Laboral
8 de maig de 2020

L’assegurança de conveni davant un ERTO

L’assegurança de conveni davant un ERTO

Arran de diferents consultes que ens han fet arribar, en aquest article pretenem recollir els dubtes que puguin sorgir a l'hora de saber com gestionar l'assegurança de conveni col·lectiu davant la situació actual d'alerta sanitària ocasionada per la Covid-19.

Què és l'assegurança de Conveni Col·lectiu?

L'assegurança de conveni col·lectiu cobreix els accidents que pugui tenir el/la treballador/a en l'acompliment de la seva feina. El prenedor és l'empresa i l'assegurat/da cadascun/a dels/les empleats/des.

Es tracta d'una assegurança obligatòria si així ho estableix el conveni col·lectiu en el qual s'enquadra l'activitat de l'empresa</span>. Aquest tipus d'assegurança cobreix les garanties estipulades en el Conveni Col·lectiu d'àmbit supra-empresarial corresponent.

Les cobertures més habituals són:

  • Mort per accident
  • Invalidesa permanent (inclou barem)
  • Invalidesa permanent total
  • Invalidesa permanent absoluta
  • Gran invalidesa

Alguns convenis col·lectius inclouen, a més, cobertures de vida com, per exemple, mort per qualsevol causa.

L'assegurança de conveni col·lectiu obligatori cobreix a tots/es els/les treballadors/es que estiguin donats d'alta en el document RNT (Relació Nominal de Treballadors), aquest document és l'antic TC2.

Què ha de fer una empresa que realitza un ERTO respecte a l'assegurança de conveni col·lectiu que té contractada?

Abans de res, cal tenir clar que els/les treballadors/es que resulten afectats per un ERTO no extingeixen la seva relació laboral amb l'empresa, sinó que la relació laboral simplement se suspèn. És a dir, cessa temporalment per part de l'empleat/da l'obligació de treballar i per part de l'empresa l’obligació de remunerar aquest treball.

En els supòsits de suspensió de la relació laboral causada per un ERTO l'empresa té l'obligació de cotitzar a la Seguretat Social per aquells/es treballadors/es la relació laboral dels quals estigui suspesa.

Per tant, aquests/es treballadors/es continuen apareixent en el document RNT (Relació Nominal de Treballadors) i han de seguir coberts en la pòlissa de conveni col·lectiu ja que, si ocorre la mort o incapacitat d'un/a d'aquests/es treballadors/es durant aquest període de suspensió, l'asseguradora donarà cobertura a aquestes contingències. En cas contrari, hauria de ser l'empresa qui assumís el cost d'aquestes indemnitzacions.

Per a un assessorament personalitzat podeu contactar amb la nostra àrea d'assessoria laboral al 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!