Laboral
19 de maig de 2020

Mesures aprovades per pal·liar la situació de les empreses i les persones treballadores afectades per la declaració de l'estat d'alarma

Mesures aprovades per pal·liar la situació de les empreses i les persones treballadores afectades per la declaració de l'estat d'alarma

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha aprovat el Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19. L'objectiu de les mateixes és pal·liar els efectes del coronavirus tant pels treballadors i treballadores per compte propi com aliena.

Davant la crisi del coronavirus es promouran els procediments de suspensió temporal de contractes o de reducció de la jornada, també coneguts com a ERTO (Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació).

Si l’ERTO és causat a conseqüència de les decisions preses per evitar el contagi del Covid-19, serà considerat de força major i tindrà un procediment de tramitació més àgil i simplificat però sotmès a l’aprovació per part de l’Administració Laboral.

Totes les persones afectades per ERTO seran beneficiàries de la prestació per desocupació, inclús aquelles que no tinguessin dret a aquesta pel fet de no tenir el temps de cotització suficient.

Així mateix, les persones treballadores en Règim d’Autònoms que comptin amb treballadors/es empleats també es podran acollir a les mesures de suspensió de contractes o de reducció de jornada (ERTO). Per a la seva tramitació l’empresa haurà d’enviar al Departament de Treball un informe que acrediti la vinculació de la mesura proposada amb les mesures governamentals adoptades.

Flexibilització del cessament per activitat per autònoms/es

Pels treballadors i treballadores per compte propi s'estableix també una nova prestació extraordinària pels casos en què la seva activitat s'hagi vist severament afectada per les mesures preses pel Covid-19. Podran sol·licitar aquesta nova prestació, anàloga a la de cessament d'activitat, aquelles persones treballadores per compte propi o autònomes, en que la seva activitat quedi suspesa per la declaració de l'estat d'alarma o la facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

Aquesta prestació tindrà una quantia del 70% de la base reguladora, encara que no s'hagi complert el període mínim per accedir a la prestació per cessament d'activitat. La durada d'aquesta prestació extraordinària serà d'un mes, podent-se ampliar fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui. El temps de la seva percepció s'entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

També podran sol·licitar aquesta prestació aquells/es professionals autònoms/es amb treballadors i treballadores a càrrec seu. En aquest cas, podran tramitar un ERTO per a aquests i, al mateix temps, una prestació econòmica per a ells, sense obligació de cotitzar mentre duri la situació extraordinària. L'objectiu d'aquestes mesures és que l'ocupació pugui recuperar-se tan aviat com es pugui un cop passada aquesta situació excepcional.

Per accedir a aquesta nova prestació, la persona beneficiària haurà de dirigir-se a la Mútua habitual amb la qual tinguin cobertes les contingències professionals o al SEPE en els casos en què tinguin la cobertura amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Així mateix, es preveuen uns ajuts del Departament de Treball per les persones autònomes titulars de l’activitat:

  • Ajuts de fins a un màxim de 2.000 €.
  • Es podran demanar a partir del proper dia 1 d’abril.
  • Caldrà comparar els ingressos (facturació), del mes de març 2020 amb el mes de març 2019.
  • Es pot tramitar tot per via telemàtica.
  • Es farà l’ajut en un únic pagament i fins a un màxim de 2.000 €.
  • Anirà dirigit a les persones autònomes titulars de l’activitat en alta, no a autònoms/es familiars, societaris, socis cooperatives, etc.
  • L’import dependrà de la disminució dels ingressos i prèvia valoració de les justificacions documentals que s’aportin i que valori l’administració.

El treball a distància (teletreball)

Sempre que sigui raonable, tècnicament possible i no suposi un esforç d’adaptació desproporcionat, les empreses han de promoure fórmules de treball a distància, amb l'objectiu de mantenir l'activitat econòmica i que les persones treballadores no pateixin disminucions en els seus ingressos.

Només en aquells supòsits en què aquest s'implanti per primera vegada, per motiu de la situació d'excepcionalitat derivada del Covid-19, s'exceptuen els requisits reflectits a les normes preventives pel que fa a l'avaluació de riscos, substituint-la per una autoavaluació voluntària de la persona treballadora.

Dret d’adaptació de les condicions de treball i de reducció de jornada per circumstàncies excepcionals de cura relacionades amb la Covid-19:

El MECUIDA  estableix mecanismes que donen dret a la persona perquè l'empresa reorganitzi el seu treball a efectes de facilitar la cura, o a reduir la jornada amb pèrdua proporcional del salari, i sense que la seva absència pugui implicar cap sanció.

Les persones assalariades que acreditin haver de tenir cura de persones que requereixin la seva presència, tindran dret a accedir a l’adaptació de la seva jornada i/o a la reducció d'aquesta, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària de la Covid-19.

L’exercici d’aquest dret es considera exercici del dret de conciliació a tots els seus efectes.

El dret a l’adaptació de la jornada pot consistir per exemple en canvis de torn, alteració de l’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions o qualsevol altre canvi que es pugui implementar de forma raonable i proporcionada, tenint en compte el caràcter temporal i excepcional de les mesures contemplades en aquesta norma.

La reducció de la jornada especial no requereix cap mena de preavís i no està limitada per cap percentatge mínim ni màxim de la jornada, podent arribar inclús al 100% de reducció.

Per realitzar la tramitació d’un ERTO o per a un assessorament personalitzat podeu contactar amb la nostra àrea d'assessorament laboral al 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!