Laboral
15 de maig de 2020

Mesures socials aprovades en defensa de l'ocupació

Mesures socials aprovades en defensa de l'ocupació

L'evolució de la crisi sanitària derivada del COVID-19 imposa la necessitat, després d'aquest període excepcional, de reactivar de manera progressiva l'economia, mitjançant la dinamització d'aquells sectors l'activitat dels quals continua limitada per restriccions sanitàries derivades, entre altres situacions, per les mesures de confinament i contenció acordades en el marc de l'estat d'alarma.

Així doncs, el Reial Decret-Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació incorpora l'Acord Social en Defensa de l'Ocupació signat pel Govern i la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME) així com les organitzacions sindicals més representatives; Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT).

Les mesures contingudes en aquesta norma són les següents:

Pròrroga dels ERTOS per força major

Es prorroga la durada dels ERTOS per força major mentre perdurin les causes que el van motivar i, en tot cas, fins al 30 de juny de 2020.

Es diferencien dues situacions diferents:

 1. Força major total, quan l'activitat estigués afectada per causes que impedeixin el reinici de la seva activitat.
 2. Força major parcial, quan les causes permetin la recuperació parcial de la seva activitat, fins al 30 de juny de 2020. En aquest cas, les empreses i les entitats han de reincorporar a les persones treballadores afectades en la mesura que sigui necessari per al desenvolupament de la seva activitat.

No obstant això, si a 30 de juny de 2020 seguissin mantenint-se restriccions de l'activitat, s'estableix la possibilitat que es prorrogui la seva aplicació més enllà d'aquesta data.

Exoneració en les cotitzacions

També es modifica la regulació en exoneració de les cotitzacions durant els mesos de maig i juny de 2020. Es diferencien dues situacions:

 • Força major total: La TGSS exonera les empreses i entitats de l'abonament de l'aportació empresarial a la Seguretat Social i altres conceptes de recaptació conjunta. El percentatge d'exoneració depèn del nombre de treballadors en l'empresa a data 29/02/2020:
  • Empreses de menys de 50 treballadors: 100%
  • Empreses de 50 o més treballadors: 75%
 • Força major parcial: La TGSS exonera de l'abonament de l'aportació empresarial i altres conceptes de recaptació conjunta, en els percentatges i condicions següents:
  • Persones treballadores que reiniciïn la seva activitat: El percentatge d'exoneració depèn del nombre de treballadors a l'empresa a 29 de febrer de 2020:
   • Empreses amb menys de 50 treballadors: el 85% el maig de 2020 i el 70% al juny de 2020.
   • Empreses de 50 o més treballadors o assimilats: el 60% el maig de 2020 i el 45% al ​​juny de 2020.
  • Persones treballadores que continuïn amb les seves activitats suspeses: El percentatge d'exoneració depèn del nombre de treballadors a l'empresa a 29 de febrer de 2020:
   • Empreses amb menys de 50 treballadors: el 60% el maig de 2020 i el 45% al ​​juny de 2020.
   • Empreses de 50 o més treballadors o assimilats: el 45% el maig de 2020 i el 30% al juny de 2020.

Aquesta exempció en cap cas tindrà efectes per a les persones treballadores ja que el període en què s'aplica té la consideració d’efectivament cotitzat a tots els efectes.

L'exoneració s'aplicarà a instància de l'empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació de les persones treballadores afectades i període de la suspensió o reducció de jornada.

Es preveu que, mitjançant acord de Consell de Ministres, l'aplicació d'exoneració pugui ampliar-se més enllà del 30 de juny de 2020.

Tramitació

En cas de represa de l'activitat, les empreses i entitats han de comunicar a l'autoritat laboral la renúncia a l'ERTO autoritzat en el termini de 15 dies des de la data d'efectes. Amb caràcter previ, s'han de comunicar al SEPE les variacions en les dades contingudes en la sol·licitud col·lectiva inicial d'accés a la protecció per desocupació.

Els ERTOS per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) que es comuniquin entre el 13 de maig de 2020 i el 30 de juny de 2020 s’han de tramitar mitjançant el procediment establert en l'art. 23 RDL 8/2020. A més a més, es possibilita:

 • Que la seva tramitació pugui iniciar-se mentre estigui vigent l’ERTO per força major.
 • Que la seva tramitació es comenci després de finalitzar l’ERTO per força major. En aquest cas la seva data d'efectes es retrotrau a la de la finalització d'aquest.

