Política de Privacitat

Dades del propietari de la web:

 • RAÓ SOCIAL: ARFE SERVICIOS SL
 • NIF: B58110164
 • ADREÇA: MURALLA DEL CARME, 17-23 1r 08241, MANRESA (BARCELONA)
 • ADREÇA ELECTRÒNICA: [email protected]
 • TELÈFONS: 93 872 32 22
 • REGISTRE MERCANTIL: tom 25039, foli 212, full B-82559 i inscripció 17a
 • OBJECTE PRINCIPAL: informació sobre els serveis oferts per l'entitat

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d'ARFE SERVICIOS SL amb NIF B58110164 i domicili social situat a MURALLA DEL CARME, 17-23 1r 08241, MANRESA (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i transferències internacionals que ARFE SERVICIOS SL té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATS

Gestió de la pàgina web

 • Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web.
 • Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
 • Base legítima: El consentiment de l'interessat
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: No es preveuen
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen

Formulari web

 • Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
 • Base legítima: El consentiment de l'interessat
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: Cap
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió del compliment normatiu

 • Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l'entitat.
 • Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat.
 • Base legítima: El compliment d'una llei
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: les vostres dades seran comunicats en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable.
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen

Newsletters

 • Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de màrqueting per realitzar l'enviament corresponent a la Newsletter a la qual s'ha subscrit.
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
 • Base legítima: El consentiment de l'interessat
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: Cap
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen

Accions Comercials

 • Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis.
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
 • Base legítima: El consentiment de l'interessat.
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
 • Cessions: Cap.
 • Transferències internacionals: No es preveuen.
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen.

Gestió Borsa d'ocupació

 • Finalitat: Registre i tractament de dades de candidats per a finalitats de selecció de personal referent a llocs de treball vacants de les entitats col·laboradores i gestió de la borsa d'ocupació.
 • Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
 • Base legítima: El consentiment de l'interessat
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Entitats Col·laboradores amb la finalitat de gestionar la borsa d'ocupació i traslladar la candidatura a l'empresa col·laboradora. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el seu consentiment
 • Transferències internacionals: No es preveuen.
 • Elaboració de perfils: No es preveuen

Informem que pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit al correu:....... o al telèfon:....

Drets dels interessats

ARFE SERVICIOS SL informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d'accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control d'ARFE SERVICIOS SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els fins del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.
 • Dret d'oposició: És el dret de l'usuari a què no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part d'ARFE SERVICIOS SL.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haureu de complir els requisits següents:

 • Presentació d'un escrit a la direcció MURALLA DEL CARME, 17-23 1r 08241, MANRESA (BARCELONA) (a l'atenció d'ARFE SERVICIOS SL) o bé a través de correu electrònic a [email protected].
 • L'escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l'exercici haurà de complir els requisits legals següents:
  • Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els casos excepcionals en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que la identitat s'acrediti per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no feu referència a un fitxer concret se us facilitarà tota la informació que es tingui amb les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d'un fitxer en concret, només la informació d'aquest fitxer. Si sol·lícita informació relativa a un tercer mai no es podrà facilitar. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l'adreça a la qual heu d'enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

ARFE SERVICIOS SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d'acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l'apartat dels termes i condicions d'ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 1 d'abril del 2022