Laboral
7 de abril de 2020

Mesures laborals excepcionals aprovades contra el Covid-19

Mesures laborals excepcionals aprovades contra el Covid-19

A continuació fem un recull de les novetats més rellevants que s’han aprovat. Recordeu que podeu consultar la informació de les mesures aprovades al Reial Decret-Llei 8/2020.

Protecció de dades i com actuar com a empresa davant d’un cas positiu d’un/a treballador/a

En cas de quarantena preventiva o estar afectat pel coronavirus, el/la treballador/a té obligació d'informar a l’empresa d'aquesta circumstància?

Les persones treballadores que, després d'haver tingut contacte amb un cas de coronavirus, poguessin estar afectades per aquesta malaltia i que, per aplicació dels protocols establerts per les autoritats sanitàries competents, es veuen sotmeses al corresponent aïllament preventiu per evitar els riscos de contagi derivats d’aquesta situació fins que es disposi del corresponent diagnòstic, han d'informar al seu ocupador i al servei de prevenció o, si escau, als delegats de prevenció (Llei de prevenció de Riscos Laborals).

L’empresa pot transmetre aquesta informació al personal de l'empresa?

Aquesta informació s'hauria de proporcionar sense identificar la persona afectada per tal de mantenir la seva privacitat, si bé, aquesta es podria transmetre a requeriment de les autoritats competents, en particular les sanitàries.

La informació s'ha de proporcionar respectant els principis de finalitat i proporcionalitat i sempre dins del que estableixen les recomanacions o instruccions emeses per les autoritats competents, en particular les sanitàries. Per exemple, si és possible assolir la finalitat de protecció de la salut amb el personal divulgant l'existència d'un contagi, però sense especificar la identitat de la persona contagiada, s’hauria de procedir d'aquesta manera. Si, per contra, aquest objectiu no es pot aconseguir amb informació parcial, o la pràctica és desaconsellada per les autoritats competents, en particular les sanitàries, l’empresa podria proporcionar la informació identificativa de la persona.

El govern prohibeix els acomiadaments per causes objectives durant el coronavirus

El Consell de Ministres del divendres 27 de març va aprovar la prohibició de que les empreses acudeixin al mecanisme dels acomiadaments per causes objectives durant la crisi del coronavirus ja que l'Estat ja ha facilitat a les empreses un mecanisme excepcional per sostenir el manteniment dels llocs de treball (els ERTO).

Aquest mecanisme (ERTO excepcional per causa del coronavirus), allibera a les empreses de la càrrega salarial dels/les treballadors/es afectats/des, de manera que l'Estat assumeix el pagament de les prestacions per desocupació, per les que s'abonarà un 70% de la base reguladora a totes les persones treballadores incloses en els ERTO, sense excepció.

Així doncs, la ministra ha indicat que les empreses amb dificultats pel manteniment dels llocs de treball han d'utilitzar aquest mecanisme excepcional dels ERTO i no els acomiadaments per causes objectives que, per un acord de consell de ministres, queden prohibits, encara que no amb caràcter retroactiu.

Els acomiadaments per causes objectives, que ara han estat prohibits, permetien a les empreses acomiadar els/les treballadors/es per raons econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per causes de força major, abonant una indemnització de 20 dies per any de servei, amb un màxim de 12 mensualitats.

Aquesta prohibició dels acomiadaments objectius no afecta altres acomiadaments tals com l'acomiadament disciplinari, que segueix sent viable, complint amb els requisits que estableix l'Estatut dels Treballadors.

El permís retribuït recuperable ¿a què i a qui obliga?

En el Consell de Ministres es va aprovar el Reial Decret-Llei 10/2020, pel qual es prohibeixen els desplaçaments al lloc de treball, almenys durant dues setmanes, imposant el confinament total de la població espanyola.

Queden fora d'aquesta obligació els serveis essencials i determinats col·lectius i activitats industrials i professionals, regulats en l'annex del citat Reial Decret-Llei.

Qui ha de quedar-se a casa durant aquestes dues setmanes amb el permís retribuït recuperable?

