Laboral
9 de abril de 2018

Bonus Prevenció: Pots sol·licitar-lo a partir del 15 d’Abril i fins el 31 de Maig

Bonus Prevenció: Pots sol·licitar-lo a partir del 15 d’Abril i fins el 31 de Maig

Com cada any, a partir del mes d’Abril s’inicia la campanya per a sol·licitar el Bonus de Prevenció relatiu al període d’observació de l’any anterior, és a dir, de l’any 2017.

Tanmateix, aquest any es preveu que moltes més empreses el puguin percebre, degut a que l’any passat va entrar en vigor el Reial Decret 231/2017, de 10 de Març, el qual ha flexibilitat els requisits exigibles per a la seva obtenció.

En la present entrada, resoldrem els dubtes més freqüents sobre el Bonus de Prevenció.

Qui pot sol·licitar el Bonus i quina quantia econòmica es pot obtenir?

Totes les empreses, bé siguin persones físiques o jurídiques, podran sol·licitar el Bonus, dins del període legal del 15 d’Abril fins el 31 de Maig, sempre que compleixin els següents requisits:

Empreses que han cotitzat més de 5.000€ per contingències professionals durant l’any 2017

 1. Haver cotitzat més de 5.000 € per contingències professionals durant l’any 2017.
 2. No haver superat els llindars de sinistralitat laboral establerts pel seu sector en l’Ordre ESS que es publiquen de forma anual.
 3. No haver estat sancionades per resolució ferma en via administrativa per la comissió d’infraccions de caràcter greu o molt greu en matèria de Prevenció de Riscos Laborals o de Seguretat Social. Pel que fa a les infraccions de caràcter greu, es tindran en compte quan aquestes hagin sigut reiterades, és a dir, se n'hagin produït més de dos durant el període d’observació. Respecte a les de caràcter molt greu, només es tindran en compte aquelles que hagin adquirit fermesa durant el període d’observació si el sol·licitant és considerat responsable directe de la infracció.
 4. Que es trobin al corrent de compliment de les seves obligacions de Seguretat Social el dia que finalitza el termini legalment establert per a la presentació de les sol·licituds. Per tant, en data 31 de Maig de l’any en qüestió.
 5. Que compleixin amb les obligacions requerides en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i signin la corresponent declaració responsable.
 6. Si escau, que informin els delegats de prevenció de la sol·licitud de l'incentiu i dels índexs de sinistralitat.

Totes les empreses que compleixin els requisits detallats podran recuperar un 5% de les quotes abonades per contingències comuns durant l’any 2017.

A més a més d’aquest 5%, es preveu la possibilitat de sol·licitar un incentiu addicional d’un 5% més, si l’empresa sol·licitant ha realitzat alguna de les següents inversions preventives:

 • Haver incorporat en plantilla recursos preventius propis o haver ampliat el seu nombre.
 • Haver realitzat una auditoria externa voluntària del sistema preventiu.
 • Haver escollit equips de treball o equips de protecció individual que hagin contribuït a millorar les condicions de seguretat i salut.
 • Haver realitzat un Pla de mobilitat vial.

Empreses que no assoleixen el llindar de cotització dels 5.000 € durant el període d’observació (2017) però que han cotitzat entre 250 € i 5.000 € durant els últims 4 exercicis

Les empreses que no puguin optar a la sol·licitud del bonus de prevenció previst per empreses amb cotització per contingències professionals superiors als 5.000€, podran sol·licitar el bonus si compleixen les següents condicions:

 • Haver cotitzat entre 250€ i 5.000€ durant els últims 4 exercicis.
 • Complir amb la resta de requisits mencionats en l’apartat primer (lletres B, C, D, E, F).

Les empreses que compleixin amb els requisits podran sol·licitar un incentiu del 5%, i aconseguiran un 5% addicional si han fet alguna de les següents actuacions

 • Que l’empresari hagi assumit l’activitat preventiva o bé hagi designat treballadors de l’empresa per a fer-ho.
 • Que l’empresari o els treballadors designats que hagin assumit les tasques preventives, hagin cursat i obtingut formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Haver escollit equips de treball o equips de protecció individual que hagin contribuït a millorar les condicions de seguretat i salut.

Com es percep l’incentiu?

La Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals serà l’encarregada de realitzar l’abonament del incentiu, una vegada la DGOSS en dicti resolució estimatòria i la TGSS procedeixi a la transferència econòmica del bonus reconegut.

Totes aquelles empreses que estiguin interessades en sol·licitar aquest bonus o bé en que s’examini si compleixen els requisits per a la seva sol·licitud, poden contactar amb la nostra àrea d'assessorament laboral en el 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!