Fiscalitat
7 de desembre de 2022

Model 720: Què és, com funciona i qui ha de presentar-lo?

Model 720: Què és, com funciona i qui ha de presentar-lo?

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat a favor de la Comissió Europea sobre el règim sancionador relacionat amb el Model 720. En virtut d'aquesta sentència, i a pesar que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no ha revocat la declaració de béns a l'estranger, sí ha considerat que el seu règim sancionador és molt desproporcionat. A més, el TJUE ha considerat que aquest vulnera la normativa europea sobre la lliure circulació de capitals. Així doncs, i gràcies a aquesta jurisprudència europea, els contribuents espanyols podran reclamar en els jutjats el que haguessin pagat de més.

En definitiva, la nova normativa suprimeix el caràcter imprescriptible de les multes per no presentar aquesta declaració. No obstant això, els contribuents continuaran estant obligats a declarar el Model 720 quan tinguin actius, béns i ingressos a l'estranger. A més, la nova normativa rebaixarà les sancions per aquesta infracció.

Què és el Model 720?

El Model 720 és una declaració que té com a objecte informar Hisenda sobre els béns i drets que té el contribuent a l'estranger. Aquest model té les següents finalitats:

 • Notificar sobre els comptes en entitats bancàries i financeres que se situïn en territori estranger.
 • Informar sobre els valors, assegurances, drets i rendes que es trobin, siguin gestionats o hagin estat obtinguts a l'estranger.
 • Comunicar sobre els béns immobles o sobre els drets sobre els béns immobles que es trobin a l'estranger.

Quins són els béns a l'estranger?

A l'efecte de presentar el Formulari 720, és fonamental saber quin és l'àmbit objectiu. Això és: els béns que han de ser declarats a través d'aquest model per ser a l'estranger. Aquests béns són els següents:

 • Totalitat dels comptes que es trobin a l'estranger.
 • Valors i drets que siguin representatius de les entitats jurídiques que es trobin a l'estranger.
 • Béns immobles i drets sobre béns immoble que es trobin en territori estranger. Això és el que ocorre amb drets com l'usdefruit i la propietat, entre altres. 
 • Assegurances de vida o invalidesa i rendes. Tant de caràcter temporal com vitalici, les empreses d'assegurança del qual radiquin a l'estranger.
 • Accions i participacions en el capital social d'Institucions d'Inversió Col·lectiva que es trobin en territori estranger.

En qualsevol cas, el contribuent només haurà de presentar el formulari 720 quan el valor d'aquests béns superi els 50.000 euros.

Qui ha de presentar el Model 720?

Estan obligats a presentar el Model 720 les persones físiques i jurídiques que resideixin en territori espanyol. Així doncs, el representant, titular, persona o entitat amb poders de disposició tindrà l'obligació d'informar a través de la presentació del formulari 720 de les assegurances, valors, comptes bancaris, rendes i béns immobles que es trobin a l'estranger.

També estaran obligats a presentar el Model 720 els següents contribuents:

 • Establiments permanents del territori espanyol de persones o entitats que no resideixin a Espanya.
 • Herències jacents.
 • Comunitats de béns.
 • Entitats sense personalitat jurídica que formin una unitat econòmica.

D'altra banda, els contribuents no estan obligats a informar l'Agència Tributària sobre aquelles sumes de béns que no superin els 50.000 euros. Així, si no se supera aquesta xifra en data de 31 de desembre de l'exercici corresponent, no s'haurà de presentar aquest model.

Quan s'ha de presentar el Model 720?

El termini de presentació del Model 720 serà de l'1 de gener i al 31 de març de l'exercici següent a aquell al qual es refereixi aquesta declaració. Això significa que la declaració 720 referida, per exemple, a l'exercici de l'any 2021, haurà de presentar-se en el termini de temps que va de l'1 de gener al 31 de març de l'any 2022.

No obstant això, els contribuents que, per motius tècnics, no puguin dur a terme la presentació del formulari 720, podran presentar aquesta declaració durant els 3 dies naturals següents al dia en què finalitza el termini de presentació d'aquest document. Això és: el contribuent que s'hagi trobat amb problemes tècnics podrà emplenar el model 720 i presentar-lo fins al dia 3 d'abril.

Sancions del Model 720

La falta de presentació del Model 720 porta aparellada una sèrie de sancions. No obstant això, s'ha de tenir en compte la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Així doncs, el TJUE ha dictaminat a favor de la Comissió Europea. Aquesta va denunciar a Espanya pel desproporcionat règim sancionador que porta aparellat la declaració 720. El motiu de la denúncia va ser la contrarietat de les sancions concorde a la normativa europea.

