Fiscalitat
20 de octubre de 2022

Model 347: La guia final sobre la declaraci贸 d'operacions amb tercers

Model 347: La guia final sobre la declaraci贸 d'operacions amb tercers

El Model 347 de l'AEAT és una declaració de caràcter informatiu que engloba totes les operacions dutes a terme amb clients i/o proveïdors. Per incloure aquestes operacions en el document 347, hauran de superar la xifra de 3.005,06 euros, incloent-hi l’IVA.

D’aquesta manera, el model serveix perquè l’Agència Tributària tingui constància dels imports derivats d’operacions amb tercers a efectes d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) durant un exercici econòmic.

En aquest article, parlarem sobre què és el Model 347 de l'AEAT. Continuarem explicant quines operacions s’inclouen en el document. Seguidament, us detallarem quan s’ha de presentar. Finalment, us aclarirem les possibles sancions.

Què és el Model 347?

El Model 347 és una declaració informativa que cada any han de presentar tots els autònoms i empreses. Aquests han d’haver executat operacions amb un proveïdor o client que superin la quantitat de 3.005,06 euros (IVA inclòs).

Tant clients com proveïdors estan obligats a presentar aquest model a Hisenda. D'aquesta forma, l'Administració Pública Tributària pot portar a terme l’encreuament de dades i comprovar la correlació entre les operacions declarades. Hi ha casos en què pot haver-hi discrepàncies. Sobretot, en el cas que es registrin factures en un període trimestral diferent del de l’emissió per part del proveïdor. D'aquests casos, en parlarem més endavant.

Qui ha de presentar el Model 347?

El Model 347 d’operacions amb tercers l’ha de presentar totes aquelles persones físiques i jurídiques, de caràcter públic o privat, que hagin facturat operacions per imports superiors als 3.005,06 euros amb una altra persona física o jurídica. Paral·lelament, també han de presentar aquesta declaració els seus clients i proveïdors. D’aquesta manera, el document 347 serveix perquè Hisenda pugui validar que la informació declarada és correcta.

També estan obligats a presentar aquesta declaració aquelles entitats que realitzin cobraments a compte de socis, col·legiats, honoraris professionals o drets derivats de la propietat intel·lectual.

Exempts de presentar el Model 347

No totes les empreses i autònoms estan obligades a presentar el document 347. Detallem les entitats i persones exemptes al model d’operacions amb tercers:

 • Persones que duguin a terme activitats empresarials a Espanya, però que el domicili fiscal o la seu de la seva activitat es trobi a l’estranger.
 • Aquells autònoms o entitats que tributen l’IRPF per estimació objectiva pels règims simplificats d'agricultura, ramaderia i pesca o recàrrec d'equivalència (llevat per les operacions per les quals s'han emès factura).
 • Els qui hagin estat obligats a portar els llibres de registre de l’IVA a través del Subministrament Immediat d’Informació (SII).
 • Aquelles entitats i autònoms que no hagin superat els 3.005,06 euros durant l’any natural. De la mateixa manera, que no hagin superat els 300,51 euros en la funció de cobrament per compte de tercers, drets de s derivats de la propietat intel·lectual, industrial, d'autor o altres per compte dels seus associats o col·legiats.
 • Aquells que tinguin l’obligació d’informar de les operacions en els llibres de registre d’IVA.
 • Entitats i autònoms que efectuen operacions que no estan sotmeses a la declaració.

Quines operacions s’inclouen en el document 347?

Com ja us hem mencionat, les operacions, que conjuntament tinguin un import superior a 3.005,06 euros, s’hauran de declarar al model 347. No obstant això, les operacions realitzades han d'estar dins dels següents àmbits:

 • Lliuraments i adquisicions de béns i serveis: tant les subjectes i no exemptes de l'IVA com les no subjectes o les exemptes de tal tribut. Des de 2014, també s’han de declarar les adquisicions de béns i serveis efectuades al marge d’activitats professionals o empresarials només per a entitats o establiments privats de caràcter social i les comunitats de propietaris.
 • Subvencions i ajudes no reemborsables.
 • Operacions d’entitats asseguradores.
 • Bestretes de clients i proveïdors.
 • Operacions immobiliàries.
 • Arrendaments no subjectes a retenció. (Els lloguers subjectes a retenció es declaren en el model 180).

Abans d’aprofundir en la forma d’omplir el document 347, hem de fer èmfasis en un punt primordial. La importància que l'empresa o autònom confirmin amb els clients i proveïdors els totals comptabilitzats. Aquests imports han de coincidir, excepte quan la factura es rebi en un període trimestral diferent del de la data d’emissió, moment que justifica la realització de l’operació.

