Laboral
19 de desembre de 2018

Jubilació parcial i contracte de relleu

Jubilació parcial i contracte de relleu

El contracte de relleu és aquell contracte que subscriu l’empresa amb un treballador en situació d’atur o un treballador de l’empresa amb contracte de duració determinada, per substituir la jornada deixada de treballar per un treballador de l’empresa que accedeixi a la jubilació parcial.

El 31 de desembre de 2018 finalitza el termini d’aplicació de la Disposició transitòria 4ta del Text Refós de la Llei General de Seguretat Social, aprovat pel Real Decret 8/2015, de 30 d’octubre, que regulava l’accés a la jubilació parcial amb certs beneficis pel treballador i per l’empresa.

En conseqüència, el Consell de Ministres va aprovar el passat 8 de desembre el Reial Decret-llei 20/2018 que incorpora una pròrroga pel sector industrial i especialment automoció, fins al dia 1 de gener de 2023, de la normativa relativa a la jubilació parcial amb simultània celebració del contracte de relleu, sempre que s’acrediti el compliment dels següents requisits:

  1. Que el treballador que sol·liciti l'accés a la jubilació parcial realitzi directament funcions que requereixin esforç físic o alt grau d'atenció en tasques de fabricació, elaboració o transformació, així com en les de muntatge, posada en funcionament, manteniment i reparació especialitzats de maquinària i equip industrial en empreses classificades com a indústria manufacturera.
  2. Que el treballador que sol·liciti l'accés a la jubilació parcial acrediti un període d'antiguitat en l'empresa de, almenys, sis anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial.
  3. c) Que en el moment del fet causant de la jubilació parcial el percentatge de treballadors a l'empresa amb contracte de treball per temps indefinit, superi el 70 % del total dels treballadors de la seva plantilla.
  4. d) Que la reducció de la jornada de treball del jubilat parcial es trobi compresa entre un mínim d'un 25 % i un màxim del 67 %, o del 80 % pels supòsits en què el treballador rellevista sigui contractat a jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida. Aquests percentatges s'entenen referits a la jornada d'un treballador a temps complet comparable.
  5. Que hi hagi una correspondència entre les bases de cotització del treballador rellevista i del jubilat parcial, de manera que la del treballador rellevista no podrà ser inferior al 65 % de la mitjana de les bases de cotització corresponents als sis últims mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació parcial.
  6. Que s'acrediti un període de cotització de trenta-tres anys en la data del fet causant de la jubilació parcial, sense que a aquests efectes es tingui en compte la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries.

En el supòsit de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 %, el període de cotització exigit serà de vint anys.

Per a més informació o per a un assessorament personalitzat podeu contactar amb la nostra àrea d'assessoria laboral en el 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!