Per la seva banda, els ERTOS que estiguin vigents a 13 de maig de 2020 seguiran aplicant-se en els termes que preveu la comunicació final de l'empresa i fins a la seva finalització.

Es preveu l'ampliació en la durada de les mesures de protecció per desocupació en el següent sentit:

 • Atur dels treballadors fixos discontinus: fins al 31 de desembre de 2020.
 • Atur conseqüència dels ERTOS per força major i causes ETOP: fins al 30 de juny de 2020. No obstant això, aquest termini pot ampliar-se mitjançant acord del Consell de Ministres.

No poden acollir-se a ERTOS per força major les empreses el domicili fiscal de les quals es trobi en països o territoris descrits com a paradisos fiscals.

Les societats mercantils o altres persones jurídiques que s'acullin a aquests ERTOS per força major no poden repartir els dividends corresponents a l'exercici fiscal 2020. No obstant, podran repartir-los si, amb caràcter previ, abonen l'import de l'exoneració aplicada a les quotes de la Seguretat Social. Aquesta limitació a repartir dividends no s'aplica a les entitats que, a 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 persones treballadores, o assimilades a les mateixes, en situació d'alta a la Seguretat Social.

Es flexibilitza la regulació de la clàusula de manteniment de l'ocupació i les conseqüències del seu incompliment. S'estableix que:

 • La clàusula de manteniment de l'ocupació només s'aplica als ERTOS per causa de força major.
 • S'especifica que el càlcul de 6 mesos començarà a computar-se des de la incorporació efectiva a la feina de persones afectades per l’ERTO (encara que sigui de manera parcial o només afecti part de la plantilla).
 • El compromís de manteniment de l'ocupació no es considera incomplert quan l'extinció del contracte de treball sigui per:
  • Acomiadament disciplinari declarat com a procedent
  • Dimissió
  • Mort
  • Jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora
  • Fi de la crida de les persones amb contracte fix-discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó una interrupció del mateix
  • Expiració del temps convingut o la realització de l'obra o servei que constitueix el seu objecte o quan no pugui realitzar-se de forma immediata l'activitat objecte de contractació, en cas de tractar-se de contractes temporals
 • Es preveu una valoració del compromís de mantenir l'ocupació en atenció a les característiques específiques de determinats sectors i la normativa laboral aplicable, tenint en compte, en particular, les especificitats d'aquelles empreses que presenten una alta variabilitat o estacionalitat de l'ocupació.
 • No s'aplica l'obligació de mantenir l'ocupació en les empreses que estiguin en risc de concurs de creditors.
 • En cas d'incompliment, les empreses han de reintegrar la totalitat de l'import de les cotitzacions del pagament de les quals van resultar exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents, prèvia actuació de la ITSS acreditant l'incompliment i establint les quantitats a reintegrar.

 Es mantenen fins al 30 de juny de 2020 les següents mesures:

 • La prohibició de l'acomiadament o l'extinció del contracte quan estiguin basats en la força major i causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en què s'emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada.
 • La suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, per un ERTO COVID-19, que suposa la interrupció del còmput de la durada d'aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents al període suspès.

Pel seguiment de l'acord es crea una Comissió de Seguiment tripartida laboral del procés de desconfinament, que estarà integrada per les persones a l'efecte designades pel Ministeri de Treball i Economia Social, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, CEOE, CPYME, CCOO i UGT.

Aquesta Comissió tindrà com a funció principal el seguiment de les mesures que, en l'àmbit laboral, s'estan adoptant durant la fase d'excepcionalitat atenuada, l'intercanvi de les dades i informació recollida per les organitzacions integrants i el Ministeri de Treball i Economia Social, així com la proposta i debat d'aquelles mesures que es proposin per part de qualsevol de les organitzacions que la integren.

Podeu consultar el Reial Decret-Llei 18/2020 sencer en la següent publicació del BOE en aquest enllaç.

Per a un assessorament personalitzat podeu contactar amb la nostra àrea d'assessorament laboral al 93 872 32 22 - [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!