Laboral
2 de gener de 2018

Què et pot oferir un Pla de Retribució Flexible?

Què et pot oferir un Pla de Retribució Flexible?

Vols atraure talent a la teva plantilla? Vols saber de quina forma pots compensar els teus treballadors més enllà de la retribució ordinària?

Què és un pla de retribució flexible?

És un sistema de retribució que permet individualitzar i personalitzar el pla de compensació anual del treballador, de tal forma que el/la treballador/a pot adquirir una sèrie de productes i/o serveis a través de l’empresa (com per exemple, guarderia escolar, xecs restaurant, assegurances de salut, etc) a un preu generalment més competitiu i amb certs avantatges fiscals en funció de la seva tipologia.

Quin cost té per a l’empresa?

Si les parts pacten la redistribució salarial, el cost per a l’empresa és exactament el mateix i l’avantatge és principalment pel treballador, el qual obté un producte o servei a un preu especial (gràcies al poder negociador de l’empresa amb els proveïdors dels productes/serveis) i amb una rebaixa fiscal en matèria d’IRPF a conseqüència de que determinats productes, en virtut del Reglament d’IRPF, estan exempts de tributació si aquests són entregats per l’empresa al treballador/a.

Si l’empresa decideix incorporar en la compensació retributiva pactada una retribució en espècie addicional (per exemple, a través del pagament a favor del/la treballador/a una assegurança de salut), aleshores el cost per a l’empresa serà el cost del producte i/o servei i l’increment que comporti en matèria de Seguretat Social en la quota empresarial d’acord amb la normativa vigent, pel fet que tota retribució salarial, bé sigui dinerària o en espècie, ha de reflectir-se en nòmina.

Quins són els límits de la retribució flexible? 

  • El/la treballador/a pot percebre com a màxim el 30% de la seva retribució en espècie.
  • L’empresa no pot unilateralment imposar un pla de retribució flexible. S’ha d’acordar entre les parts.
  • En tot cas, s’ha de garantir en retribució dinerària (en líquid) la retribució que marqui el conveni per a la categoria en qüestió. 

Quins rendiments de treball en espècie comporten una exempció d’IRPF?

  • Assegurances de salut: Fins a 500€/anuals per assegurances de salut concertades a favor del treballador, el seu cònjuge o descendents.
  • Xecs restaurant: Límit de 11,00€/diaris. Per tal de que l’exempció sigui aplicable s’han de complir una sèrie de requisits, tals com que els xecs siguin personals i intransferibles, la quantitat no consumida no sigui acumulada per un altre dia, etc.
  • Servei de guarderia (primer cicle infantil): import íntegre.
  • Transport públic de viatgers: Límit màxim de 1.500 €/anuals.
  • Formació: per a la millora de la capacitació del treballador, sense límit econòmic.
  • Entre d’altres.

Creiem oportú que la millor forma d’explicar com pot beneficiar la retribució flexible és a través d’un exemple:

Què et pot oferir un Pla de Retribució Flexible?

Si el/la treballador/a, sense pla de retribució flexible, hagués d’adquirir pel seu compte l’assegurança de salut o el tiquet restaurant, per una banda, el cost dels productes/serveis segurament seria més elevat, donat que el treballador per si sol no té el mateix poder negociador que l’empresa i, per l’altra, li suposaria un cost econòmic de per si major perquè no podria acollir-se a la disminució de la base d'IRPF que comporta la seva consideració com a renda exempta si és abonat per l’empresa al treballador.

Tal com es veu en l’exemple, el treballador “via retribució flexible”, en aquest cas concret, assoleix un guany de 25,70€.

Respecte a la cotització dels conceptes, en relació als “tiquets restaurants”, aquests cotitzen, a excepció de complir les regles de cotització per ser considerats com a “dietes exemptes de cotització”. En el supòsit analitzat, no es té en compte aquesta consideració i s’integren en la base de cotització a fi de preservar la base de cotització del treballador abans de la seva implementació del pla de retribució flexible.

En conclusió, resulta evident l’avantatge que comporta per ambdues parts instaurar un pla de retribució flexible a l’empresa. En primer terme, per l'impacte econòmic que resulta per l’empresa i treballador. I, en segon lloc, perquè és una forma innovadora de compensar als treballadors en plantilla, que permet atreure el talent de professionals que cerquen empreses que els hi ofereixin quelcom més que una retribució purament salarial.

Per un assessorament personalitzat pots contactar amb la nostra àrea d'assessoria laboral en el 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!