Eleccions: Quins permisos laborals corresponen?

7 maig de 2019

El proper diumenge dia 26 de maig de 2019 hi ha convocades eleccions locals i europees.

En la present entrada del blog, fem un recull dels permisos que es preveuen en el Reial Decret 206/2019, de 1 d'abril, i l’Ordre TSF/82/2019, de 26 d’abril pels quals es dicten les instruccions necessàries per la participació de les persones treballadores en les eleccions (bé sigui per exercir el dret de vot o per a complir el mandat de formar part de la mesa electoral).

Permís retribuït a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal:

- El dia de les eleccions les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electors i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal, un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret a vot en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat.

- L'esmentat permís té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.

- No cal concedir l'esmentat permís a les persones treballadores que facin una jornada que coincideixi parcialment amb l'horari d'obertura dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores. Si és de més de dues hores i menys de quatre, s'ha de concedir un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s'ha de concedir el permís general de quatre hores.

- S'ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l'habitual, legal o convinguda.

- Les persones treballadores que tinguin una jornada en que el seu horari no coincideixi ni total ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no tenen dret a cap permís.

- La determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l'horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l'empresari o empresària. Així mateix, tenen dret a sol·licitar a les persones treballadores l'exhibició del justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Permisos retribuïts per a membres de mesa electoral o interventors que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal:

- A les persones treballadores que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d'interventors, se'ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa de l'esmentat dia i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

- Aquests permisos, de caràcter no recuperable, s'han de retribuir per l'empresa un cop justificada l'actuació com a membre de mesa o interventor.

Permís dels membres de mesa electoral o d'interventors que el dia de les eleccions gaudeixen del descans setmanal:

El permís de les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de mesa o interventor.

Possibilitat de canvi de torn per membres de mesa o interventors:

Per les persones treballadores que hagin de realitzar torn nocturn en la data immediatament anterior a la jornada electoral, podran instar a l’empresa per a realitzar un canvi de torn laboral. L’empresa no s’hi podrà negar i haurà de facilitar el canvi de torn de treball.

Permís dels apoderats que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal:

Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del dia de les eleccions i de caràcter no recuperable a les persones treballadores que acreditin la condició d'apoderats i que aquest dia no gaudeixin del descans setmanal.

Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu:

Per exercir el vot per correu, s'ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que els hi correspongui a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual, per a que puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.

Per a més informació i assessorament, podeu contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Localització

Newsletter

Condicions legals