Laboral
4 de setembre de 2017

Tot el que has de saber sobre els Empleats de la Llar

Tot el que has de saber sobre els Empleats de la Llar

En aquesta entrada volem resoldre tots els possibles dubtes que poden sorgir al voltant del Sistema Especial per a Empleats de la Llar.

En primer lloc, cal especificar que es tracta d’una relació laboral de caràcter especial (on les parts són ocupador/a i treballador/a) i, per tant, hi ha una sèrie d’obligacions que s’han de complir per no incórrer en una infracció administrativa que pot comportar sancions econòmiques de gran quantia per part d’inspecció de treball. Principalment, les inspeccions de treball en aquest àmbit són a conseqüència de denúncies per part dels treballadors, que no estan donats d’alta, o a causa d’un accident de treball.

Quins treballs estan inclosos en aquest Sistema Especial?

 • Funcions de neteja de la llar.
 • Bugaderia.
 • Cuina.
 • Jardineria (inclou jardí, terrassa, patis, que formin part de la llar habitual).
 • Atenció bàsica de persones en l’àmbit de la llar (s’inclou tant a persones grans, com a nens per realitzar tasques de “cangur”).

Quins passos hem de seguir a l’hora de contractar un empleat de la llar?

En primer lloc, cal realitzar l’Alta a la Seguretat Social, sent aquesta una obligació de l’Ocupador/a, que s’ha de realitzar de forma prèvia a la incorporació o el mateix dia d’inici, sempre abans de que el/la treballador/a iniciï el treball.

Així mateix, caldrà formalitzar un Contracte de treball on es pactin les condicions subjectes al mínim legal establert. Cada una de les parts n’ha de tenir un exemplar (treballador/a i ocupador/a).

Cal mencionar que, com a conseqüència de l'aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat 2017 s'ha eliminat la bonificació del 20% sobre les quotes de contingències comuns de Seguretat Social en el Sistema Especial de la Llar que fins ara es venia aplicant. 

Per aquest motiu, a partir d’aquest mes d’Agost la bonificació no és aplicada i, per tant, aquells titulars de contracte que estiguessin gaudint d’aquestes reduccions veuran incrementades les quotes mensuals de Seguretat Social.

Quines són les Condicions Laborals?

El Salari: serà acordat entre les parts i, en tot cas, s’haurà de garantir com a mínim el Salari Mínim Interprofessional (SMI) en còmput anual (9.906,40 €/any pel 2017).

El Contracte de Treball, tal i com hem mencionat anteriorment, s’ha de plasmar per escrit i hi caldrà pactar les condicions de treball:

 • Tipus de contracte (indefinit, obra o servei o interinitat).
 • Jornada de treball i la seva distribució (horari i si es pacten hores de presència).
 • D’altres: període de prova, període de preavís en cas de cessament voluntari, etc.

Cal mencionar que, a conseqüència de l'aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat 2017 s'ha eliminat la bonificació del 20% sobre les quotes de contingències comuns de Seguretat Social en el Sistema Especial de la Llar que fins ara es venia aplicant.

Per aquest motiu, a partir d’aquest mes d’Agost la bonificació no és aplicada i, per tant, aquells titulars de contracte que estiguessin gaudint d’aquestes reduccions veuran incrementades les quotes mensuals de Seguretat Social.

També existeix l'opció de treballador/a per hores i intern:

El/la Treballador/a per hores és aquell/a que presta els seus serveis menys de 120 dies l’any i el preu/hora ja inclou tots els conceptes salarials: salari base, paga extraordinària, vacances i compensació de festius.

El/la Treballador/a intern/a és aquell/a que pernocta en el domicili del/la ocupador/a. La jornada màxima establerta per aquests treballadors és de 40 hores de treball efectiu i 20 hores de presència i tenen dret a un descans mínim de 12 hores entre jornada i jornada, 2 hores diàries pels àpats i 36 hores de descans ininterromput a la setmana.

De quines vacances, festius i permisos poden gaudir els empleats de la llar?

 • 30 dies naturals de vacances per any treballat. Les parts han de pactar les dates de gaudiment amb una antelació mínima de dos mesos.
 • 14 festius anuals (10 estatals, 2 autonòmics i 2 locals).
 • Dret a gaudir dels permisos previstos per l’ET (Estatut dels Treballadors), com per exemple matrimoni, naixement de fill, trasllat, etc.

A quines prestacions tenen dret els/les treballadors/es de la Llar?

Incapacitat temporal (baixa mèdica), Maternitat, Paternitat, Jubilació, Incapacitat Permanent, Viduïtat i Orfandat

No obstant, tot i que ha estat una reivindicació d’aquest col·lectiu, avui en dia els/les treballadors/es del Sistema Especial de la Llar no tenen dret d’atur.

Tens un/a treballador/a de la llar o estàs pensant en contractar algú que t’ajudi en tasques de neteja o atenció de la llar (a persones grans o nens)? Contacta amb la nostra àrea d'assessoria laboral per a que t’ho gestionin al 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!