Qui està obligat a presentar el Model 347?

14 de febrer de 2019

Aquesta declaració informativa l’imposa l’administració amb l’únic interès de que serveixi a les seves eines de gestió, comprovació i inspecció d’impostos i és d’on surten avui en dia la majoria de requeriments d’informació i revisió que emet Hisenda. És una declaració important per la informació que facilita.

Per altra banda, cal ser ben conscients de lo valuosa que pot ser la informació que conté, ja que, en quines altres condicions donaria qualsevol empresa informació de qui són els seus clients i proveïdors? (ull a qui entreguem aquesta declaració!).

Tenim fins el proper dia 28 de febrer per presentar-la.

Segons Hisenda:

Han de presentar la declaració...

Els empresaris i professionals que desenvolupin activitats econòmiques quan respecte a una altra persona o entitat hagin realitzat operacions que en el seu conjunt hagin superat la xifra de 3.005,06 € (IVA inclòs) l'any natural a què es refereixi la declaració, i no declarin les seves factures a través del SII. També estan obligats les entitats o establiments de caràcter social i les comunitats de propietaris per les adquisicions de béns i serveis que efectuïn al marge d'activitat empresarial o professional, quan el seu import hagi superat els 3.005,06 € (exclòs subministrament d'aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances).

No l’han de presentar...

Les empreses que utilitzin el SII.

Les persones físiques i entitats en atribució de rendes en l'IRPF, per les activitats que tributin en l'IRPF en estimació objectiva i, simultàniament, en l'IVA pels règims especials simplificat o de l'agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d'equivalència, llevat de les operacions per les quals emetin factura sense retenció.

No obstant això, els subjectes passius acollits al règim simplificat de l'IVA han d'incloure en el Model 347 les adquisicions de béns i serveis que siguin objecte d'anotació en el seu llibre registre de factures rebudes.

Qui no hagi realitzat operacions que en el seu conjunt, pel que fa a altre persona o entitat, hagin superat la xifra de 3.005,06 € durant l'any natural o de 300,51 € durant el mateix període, quan, en aquest últim supòsit, realitzin el cobrament per compte de tercers, d'honoraris professionals o de drets de la propietat intel·lectual, industrial o d'autor o altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats.

Qui hagi realitzat exclusivament operacions no sotmeses al deure de declaració.

Qui hagi d'informar sobre les operacions incloses en els llibres registre de l'IVA.

Qui realitzi a Espanya activitats empresarials o professionals sense tenir en territori espanyol la seu de la seva activitat econòmica, un establiment permanent o el seu domicili fiscal o, en el cas d'entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger, sense tenir presència en territori espanyol.

Novetat:

Qui estigui obligat a portar els Llibres registre d'IVA a través de la seu electrònica de l'AEAT mitjançant el Subministrament Immediat d'Informació (SII). Per tant, no presentaran el Model 347 corresponent a totes les operacions realitzades el 2018.

 

Si ens fixem en les operacions a incorporar veurem que:

Cal declarar:

Totes les operacions tant de compra com de venda per les que hem expedit factura, sempre que durant l’any superin els 3.005,06 € amb el mateix client o proveïdor. També s’hi inclouen les operacions immobiliàries que hem fet, les ocasionals i també les subvencions i les assegurances (encara que no ens hagin emès factura aquestes últimes). Cal indicar que les administracions declaren les subvencions atorgades per mitjà del Model 346.

Quines operacions NO cal declarar?

Algunes de les declaracions que no cal declarar són;

Les que no suposin l’obligació d’entregar factura, o les operacions on no calgui identificar el destinatari.

Les que es facin al marge de l’activitat comercial (p.e. la compra d’un vehicle o una vivenda d’un autònom que no són per la seva activitat no s’hi han d’incloure. Si el vehicle s’afecta parcialment al negoci, cal declarar-ne la totalitat del cost, no parcialment).

Les entregues a títol gratuït.

Els lloguers exempts d’IVA quan no hi hagi activitat econòmica al darrera.

L’adquisició d’efectes timbrats.

Les importacions i exportacions. Tampoc les entregues a Canàries, Ceuta i Melilla.

Les operacions de les que ja haguem informat en altres declaracions informatives (normalment les que porten retenció que ja s’han declarat als models 180,190,...).

Les entitats sobre la propietat horitzontal com les comunitats de propietaris no cal que declarin les operacions de consum d’energia elèctrica, combustibles i aigua que consumeixin com a comunitat, ni tampoc les assegurances que cobreixin la mateixa comunitat.

No s’han de declarar els autoconsums interns.

Les quotes a la Seguretat Social i els impostos municipals ni les indemnitzacions rebudes (quan no s’hagi d’expedir factura), tampoc s’han de consignar.

Per a més informació o assessorament pot contactar el nostre servei Fiscal al 93 872 32 22 - fiscalarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals