Laboral
19 de febrer de 2019

Quins són els drets i deures dels treballadors en vaga i de les empreses?

Quins són els drets i deures dels treballadors en vaga i de les empreses?

Davant d’una convocatòria de vaga, generalment, tant empreses com treballadors tenen dubtes sobre els seus drets i deures. Per aquest motiu, a continuació, resolem els dubtes laborals més freqüents que solen sorgir davant d’aquestes convocatòries.

Drets i deures dels treballadors en vaga

Quina repercussió econòmica em suposarà sumar-me a la convocatòria de vaga, encara que siguin dues hores?

El contracte de treball queda en situació de suspens. Per aquest motiu, el/la treballador/a que decideixi participar en la jornada de vaga convocada, pot veure minorat el seu salari en proporció a les hores de vaga.

S’ha de tenir en compte que quan ens referim a salari, no només ens referim a l’afectació del salari mensual sinó també respecte la resta de conceptes salarials de venciment superior com, per exemple, les gratificacions extraordinàries.

El descompte retribuït, sempre es realitzarà en proporció a la jornada de vaga realitzada, de tal forma que aquells/es treballadors/es que secundin la vaga veuran minorat el seu salari en proporció a les hores no treballades.

Quina repercussió té en matèria de Seguretat Social?

Les hores o el dia no treballat no seran cotitzats a la Seguretat Social.

Estic obligat/da a fer vaga?

En cap cas. Tal com estableix el Reial Decret Llei 17/1977, de 4 de Març, sobre relacions de treball, el dret de vaga és un dret individual de cadascun dels treballadors, de tal forma que tots/es els/les treballadors/es són lliures per decidir voluntàriament si s’hi volen sumar o no.

Pot obligar-me l’empresa a treballar?

No, llevat de ser designat per a prestar serveis mínims en aquells sectors en els quals la seva prestació sigui d’obligat compliment.

He d’informar a l’empresa que exerciré el dret a vaga?

No, no hi ha obligació legal de comunicar-ho.

Drets i deures de les empreses en vaga

Puc descomptar els dies o les hores dels treballadors/es que exerceixin el dret a vaga?

Efectivament, tal com comentàvem en l’apartat anterior, l’empresa pot realitzar el descompte del dia o de les hores dels/les treballadors/es. En tot cas, degut a que tampoc es procedirà a la cotització del dia o de les hores de vaga, caldrà comunicar a la Seguretat Social (amb la major brevetat possible) la relació de treballadors/es que exerceixen el dret i en quina forma.

Es pot sol·licitar que els treballadors/es comuniquin formalment l’exercici del dret?

No es recomana a les empreses realitzar aquesta pràctica, pel fet que podria considerar-se com intent de coacció i/o desincentivació del seu exercici.

Puc contractar treballadors/es per suplir l’absència dels/les treballadors/es absents?

Tal com estableix l’article 6 del RD Llei 17/1977, l’empresa no pot contractar a treballadors/es per cobrir l’absència dels/les treballadors/es que fan vaga, a excepció d’aquells casos en els quals s’hagués de prestar serveis mínims i els treballadors designats per a fer-ho haguessin incomplert la seva obligació de prestar aquests serveis.

Per a més informació o consultes, poden contactar amb la nostra àrea d'assessoria laboral en el 93 872 32 22 - [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!