Fiscalitat
6 de desembre de 2022

Subjecte passiu de l'IVA: Què és i quan es produeix la inversió del subjecte passiu?

Subjecte passiu de l'IVA: Què és i quan es produeix la inversió del subjecte passiu?

Tractant-se d'impostos, per als contribuents és especialment important saber qui té en cada cas la condició de subjecte passiu. És a dir, qui és la persona que ha de complir l'obligació tributària. Tractant-se del subjecte passiu de l'IVA, ens podem trobar amb algunes particularitats que és necessari conèixer.

Què és el subjecte passiu de l'IVA?

Com dèiem abans, és subjecte passiu en matèria impositiva qui ha de complir l'obligació tributària (pagar l'impost). Però, en el cas de l'IVA això pot generar confusions.

Quan adquirim un producte i ens lliuren la corresponent factura, observem en ella que se'ns ha cobrat un IVA. Evidentment, tenim l'obligació d'abonar al professional o empresa que ens ha venut l'article. Som nosaltres com a consumidors finals els subjectes passius de l'IVA? La resposta és "no".

En l'Impost sobre el Valor Afegit, els consumidors som contribuents que estem obligats a suportar la càrrega de l'impost. És a dir, que estem obligats al seu pagament. Però la condició de subjecte passiu la té el venedor o prestador de serveis, perquè és ell qui suporta l'obligació de liquidar l'impost.

El consumidor paga l'IVA que reflecteix la factura. No obstant això, aquest no és diners que es vagi a quedar l'empresari o professional. Perquè aquest té l'obligació d'ingressar-ho cada tres mesos en Hisenda a través de l'autoliquidació trimestral d'IVA.

Per tant, a l'efecte d'aquest impost, tenen la condició de subjectes passius els empresaris o professionals que realitzin lliuraments de béns o prestacions de serveis subjectes a l'impost, sense importar si són persones físiques o jurídiques.

Condicions dels subjectes passius de l'IVA

La mateixa llei reguladora de l'IVA (LIVA) defineix què hem d'entendre per professionals o empresaris. A fi que entenguem millor els qui ostenten la condició de subjecte passiu:

 • Els qui executin activitats empresarials o professionals a títol onerós (cobrant per això).
 • Societats mercantils.
 • Els qui efectuïn lliuraments de béns o prestacions de serveis que impliquin explotar un bé corporal o incorporal, a fi d'obtenir uns ingressos continuats en el temps. Per exemple, els arrendadors d'immobles.
 • Els qui duguin a terme labors d'urbanització de terrenys, promoció, construcció o rehabilitació d'edificacions destinades a la venda, adjudicació o cessió.
 • Els qui duguin a terme a títol ocasional lliuraments de mitjans de transport nous que estiguin exemptes de l'IVA.

Exemple del subjecte passiu de l'IVA

Màrqueting per a Tots S.L. és una empresa que presta serveis de màrqueting per a empreses i autònoms. Recentment, ha rebut l'encàrrec de PeluK S.L., una perruqueria que vol millorar el seu posicionament en xarxes socials.

Pels serveis prestats, Màrqueting per a Tots emet una factura a PeluK per valor de 1.250 €, IVA ja inclòs. Els propietaris de la perruqueria han de pagar al seu proveïdor de serveis de màrqueting. Tant la base imposable de la factura, com l'IVA.

En aquest cas, el subjecte passiu és el proveïdor, Màrqueting per a Tots. És a ell a qui Hisenda li reclamarà l'ingrés de la quantitat corresponent d'IVA per la factura que ha emès.

A què està obligat el subjecte passiu?

 • Presentar declaracions censals per a comunicar a l'Administració Tributària l'alta, la modificació de les condicions, o el cessament de l'activitat que implica la seva subjecció a l'impost.
 • Sol·licitar el NIF (Número d'Identificació Fiscal) i fer ús del mateix quan sigui necessari.
 • Presentar les autoliquidacions d'IVA trimestralment, i ingressar l'import resultant. Així com a presentar les declaracions informatives relatives al resum anual de l'IVA i a les operacions intracomunitàries (si és que es duen a terme).
 • Expedir i lliurar factura per les seves operacions. De tal forma concorde al que es preveu reglamentàriament, i a conservar còpia d'aquestes, així com de les factures rebudes. A efectes tributaris, n'hi ha prou amb guardar les factures durant quatre anys, que és el temps de prescripció.
 • Portar la comptabilitat i els següents llibres de registre: de factures emeses, de factures rebudes, de béns d'inversió (només si s'adquireixen béns d'aquest tipus), d'operacions intracomunitàries (en cas que es realitzin).

