Laboral
3 de abril de 2018

Coneixes els Permisos Individuals de Formació? Descobreix com la teva empresa se’n pot beneficiar

Coneixes els Permisos Individuals de Formació? Descobreix com la teva empresa se’n pot beneficiar

Els/les treballadors/es assalariats/des poden sol·licitar a les empreses, per a les quals presten els seus serveis, un permís laboral per cursar estudis presencials per a l’obtenció d’una titulació oficial. Les empreses, prèvia sol·licitud per part del treballador, n’han de decidir-ne la seva concessió, la qual serà denominada tècnicament com a Permís Individual de Formació.

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FEFE), per afavorir la seva concessió preveu, des de fa diversos anys, la possibilitat de que les empreses puguin sol·licitar la compensació del cost de les hores d’absència dels/les treballadors/es, d’almenys 200 hores laborables per permís i per curs acadèmic o any natural i amb el límit econòmic, òbviament, del cost salarial del treballador. Com a novetat d’aquest any 2018, s’incorpora la possibilitat d’incloure en el còmput de les hores el temps que el/la treballador/a destina pels seu desplaçament des del centre de treball fins el centre formatiu.

Pels seus grans avantatges, totes les empreses haurien de ponderar els beneficis de concedir un Permís Individual de Formació quan els/les treballadors/es ho sol·licitin, tant pels grans beneficis que en pot reportar per a l’empresa l’afavoriment de la formació de la seva plantilla com per l’absència de cost econòmic que suposa atorgar aquest permís si se’n sol·licita la seva compensació a través de la FEFE.

Per a més informació o assessorament, podeu contactar amb la nostra àrea d'assessoria laboral en el 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!