Laboral
2 de juny de 2020

L'Ingrès Vital Mínim

L'Ingrès Vital Mínim

S'ha publicat al BOE el Reial Decret-Llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital que aprova la prestació de naturalesa econòmica que garanteix un nivell mínim de renda a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, permetent que totes les persones i famílies puguin atendre les necessitats bàsiques de les seves llars.

La competència pel reconeixement i el control d'aquesta prestació econòmica no contributiva correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

En què consisteix i qui el pot sol·licitar?

L'ingrés mínim vital és una prestació per a llars de qualsevol mida, també les unipersonals. Si la llar està formada per una sola persona el titular tindrà entre 23 i 65 anys i haurà de portar almenys tres anys constituït com a llar. Si la llar té dos o més membres, de manera general l'edat del titular estarà entre 23 i 65 anys llevat dels casos en què es compti amb menors a càrrec. Aquestes llars hauran de portar constituïdes almenys un any.

Per a tots els tipus de llar es requerirà almenys un any ininterromput de residència legal i efectiva a Espanya, excepte en les situacions de violència de gènere, tràfic i explotació sexual.

Perquè li sigui reconeguda la prestació, la llar ha de tenir uns ingressos totals inferiors a la renda garantida pel seu tipus d'unitat de convivència. A més, per certificar que l'ingrés mínim vital arribi a les llars més vulnerables, s'exigirà un patrimoni (descomptant l'habitatge habitual) inferior a 3 vegades la renda garantida anual per a una llar unipersonal, amb una escala d'increments per nombre de membres en la llar.

No computaran com a ingressos els salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajudes anàlogues d'assistència social concedides per les comunitats autònomes, i altres ingressos i rendes d'acord amb el que preveu l'article 18 d'aquesta disposició.

Objectius de l'ingrés mínim vital:

  • Garantir un nivell d'ingressos mínim a totes les llars amb independència del lloc de residència.
  • Incentivar la incorporació al mercat laboral de les persones en situació o risc d'exclusió social, així com reduir el risc de cronificació de la pobresa, mitjançant incorporació d'un complement a l'ocupació per a les persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital, que es definirà en desenvolupament reglamentari.
  • Fomentar la inclusió social de les persones en situació o risc d'exclusió social.
  • Reduir la pobresa i promoure una major redistribució de rendes.

Règim de compatibilitat de l'ingrés mínim vital amb l'ocupació:

Es preveu el règim de compatibilitat de l'ingrés mínim vital amb l'ocupació de manera que la percepció d'aquesta prestació no desincentivi la participació en el mercat laboral.

L'ingrés mínim vital, pel fet de ser compatible amb els rendiments de la feina i estar acompanyat d'un mecanisme incentivador a l'ocupació, així com de les obligacions dels beneficiaris de participar en les estratègies d'inclusió que promogui el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, i de figurar com a demandants d'ocupació en cas de no treballar, brindarà l'oportunitat d'incorporar-se a l'economia formal a persones i col·lectius que tradicionalment han treballat fora d'aquest àmbit.

La incorporació a la feina formal i el gaudi dels beneficis socials i econòmics que això suposa actuarà en molts casos com a barrera per a la tornada d'aquestes persones a l'economia informal, amb els beneficis individuals i col·lectius que això comporta per a la societat en el seu conjunt.

Durada de la prestació

El dret a percebre la prestació econòmica de l'ingrés mínim vital es mantindrà mentre subsisteixin els motius que van donar lloc a la seva concessió i es compleixin els requisits i obligacions que preveu aquest Reial Decret Llei.

La prestació es percebrà mensualment i es cobrarà en 12 pagues.

Termini de sol·licitud

Es podrà sol·licitar a partir del 15 de juny, tot i que, per a les sol·licituds presentades en els tres primers mesos, es concedirà amb efectes retroactius a 1 de juny. A més, durant el primer mes de vigència de la prestació, s'actuarà d'ofici perquè s'aboni a unes 100.000 llars que compleixen els requisits, sense que sigui necessari que la sol·licitin.

Cooperació entre les administracions públiques

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions promourà, en l'àmbit de les seves competències, estratègies d'inclusió de les persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital mitjançant la cooperació i col·laboració amb els departaments ministerials, les comunitats autònomes, les entitats locals, les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, així com amb les entitats del Tercer Sector d'Acció Social.

A aquests efectes, es crea la Comissió de seguiment de l'ingrés mínim vital com a òrgan de cooperació administrativa pel seguiment de l'aplicació del contingut d'aquest Reial Decret Llei.

Per a un assessorament personalitzat o per gestionar la sol·licitud de l'ingrés mínim vital podeu contactar amb la nostra àrea d'assessorament laboral al 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!