars. Aquesta figura especial es tracta d’un familiar amb un grau directe de parentesc que treballarà per l’empresari.

En aquest article, intentarem resoldre tots els dubtes que puguin sorgir respecte a aquesta temàtica. Primerament, conceptualitzarem què és un autònom familiar i els requisits necessaris. Seguidament, explicarem els beneficis i els inconvenients d’aquesta figura. Finalment, detallarem les cotitzacions dels autònoms col·laboradors i l’increment de la base de cotització que es vol aplicar a partir del 2023.

Què és un autònom col·laborador?

Un autònom col·laborador, també anomenat autònom familiar, és un membre de la família d’un treballador autònom, que el contracta per treballar a la seva empresa per compte propi de manera habitual.

Es tracta de familiars que mantenen una relació de parentesc (consanguinitat, afinitat o adopció) amb el titular de l’empresa fins a un segon grau (inclòs). Aquestes persones coneixen el negoci millor que qualsevol treballador extern. A més a més, el grau de compromís és més alt, ja que els autònoms col·laboradors s’impliquen més en el negoci perquè al treballador i a l’empresari els uneixen vincles familiars.

Així doncs, aquesta figura, que és idònia per a les petites i mitjanes empreses, engloba els familiars directes (els fills, el pare o la mare, els germans, els avis, els nets, el cònjuge, els sogres i el gendre o la nora).

Aquest col·laborador autònom ha de cotitzar a la Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). Per a la Seguretat Social, aquest familiar és un treballador per compte propi, mentre que per a l’Agència Tributària és un treballador per compte d’altri.

Donar-se d’alta com a treballador autònom col·laborador és un tràmit senzill. Només s’ha d’emplenar i presentar el Model TA0521/2 a la Seguretat Social. Concretament, els documents que s’han d’aportar per a gestionar aquest tràmit són:

 • DNI.
 • El llibre de família.
 • Una còpia (s’ha de dur a l’Agència Tributària) del titular del negoci donat d’alta com a autònom.

En l’apartat següent enumerarem les diferents condicions necessàries per adherir-se al règim de col·laborador familiar.

Requisits de l'autònom col·laborador

La Seguretat Social estableix un seguit de requisits per poder cotitzar com a autònom col·laborador. D’aquesta manera, aquest treballador ha de:

 • Ser un familiar directe de l’autònom titular, és a dir, el cònjuge, la parella de fet, descendents, ascendents o parents per afinitat, consanguinitat o adopció de primer grau (pares, fills, sogres) i fins segon grau (germans, nets, avis, cunyats). En aquesta categoria queden exclosos els cosins, tiets, nebots i besnets.
 • Pel que fa a les parelles de fet, també han de complir alguns requisits:
  • Acreditar amb un certificat d’empadronament que han conviscut amb el titular de manera estable i ininterrompuda durant almenys cinc anys.
  • Estar registrats com a parella de fet en la seva comunitat autònoma o ajuntament.
 • Tenir com a mínim 16 anys, tal com reconeix l’Estatut dels Treballadors. De fet, està prohibit que els menors de 16 anys duguin a terme qualsevol activitat professional i, per tant, mai podran convertir-se en col·laborador familiar.
 • Conviure al mateix domicili que l’autònom titular, compartir la mateixa unitat familiar o dependre’n econòmicament.
 • Col·laborar amb l’autònom titular de forma habitual i contínua. Com a resultat, la col·laboració no pot ser puntual o esporàdica.
 • Treballar per compte propi. Amb altres paraules, no pot treballar per compte d’altri. Així doncs, aquesta modalitat és incompatible amb la pluriactivitat.
 • Estar donat d’alta al RETA si la col·laboració és esporàdica. En aquest punt cal aclarir que si bé el col·laborador autònom està donat d’alta al RETA, tributa a Hisenda en el Règim General.
 • Estar a l’atur i estar inscrit al servei públic d’ocupació.

Beneficis i inconvenients de l'autònom col·laborador

Convertir-se en col·laborador autònom té beneficis, però també inconvenients. Els explicarem a continuació:

Beneficis dels autònoms col·laboradors

 • Com que està afiliat al RETA, té dret a rebre les mateixes prestacions que qualsevol autònom per desocupació o cessament de l’activitat empresarial.
 • Ja que no està obligat a tributar a Hisenda, queda exempt de certes obligacions fiscals:
  • No està obligat a fer la declaració trimestral de l’IVA.
  • No està obligat a efectuar el pagament fraccionat de l’IRPF.
  • Només ha de presentar la declaració de la renda anualment.
 • Té dret a cobrar l’atur amb les mateixes condicions que els treballadors autònoms.
 • Ara bé, un dels requisits que ha de complir és haver estat donat d’alta com a treballador autònom col·laborador durant almenys 12 mesos consecutius.
 • Té accés a diverses bonificacions, que s’apliquen a la quota que ha de pagar mensualment a la Seguretat Social. En definitiva, l’autònom familiar gaudeix de rebaixes fins 2 anys després de començar a treballar. Ara bé, no ha d’haver estat d’alta al RETA en els últims cinc anys.

Inconvenients de ser autònom col·laborador

 • Els fills menors de 30 anys no tenen dret a rebre ajudes per desocupació en cas que els acomiadin de l’empresa.
 • Igual que l’autònom titular, s’ha de fer càrrec dels possibles problemes o riscos de l’activitat empresarial.

Quant cotitza un autònom col·laborador?

Actualment, la quota mínima que ha d’abonar un col·laborador autònom és de 293,94 euros mensuals. Aquesta xifra coincideix amb la que paguen la resta de treballadors per compte propi afiliats al RETA.

Bonificacions dels autònoms col·laboradors

Cal recordar que el col·laborador familiar té dret a rebre bonificacions durant els dos primers anys. És important que anteriorment no s’hagi donat d’alta com col·laborador autònom. A més, pot accedir a aquestes bonificacions si no s’ha donat d’alta al RETA durant els cinc anys anteriors.

Tanmateix, com ja hem comentat en l’apartat anterior, els autònoms familiars tenen dret a diverses bonificacions:

 1. Reben una bonificació del 100 % de la quota empresarial per contingències comunes durant 12 mesos, i en cas de contractació indefinida.
 2. Reben una bonificació del 50 % de la quota d’autònoms durant els 18 mesos posteriors a l’alta. En aquests moments, aquesta quota equival a 146,97 euros al mes.
 3. Reben una bonificació del 25 % de la quota d’autònoms des del mes 19 fins al 24, és a dir, durant 6 mesos més. Actualment, aquesta quota equival a 220,46 euros al mes.

Així doncs, les bonificacions de l'autònom col·laborador acaben al mes 25. Dit d'una altra manera, a partir de 2 anys i un mes després de l'alta. Des de llavors ha de començar a pagar la quota mínima de 293,94 euros mensuals.

Novetats en les cotitzacions dels autònoms col·laboradors pel 2023

Segons l'última taula d'ingressos reals que ha proposat la Seguretat Social per al 2023, l'autònom societari i l'autònom col·laborador passaran a tenir una base mínima de cotització que no podrà ser inferior a 1.000 €. Això equival a una quota de 306 €/mensuals. Així mateix, la base mínima de cotització per al 2024 i 2025 serà fixada pels Pressupostos Generals de l'Estat. Finalment, a partir de 2025, serà l'establerta per al grup 7 de cotització en el Règim General de Seguretat Social.

Comparteix l'article a les teves xarxes!