Amb aquesta jurisprudència europea queda sense efecte el règim sancionador del Model 720 per ser aquest desproporcionat. No obstant això, el formulari 720 continua vigent i els contribuents amb béns a l'estranger estaran obligats a presentar-lo.

Les sancions del Model 720 enjudiciades pel TJUE

Abans de la jurisprudència del TJUE, la no presentació del Model 720 pels qui estiguessin obligats a fer portava aparellades sancions del 150% sobre el valor del no declarat. També els contribuents que no presentessin aquest model estaven exposats a multes de 5.000 euros per cada conjunt de dades omès o erroni.

Les noves sancions del Model 720 i el nou termini de prescripció

Després de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el legislador espanyol s'ha vist obligat a modificar la declaració 720. És així com ha entrat en vigor la Llei 5/2022, que modifica la Llei 27/2014 de l'Impost de societats. Aquesta nova Llei també modifica el Text Refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents.

Les noves sancions no podran superar el 50% de la quota defraudada. A més, el delicte derivat de la no presentació del Model 720 prescriurà al cap de 4 anys. Tal com ocorre amb la resta dels delictes fiscals. Aquesta modificació és de gran importància, ja que abans de la jurisprudència del TJUE aquests deutes no prescrivien.

En definitiva, s'eliminen les sancions fixes per la no presentació de la declaració 720. A més, s'aplicarà el règim sancionador de la Llei General Tributària. No sols això: també s'eliminaran els règims d'imputació dels increments no justificats i rendes que no han estat declarades. En resum, la no presentació del Model 720 portarà aparellada multes d'entre els 150 i els 250 euros.

A més, s'haurà de tenir en compte que els contribuents podran reclamar les quantitats pagades de més en concepte de multa per no presentar aquest model.

Relacions del Model 720

Amb el D6

El Model D6 i el formulari 720 són dues declaracions de béns i valors que es troben a l'estranger que hauran de presentar els contribuents. No obstant això, tots dos models tenen diferències importants. Així, la declaració 720 té com a finalitat declarar l'existència de béns i drets a l'estranger. Al seu torn, el Model D6 té com a finalitat declarar inversions a l'estranger.

D'altra banda, el formulari 720 només haurà de presentar-se quan el valor total de les inversions superi els 50.000 euros. Per part seva, el Model D6 haurà de presentar-se obligatòriament independentment del valor de les inversions a l'estranger.

L'última diferència entre un i un altre model és la presentació. La declaració 720 podrà presentar-se de l'1 de gener fins al 31 de març. No obstant això, el Model D6 només podrà presentar-se durant el mes de gener de cada any.

Amb les criptomonedes

Les criptomonedes AEAT hauran de ser incloses en el Model 720, sempre que es compleixin alguns requisits. Així doncs, sempre que se situïn a l'estranger i el seu valor superi els 50.000 euros hauran d'estar incloses en aquest model.

Les criptomonedes s'emmagatzemen en moneders virtuals o wallets. La seva funció principal és connectar el compte bancari amb la cadena de la compra en el blockchain i tenir les claus de xifratge de les transaccions. Així mateix, existeixen dos tipus de wallets:

 • Hot wallets: És el servidor on s'emmagatzemen les criptomonedes i es realitzen les operacions des d'Internet.
 • Cold wallets: Són dispositiu maquinari on emmagatzemar les monedes. En aquest cas, la localització de la criptomoneda pot canviar.

Llavors, quan es considera que les criptomonedes es troben a l'estranger? Ja que depenent del tipus de wallet usat, la normativa dels béns a l'estranger no seria aplicable. Podríem dir que la normativa aplicable encara no és clara sobre aquest tema i s'haurà d'esperar una reforma que aclareixi aquesta qüestió.

En aquest sentit, el Ministeri d'Hisenda està formulant el Model 721. El Model 721 té com a finalitat extrapolar el marc normatiu de la declaració 720 als actius digitals com les criptomonedes.

Finalment, és fonamental conèixer el Model 720. Sobretot després de les importants modificacions introduïdes amb motiu de la jurisprudència del TJUE. Els contribuents podran reclamar i recuperar part dels diners que van pagar en concepte de multa per la seva no presentació.

Comparteix l'article a les teves xarxes!
Francesc Xavier Casé Calsina
Responsable d'àreaFrancesc Xavier Casé Calsina

Un esperit de lideratge innat avala l'experiència del nostre executiu. És un líder en la implementació d'estratègies i solucions professionals. Un assessor nat per a qualsevol classe de negoci. Té una àmplia experiència en lliurar serveis de consultoria professional. En el seu recorregut, ha prestat assessorament a tota mena d'empreses de diferents sectors, oferint propostes noves i resultats excel·lents. La seva experiència li dona una gran visió de negoci i de possibles oportunitats. És un especialista en assessorament fiscal, financer i gestió de persones.