Laboral
30 de juliol de 2019

Vacances: Tot el que cal saber

Vacances: Tot el que cal saber

Un dels drets més importants que tenen els/les treballadors/es són les vacances i, encara que apareguin regulades en l’Estatut dels Treballadors, poden sorgir molts dubtes al seu voltant, tals com:

Duració de les vacances

Encara que la duració exacte s’estableix normalment per Conveni Col·lectiu o mitjançant pacte, no poden ser inferiors, en cap cas, a 30 dies naturals (és a dir, tenint en compte els diumenges i festius). No obstant això, la majoria de Convenis Col·lectius opten per establir les vacances en dies laborables de manera que 30 dies naturals (dos dies i mig per mes treballat), equivaldran a 22 dies laborables.

Cal tenir en compte que les vacances no es podran iniciar en un dia festiu o inhàbil, en cas que coincidís amb un dia no laborable, aquest es consideraria com a temps de descans.

En el cas dels/les treballadors/es a temps parcial o mitja jornada, posseeixen exactament els mateixos dies de vacances que els/les treballadors/es a temps complert. La diferència en hores ja està fixada en la remuneració, de manera que el/la treballador/a a temps parcial rebrà durant les vacances el salari corresponent a la seva jornada.

Decisió i gaudiment de vacances

El període de vacances s’ha d’estipular previ acord entre empresa i treballadors/es amb una antelació prèvia de 2 mesos mitjançant un calendari laboral de vacances. En principi aquest calendari no pot ser modificat, ja que per fer-ho s’hauria d’acreditar i demostrar que es tracta de causa justificada i necessària. 

Vacances en cas de baixa mèdica per incapacitat temporal

Si el període de vacances coincideix amb el període de baixa mèdica, maternitat, paternitat, incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, lactància i situacions especialment protegides, el/la treballador/a té dreta a recuperar els dies de vacances que no s’han pogut gaudir estant en aquesta situació en un període diferent, sempre i quan no hagin transcorregut més de 18 mesos des de la finalització de l’any en curs en que s’haurien d’haver gaudit, com a norma general.

Càlcul per liquidar vacances (pendents de gaudir) i abonament

En principi les vacances han de gaudir- se com a tals i no es poden substituir per una compensació econòmica. Tot i això, existeixen excepcions:

  • Si el contracte finalitza abans de poder gaudir-les, aquestes vacances seran retribuïdes. L’empresa no pot obligar al/la treballador/a a realitzar-les prèviament a la finalització, en tot cas, hauria de ser un acord entre ambdues parts.
  • Si el/la treballador/a es jubila i no ha gaudit de les vacances, aquestes també es podran abonar.

Cal tenir en compte que al finalitzar qualsevol relació laboral, l’empresa està obligada a especificar en el seu Certificat d’Empresa, que s’emet via telemàtica o en format paper, si el/la treballador/a del contracte que finalitza té pendent vacances per gaudir en el moment de l’extinció. En aquest cas, l’empresa està obligada a reflectir-ho en el certificat esmentat i a cotitzar pel/la treballador/a els dies que li quedin per gaudir de vacances.

Durant aquest període complementari de cotització, el/la treballador/a es troba legalment en situació d’ASSIMILAT/DA AL ALTA i el tractament és com si el/la treballador/a estigués encara prestant serveis en l’empresa, tot i que realment no ho estigui.

Amb aquesta mesura s’aconsegueix que l’empresa no evadeixi les cotitzacions que per aquests períodes hagués estat obligada a realitzar, en el supòsit de què la relació laboral amb el/la treballador/a estigués vigent. Així doncs, el/la treballador/a no perd els dies no gaudits de vacances, d’alta i cotització, ja que aquests poden esdevenir molt importants de cara a totes les prestacions que se’n poden derivar, ja sigui per exemple la prestació per desocupació o, fins i tot, la jubilació.

La conseqüència directa de la cotització per aquests dies de vacances pendents de gaudir, respecte de la prestació per desocupació, és que durant el període en què l’empresa està cotitzant, encara no s’està en situació involuntària de desocupació, que és un dels requisits principals per a poder sol·licitar la prestació contributiva per desocupació. Per aquest motiu, s’haurà d’esperar a que transcorrin els dies de cotització extraordinària (vacances pendents) per sol·licitar cita al Servei Públic d’Ocupació (SOC/SEPE) i poder així acreditar la situació legal de desocupació.

Per a un assessorament personalitzat podeu contactar amb la nostra àrea d'assessoria laboral al 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!