Aquells/es treballadors/es que no poden teletreballar, que no estan ja afectats per un ERTO i que no són considerats com un servei essencial.

Així doncs es tracta d’un permís que el/la treballador/a ha d'acceptar obligatòriament, de tal manera que durant dues setmanes romandrà a casa sense anar a treballar. L'empresa li pagarà el seu salari amb total normalitat i quan la situació d'alarma conclogui, el treballador haurà d'anar recuperant aquelles hores, sempre abans del dia 31 de desembre de 2020 i d'acord amb l'empresa.

Ajut als/les autònoms/es de fins a 2.000€

Es tracta d’un ajut de la Generalitat de Catalunya en concepte de prestació única, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del COVID-19.

Les sol·licituds es poden tramitar des del dia 4/04/2020 i fins al 3/05/2020 i es resoldran en règim de competència no competitiva, és a dir, per ordre cronològic d’entrada de sol·licitud (per tant, aquells/es que compliu els requisits i la pugueu demanar us recomanem de fer-ho tant aviat com pugueu), una vegada exhaurit el pressupost (7.500.000 €) la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a l'obtenció de l'ajut.

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinats a aquesta mateixa finalitat (és a dir, és incompatible amb la Prestació extraordinària per cessament d’activitat d’autònoms del Govern Central).

Qui la pot demanar?

Les persones treballadores autònomes, persona física, donades d'alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) amb domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya, que reuneixin els següents requisits:

 • Ser persona treballadora autònoma persona física. No s'inclouen: els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d'administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.
 • No disposar de fons alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual. I d'igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
 • Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.
 • En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l'ajut regulat a la Resolució TSF/1985/2019, de 15 de juliol, per la qual s'obra la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l'àmbit temporal d'aplicació de l'ajut atorgat en l'esmentada subvenció.
 • Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.
 • Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any en comparació amb la mitjana dels resultats mensuals des de l'alta al RETA.

Quantia de l’ajut i ressolució

La quantia de l'ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros i, en cap cas, l'import de l'ajut serà inferior a 100 euros. El termini màxim per notificar i emetre resolució és d'un mes comptat des de l'endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Ajuda extraordinària per a empleats/des de llar afectats/des per la crisi del coronavirus

El Consell de Ministres de 31 de març de 2020 ha aprovat una ajuda extraordinària per a empleats/des de la llar. Podran sol·licitar aquesta ajuda les empleades i empleats de la llar que, a causa de la crisi sanitària del coronavirus, hagin deixat de prestar serveis total o parcialment, en un o diversos domicilis en els quals abans treballaven.

Requisits i quantia econòmica de la nova ajuda per a empleats/des de la llar:

 • L'ajuda equivaldrà al 70% de la seva base reguladora (la base que cobra en nòmina l'empleat/da) fins a un màxim equivalent al Salari Mínim Interprofessional (màxim 950 euros al mes), en cas que la pèrdua d'activitat sigui total.
 • Si l'empleat/da ha reduït parcialment la seva jornada, percebrà la part proporcional de l'ajuda corresponent a la reducció.
 • Podran sol·licitar-la les treballadores i treballadors donats d'alta com a empleats/des de la llar abans de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma que hagin deixat de prestar serveis en un o diversos domicilis, total o parcialment, per reduir el risc de transmissió a causa de la crisi sanitària del Covid-19. També aquelles persones que hagin estat objecte d'acomiadament o desistiment de contracte de la llar durant la crisi sanitària.
 • Caldrà justificar la pèrdua total o parcial de l'activitat amb una declaració responsable signada de la persona ocupadora, la carta d'acomiadament i la comunicació de desistiment o la baixa en el Sistema Especial d'Empleades.
 • El nou subsidi per a empleats/des de llar és compatible amb altres ingressos que puguin tenir per compte propi o aliè, sempre que no superin, en conjunt, el SMI (950 euros al mes en 14 pagues). No obstant això, serà incompatible amb el subsidi per incapacitat temporal (IT, baixa per malaltia) o amb el cobrament del Permís Retribuït recuperable.

Per a un assessorament personalitzat podeu contactar amb la nostra àrea d'assessorament laboral al 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!