Què és la inversió del subjecte passiu de l'IVA i com funciona?

La regla general és que el subjecte passiu és l'empresari o el professional que actua com a proveïdor. Però hi ha suposats en els quals, per disposició legal, es produeix el fenomen de la inversió del subjecte passiu. Això vol dir que aquesta condició passa a ostentar-la el destinatari dels béns o del servei. És a dir, el consumidor.

Tanmateix, això no es produeix quan el destinatari és el consumidor final. Això suposaria un important problema per a ell haver de complir amb aquesta obligació amb Hisenda. La inversió només opera si qui adquireix el producte o servei és, al seu torn, un altre empresari o professional.

En quins casos s'aplica la inversió del subjecte de l'IVA?

A aquesta qüestió es refereix l'article 84.1.2n de la Llei de l'IVA, que recull els següents suposats:

 • Lliuraments de béns o prestacions de serveis per part de persones o entitats que no tinguin establiment en el territori d'aplicació de l'IVA.
 • Operacions de lliurament d'or sense elaborar o productes semielaborats d'or de primera llei, igual o superior a 325 mil·lèsimes.
 • Operacions que estiguin relacionades amb materials de recuperació: lliuraments de desaprofitaments i desfets.
 • Prestacions de serveis relacionades amb els drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
 • Lliuraments de béns immobles dutes a terme a conseqüència d'un procés concursal.
 • Determinades execucions d'obra, amb o sense aportació de materials, i la rehabilitació d'un local de negoci per part de l'arrendatari.
 • Lliuraments de béns com: plata, platí i pal·ladi en brut, en pols, o semielaborat. Telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes. En el cas dels dispositius electrònics, quan el destinatari sigui un revenedor. Si no és un revenedor, quan l'import de la compra excedeixi de 10.000 euros.

Qui paga l'IVA en la inversió del subjecte passiu?

Del que hem vist fins ara, es desprèn que l'IVA en aquest cas haurà d'ingressar-lo en Hisenda l'empresari o professional que rep el bé o el servei contractat. Però, perquè això ocorri, han de donar-se una sèrie de condicions.

La factura del prestador del servei o subministrador del bé

La factura del proveïdor ha de complir amb tots els requisits establerts en el Reglament de Facturació quant a identificació de les parts, NIF, descripció dels béns o del servei, determinació de la base imposable, etc.

La peculiaritat és que, en aquest cas, sobre la base imposable no s'aplicarà el tipus impositiu de l'IVA. És a dir, que el destinatari rebrà una factura sense Impost sobre el Valor Afegit.

D'altra banda, és absolutament necessari que en la factura s'indiqui de manera expressa que és un supòsit d'inversió del subjecte passiu, i la normativa aplicable (article 84.1.2n LIVA).

Després d'això, el proveïdor ha d'informar a Hisenda de l'import d'aquesta operació a través del model 303, i també traslladarà aquesta informació a la seva declaració resumeixen anual (model 390), fent esment d'ella en l'apartat de “operacions no subjectes per regles de localització o amb inversió del subjecte passiu”.

Què fa el destinatari de la factura?

El destinatari del bé o el servei gravat ha de registrar la factura que li han remès en el seu corresponent llibre de factures rebudes, i calcular l'IVA que li correspon pagar.

El que fa després és auto-repercutir aquesta quota en la liquidació del model 303 de presentació trimestral. També pot procedir a deduir-se la corresponent quota d'IVA que ha suportat.

Quan es tracta del subjecte passiu de l'IVA, tenim una regla general que s'aplica en la gran majoria dels casos, però també una sèrie de supòsits que donen lloc a la inversió, fent que sigui un altre l'obligat a ingressar les quantitats corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit en Hisenda. D'aquí la importància de tenir clar aquest concepte.

Comparteix l'article a les teves xarxes!
Francesc Xavier Casé Calsina
Responsable d'àreaFrancesc Xavier Casé Calsina

Un esperit de lideratge innat avala l'experiència del nostre executiu. És un líder en la implementació d'estratègies i solucions professionals. Un assessor nat per a qualsevol classe de negoci. Té una àmplia experiència en lliurar serveis de consultoria professional. En el seu recorregut, ha prestat assessorament a tota mena d'empreses de diferents sectors, oferint propostes noves i resultats excel·lents. La seva experiència li dona una gran visió de negoci i de possibles oportunitats. És un especialista en assessorament fiscal, financer i gestió de persones.