Laboral
19 de abril de 2018

Els Permisos Retribuïts: Des de quin dia s’han de començar a computar?

Els Permisos Retribuïts: Des de quin dia s’han de començar a computar?

Es tracta d’una qüestió que freqüentment ha anat generant dubtes tant a professionals i consultors de l’Àrea de Recursos Humans com als/les treballadors/es assalariats/des que els sol·liciten. Sovint els convenis col·lectius d’aplicació, els quals poden regular els permisos retribuïts i la seva forma de gaudir-los, no aclareixen qüestions tan essencials com determinar des de quin dia s’han de començar a computar quan el fet causant, que genera el dret del permís, es produeix en cap de setmana o en dia no laborable.

Una recent sentència de la Sala 4ª del Social de Tribunal Suprem (STS nº145/2018, de 13 de Febrer de 2018), resol l’esmentada controvèrsia en relació als permisos retribuïts per matrimoni, naixement de fill i defunció d’un familiar quan el fet causant, és a dir, l’esdeveniment es produeix en un dia no laborable (festiu o dia no laborable) determinant que, en aquests casos, caldrà començar a computar el permís des del primer dia laborable posterior al fet. El Tribunal Suprem argumenta la seva decisió sota la premissa d’interpretar que la finalitat dels permisos retribuïts, previstos pel article 37.3. del Estatut dels Treballadors, i que cita literalment: “podran absentar-se del treball amb dret a remuneració...[...]”, és que el treballador gaudeixi d’uns dies de “permís” en dies laborables, entenent que en dies festius no és necessari preveure cap mena de “permís” pel fet que el treballador ja de per si no té l’obligació de treballar-los.

En conclusió, podem entendre arran d'aquesta sentència, que tots/es aquells/es treballadors/es que sol·licitin un permís retribuït per matrimoni, naixement de fill o defunció de familiar, si el fet causant s’ha produït en dia no laborable, el seu còmput s’iniciarà en el següent dia laborable. Indiquem un exemple de com caldria realitzar el còmput: El cas d’un treballador que hagi estat pare un dissabte i per ell aquest dia no sigui laborable, l’inici del còmput dels dos dies previstos com a permís retribuït de paternitat, a càrrec de l’empresa, s’iniciarà en dilluns (sempre que aquest sigui laborable).

Per a més informació o assessorament, podeu contactar amb la nostra àrea d'assessoria laboral en el 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!