Laboral
5 de novembre de 2019

Eleccions: Quins permisos laborals corresponen?

Eleccions: Quins permisos laborals corresponen?

El diumenge dia 10 de novembre de 2019 hi ha convocades eleccions al Congrés i al Senat.

En la present entrada del nostre blog, fem un recull dels permisos que es preveuen per la participació de les persones treballadores en les eleccions (bé sigui per exercir el dret de vot o per a complir el mandat de formar part de la mesa electoral).

Permís retribuït a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal

  • El dia de les eleccions les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electors i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal, un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret a vot en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat.
  • L'esmentat permís té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.
  • No cal concedir l'esmentat permís a les persones treballadores que facin una jornada que coincideixi parcialment amb l'horari d'obertura dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores. Si és de més de dues hores i menys de quatre, s'ha de concedir un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s'ha de concedir el permís general de quatre hores.
  • S'ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l'habitual, legal o convinguda.
  • Les persones treballadores que tinguin una jornada en que el seu horari no coincideixi ni total ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no tenen dret a cap permís.
  • La determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l'horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l'empresari o empresària. Així mateix, tenen dret a sol·licitar a les persones treballadores l'exhibició del justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Permisos retribuïts per a membres de mesa electoral o interventors que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal

  • A les persones treballadores que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d'interventors, se'ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa de l'esmentat dia i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
  • Aquests permisos, de caràcter no recuperable, s'han de retribuir per l'empresa un cop justificada l'actuació com a membre de mesa o interventor.

Permís dels membres de mesa electoral o d'interventors que el dia de les eleccions gaudeixen del descans setmanal

El permís de les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de mesa o interventor.

Possibilitat de canvi de torn per membres de mesa o interventors

Per les persones treballadores que hagin de realitzar torn nocturn en la data immediatament anterior a la jornada electoral, podran instar a l’empresa per a realitzar un canvi de torn laboral. L’empresa no s’hi podrà negar i haurà de facilitar el canvi de torn de treball.

Permís dels apoderats que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal

Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del dia de les eleccions i de caràcter no recuperable a les persones treballadores que acreditin la condició d'apoderats i que aquest dia no gaudeixin del descans setmanal.

Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu

Per exercir el vot per correu, s'ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que els hi correspongui a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.

Per a més informació i assessorament, podeu contactar amb la nostra àrea d'assessoria laboral al 93 872 32 22 – [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!