Com emplenar el Model 347

Així doncs, el document 347 s'estructura en tres pàgines:

1. Resum de les dades

En aquesta fulla s’identifiquen aspectes com:

 • El declarant.
 • L’exercici, si es tracta d’una declaració complementària o substitutiva.
 • La data.
 • La signatura.

El gruix d’aquesta fulla es troba a l’apartat “Resumen de los datos” on apareixen les següents quatre caselles­­:

 • Casella 01: detalla el nombre de clients i proveïdors amb els quals el declarant ha fet operacions amb import superior a 3.005,06 euros.
 • Casella 02: indica l’import total de les operacions que has dut a terme amb els clients i proveïdors de la casella 01. Tal import ha d’incloure l’IVA.
 • Casella 03: indica el número total dels locals de negoci del declarant.
 • Casella 04: apunta l’import del lloguer dels locals de negoci especificats a l’anterior.  Aquest import també inclou l’IVA.

2. Relació de declarats

La informació abocada en aquesta pàgina identifica els clients i proveïdors amb els quals l’autònom o la PIME ha fet aquestes operacions en les quals l’import total supera els 3.005,06 euros.

És important saber que es desglossa la informació sobre aquestes operacions de forma trimestral (trimestres naturals) i el càlcul del volum d’operacions es durà a terme conforme a la llei de l’IVA.

De cada operació amb tercers, es declara principalment:

 • Nom o raó social.
 • NIF.
 • La província.
 • L’import anual de les operacions.
 • El tipus d'operació realitzada.

3. Relació d’immobles

En aquesta pàgina, l’objecte de declaració són els locals de negoci llogats. Aquests lloguers han de superar l'import de 3.005.06 euros (total anual). Aquí s’ha d'especificar el NIF de l’arrendatari, el nom comercial, l’import del lloguer i l’adreça del local llogat.

Quan s’ha de presentar el Model 347?

La presentació del model 347 és durant el mes de febrer. El termini de presentació va de l'1 de febrer fins al 28 de febrer.

Tothom obligat a presentar aquesta declaració ha de fer-ho de forma telemàtica. Es pot presentar en la mateixa seu electrònica de l’Agència Tributària mitjançant el certificat digital, DNI electrònic o clau PIN. Per una altra banda, també es pot fer ús d’assessorament fiscal extern.

Què passa si no coincideix el Model 347?

Si el document 347 no coincideix, s'haurà d’analitzar el motiu del desquadrament de la xifra. Si el desquadrament es deu al fet que un client registra comptablement una factura en un exercici o període diferent, cadascun ha de reflectir la xifra que té en els llibres d’enregistrament de l’IVA.

L’Agència Tributària indica Les operacions, s’assumiran produïdes en el període en el qual s’ha de realitzar l’anotació registral de la factura. Aquesta anotació registral serà el justificant, de tal forma que:

 • Les factures expedides han de ser anotades en el moment en què es fa la liquidació i el pagament del tribut corresponent a aquestes operacions.
 • Les factures rebudes han de ser anotades amb l’ordre en què es reben i dins del període de liquidació en què s’efectuï la seva deducció.

Tanmateix, les operacions en les quals posteriorment existeixen devolucions, descomptes, bonificacions o modificació de la base imposable hauran de ser reflectides en el trimestre natural en què s'han produït sempre que el resultat d’aquestes modificacions superi, juntament amb la resta de les operacions dutes a terme amb la mateixa persona o entitat en l’any natural, la xifra de 3.005,06 euros.

Sancions per cometre errors en l’ompliment del Model 347?

Presentar el model 347 amb errors pot portar-nos sancions de fins a 20.000 euros. L’emplenament incorrecte de les declaracions informatives pot ser sancionada amb una multa pecuniària fixa. L'import de la sanció pot ser de 20 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat.

Comparteix l'article a les teves xarxes!
Francesc Xavier Cas茅 Calsina
Responsable d'脿reaFrancesc Xavier Cas茅 Calsina

Un esperit de lideratge innat avala l'experi猫ncia del nostre executiu. 脡s un l铆der en la implementaci贸 d'estrat猫gies i solucions professionals. Un assessor nat per a qualsevol classe de negoci. T茅 una 脿mplia experi猫ncia en lliurar serveis de consultoria professional. En el seu recorregut, ha prestat assessorament a tota mena d'empreses de diferents sectors, oferint propostes noves i resultats excel路lents. La seva experi猫ncia li dona una gran visi贸 de negoci i de possibles oportunitats. 脡s un especialista en assessorament fiscal, financer i gesti贸 de persones.