Laboral
23 de maig de 2019

El registre de jornada: aspectes més rellevants de la Guia publicada pel Ministeri de Treball

El registre de jornada: aspectes més rellevants de la Guia publicada pel Ministeri de Treball

A partir de la publicació del Reial Decret-llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, s’han rebut en la Direcció General de Treball diverses consultes en matèria del registre de la jornada de treball. Per aquest motiu, el Govern ha elaborat una guia per tal de facilitar l’aplicació pràctica de l’obligació empresarial de registrar la jornada laboral de tots/es els/les treballadors/es, obligatori a partir del 12 de Maig de 2019, tal com ja us vam anar informant.  

A l’hora de realitzar aquest registre diari, malgrat que no estigui contemplat en aquesta guia, esdevé necessari no perdre de referència el còmput anual de jornada màxima establerta als convenis col·lectius, perquè cal respectar-la i no superar-la.

El document es divideix en quatre apartats (A, B, C i D) on es recullen diversos criteris, a títol informatiu i aclaridor, sobre l’aplicació del registre de jornada laboral, sense perjudici de la interpretació de la norma que correspon als Jutjats i Tribunals de l’ordre social. A continuació en fem un resum:

APARTAT A: Àmbit d’aplicació del registre horari regulat a l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors

El registre horari diari de la jornada s’aplica a la totalitat de treballadors/es compresos/es en la definició de l’article 1 de l’Estatut dels Treballadors (ET). Les úniques excepcions són:

  • Personal d’alta direcció contemplat a l’article 2.1 a) de l’ET. Inclosos dins d’aquest barem tampoc tindran obligació de registrar la jornada aquelles categories que tinguin pactat expressament un règim de lliure disposició del temps de treball (categories de subdirecció, càrrecs de confiança, etc).
  • Treballadors/es amb contracte a temps parcial, ja que ja tenen una obligació de registre regulada al l’article 12.4 c) de l’ET, que implica que el registre se’ls hi ha d’entregar juntament amb la nòmina mensual.
  • Treballadors/es que el dia d'avui estiguin regulats pel Real Decret 1561/1995 de 25 de Setembre sobre jornades especials de treball mòbil (transport per carretera).
  • Les relacions de treball excloses en l’ET com socis/es treballadors/es de cooperatives, autònoms/es, etc.
  • Treballadors/es on l’organització del treball es basa en la flexibilitat del temps de treball i de la distribució irregular de la jornada, com el cas del treball a distància (teletreball). En aquest cas no estan obligats a portar un registre diari, però la norma estableix que s’haurà d’acreditar el compliment de la jornada mensual ordinària.

En el cas de les empreses de treball temporal (ETT), l’article 15.1 de la Llei 14/1994, d’1 de Juny, pel qual es regulen les empreses de treball temporal, estableix que els treballadors cedits a una empresa usuària quedaran supeditats a la direcció i control de l’activitat laboral durant la prestació de serveis.

Per tant, l’empresa usuària estarà obligada a complir el deure de registre diari de jornada establert a l’article 34.9 de l’ET, i a conservar-los durant quatre anys. És important recalcar que la ETT, com a veritable ocupadora, serà la responsable del compliment de totes les obligacions laborals, incloent el registre diari de jornada. Ambdues empreses poden acordar servir-se dels sistemes de registre diari de jornada per les persones treballadores assegurant així una mateixa fiabilitat de la jornada efectivament realitzada.

APARTAT B. Contingut i sistema de registre de jornada

El registre de jornada: aspectes més rellevants de la Guia publicada pel Ministeri de Treball

La finalitat de regular el registre de la jornada diària de treball és crear un marc de seguretat jurídica en les relacions entre treballadors/es i empresaris/es, així com possibilitar el control per part d’Inspecció de Treball i Seguretat Social. Serà vàlid qualsevol sistema o medi, en format paper o telemàtic, apte per a complir l’objectiu legal.

El propòsit és facilitar el coneixement de la jornada real realitzada pel/la treballador/a evitant l’exigència de jornades superiors a les legalment establertes i, en el cas de constatar-se hores extraordinàries, assegurar la seva compensació en salari o descansos previstos en l’article 34 de l’ET.

L’obligació formal prevista a l’article 34.9 de l’ET és el registre diari de la jornada de treball, per expressa menció legal: “horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora dia a dia”. És convenient que hi constin els descansos legalment previstos, per eludir que tot el temps entre inici i finalització de jornada registrada constitueix temps de treball efectiu. En relació amb els/les treballadors/es desplaçats fora del centre habitual de treball, amb pernocta o sense, el registre de jornada no altera l’aplicació de les regles generals, i hauran de registrar el temps de treball efectiu.

L’empresari/ària podrà donar instruccions precises dins l’àmbit d’organització i direcció sobre el compliment i distribució del temps de treball de conformitat amb el previst en la negociació col·lectiva, acord d’empresa, o unilateralment, prèvia consulta amb els representants dels treballadors, així com poden establir un sistema propi de registre de jornada. Només en el cas de no existir conveni o acord col·lectiu, l’empresari/ària tindrà la potestat d’establir un sistema propi que haurà de sotmetre’s a consulta dels representants legals dels treballadors (regulat a l’article 64 ET); de no existir representació legal, correspondrà a l’empresari/ària organitzar i documentar el registre complint necessàriament amb la norma.

APARTAT C. Conservació i accés al registre de jornada

La norma afirma que és vàlid qualsevol medi de conservació sempre que garanteixi la preservació i fiabilitat del seu contingut. Els registres han de ser DIARIS i no es preveu la totalització per períodes més extensos, sense perjudici de les obligacions previstes en el cas d’hores extraordinàries.

La llei exigeix directament i expressament que el registre de jornada laboral ha d’estar a disposició dels/les treballadors/es, dels representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social; és a dir, que sigui possible l’accés en qualsevol moment, garantint l’empresari/ària el seu compliment coherent i fiable. La norma interpreta que els registres de jornada han d’estar físicament en el centre de treball o ser accessibles des del mateix centre de forma immediata; amb la finalitat d’evitar la possible manipulació o alteració.

Pel que fa a l’obligació d’entrega, la norma no assenyala expressament que s’hagi d’entregar una còpia a les persones treballadores (com sí que passa amb el registre d’hores de contractes a temps parcial). Per aquest motiu, s’entén que la posada a disposició no implica l'obligació d’entrega de còpies als/les treballadors/es, no obstant, s’ha de facilitar la consulta personal d’aquests registres als/les treballadors/es, els representants legals o Inspecció de treball.

APARTAT D. Registre d’hores extraordinàries

Es manté el règim jurídic de les hores extraordinàries establert a l’article 35 de l’ET, inclòs al punt 5, on s’estableix que la jornada de cada treballador/a es registrarà dia a dia i es totalitzarà el període fixat per a la seva retribució, entregant còpia al treballador/a, en cas de realització d’hores extres.

Cal tenir en compte que el límit d’hores extraordinàries permeses són 80 hores anuals. Per tant, el registre diari de jornada i el registre d’hores extraordinàries són obligacions legals independents i compatibles. Tot i que, com estipula l’article 34.9 de l’ET i la Disposició Addicional 3ª del Real Decret 1561/1995, pot utilitzar-se simultàniament el mateix registre per ambdós conceptes.

Pel que fa a les hores extraordinàries derivades de força major, la normativa permet excedir el nombre d’hores que constitueixen la jornada ordinària, tot i que s’hauran de computar i retribuir com a hores extraordinàries.

Per a un assessorament personalitzat o per obtenir una plantilla/model del registre de jornada ens podeu contactar al 93 872 32 22[email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!