Fiscalitat
17 de octubre de 2022

Model 303: Tot el que necessites saber sobre l'autoliquidació de l'IVA

Model 303: Tot el que necessites saber sobre l'autoliquidació de l'IVA

L’IVA és un tribut que grava el consum de productes i serveis. Les persones físiques i jurídiques actuen com a intermediaris entre l'Agència Tributària i els consumidors. És per això que aquests han de presentar el model de l'IVA 303.

El Model 303 de l’AEAT és la declaració de l’IVA per a tots aquells que desenvolupin activitats subjectes a aquest impost. Aquest model s’ha de presentar trimestralment a Hisenda.

Així doncs, en aquest article us explicarem tot el que cal saber sobre l’autoliquidació de l’IVA. Començarem conceptualitzant el model. En segon lloc, us detallarem qui l’ha de presentar fent menció al règim simplificat. Seguidament, us deixarem el calendari de presentació d’aquesta declaració. Finalment, us detallarem els règims sancionadors.

Què és el Model 303?

El Model 303 és un formulari en el qual s’ha de declarar trimestralment l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Concretament, s’ha d’abonar a Hisenda la diferència entre l’IVA repercutit (el que s’aplica als productes o serveis que l’empresa ven o presta) i l’IVA suportat (el que la companyia desemborsa per cobrir les despeses que deriven de la seva activitat). És a dir, l’IVA derivat de les vendes i que prové de les despeses de l’empresa.

En el cas que l’IVA suportat sigui superior al repercutit, l’Agència Tributària s’encarregarà de compensar els imports. En cas contrari, l’empresari haurà de pagar la diferència a l’AEAT.

Qui ha de presentar el Model 303?

Primer de tot és necessari precisar que la declaració de l’IVA amb el Model 303 la poden fer tant persones físiques com persones jurídiques. Per ser més precisos, aquesta declaració l’ha de presentar qualsevol professional, autònom o empresari, que efectuï operacions a les quals se’ls ha d’aplicar obligatòriament l’IVA.

És molt important recordar que el Model 303 de l’AEAT s’ha de presentar independentment del resultat. Tant sí és positiu com negatiu, presentar aquest model és d'obligat compliment.

A banda d’aquests empresaris, també han de presentar la declaració 303 els arrendadors d’immobles o béns i els promotors immobiliaris. A més, s’ha d’emplenar el model quan es lloga un local o un pis (sempre que s’usin d’oficina o lloc de feina).

No obstant això, hi ha col·lectius que es deslliuren de presentar el formulari 303 de l’IVA:

 • Els autònoms en règim especial del recàrrec d'equivalència (comerciants al detall).
 • Aquells autònoms en règim simplificat.
 • Pescadors, agricultors i ramaders en règim especial.
 • Quins facin operacions no subjectes a IVA. Alguns serveis exempts d’IVA poden ser: serveis mèdics o sanitari, serveis d’educació i formació, assistència psicològica, etc.

Autoliquidació de l’IVA amb el model 303 pel règim simplificat

En aquest apartat ens centrarem en un dels règims en els quals es pot presentar la declaració 303: el règim simplificat. Segons l’AEAT, aquest règim està destinat als professionals que compleixen els requisits següents:

 1. Són persones físiques.
 2. Són entitats en règim d’atribució de renda en l’IRPF. Estan integrades per socis, hereus, comuners i partícips, els quan han de ser persones físiques.
 3. Totes les activitats consten en l’Ordre que desenvolupa aquest règim. No s’han de superar les magnituds que s’han estipulat.
 4. El volum d’ingressos en l’exercici anterior no supera els 250.000 € en qualsevol activitat, incloses les ramaderes, agrícoles i forestals.
 5. El volum d’importacions i d’adquisicions de béns i serveis a l’exercici anterior no supera els 250.000 € anuals (sense incloure l’IVA). Queden excloses les adquisicions d'immobilitzat.
 6. No renuncien al règim.
 7. No renuncien ni estan inclosos en l’estimació objectiva en l’IRPF.
 8. Les activitats econòmiques no consten en règims de l’IVA contraris al règim simplificat.

Aquest règim només és compatible amb els règims especials de ramaderia, d’agricultura i de pesca, i amb el règim especial del recàrrec d’equivalència.

Quan s’ha de presentar el model 303?

El calendari fiscal de l’AEAT estipula que els autònoms i les empreses han de presentar el formulari 303 en quatre trimestres, és a dir, quatre cops l’any:

 • Primer trimestre: Factures emeses del gener al març: de l’1 al 20 d’abril.
 • Segon trimestre: Factures emeses de l’abril al juny: de l’1 al 20 de juliol.
 • Tercer trimestre: Factures emeses del juliol al setembre: de l’1 al 20 d’octubre.
 • Quart trimestre: Factures emeses de l’octubre al desembre: de l’1 al 30 de gener.

S’ha de presentar la declaració 303 d’IVA si no hi ha ingressos?

En el supòsit que el negoci no hagi tingut gir, això és, no hagi obtingut ingressos, però tampoc despeses, hi ha l’obligació igualment a presentar el formulari 303.

Així doncs, encara que no haguéssim facturat res, s’han de rendir comptes a Hisenda.

Què passa si no presento el model 303?

No presentar el formulari 303 o presentar-lo fora de termini comporta una sanció per part de l’Agència Tributària.

Les sancions es divideixen en dos grups: recàrrecs i multes. El percentatge de la càrrega varia en funció del temps que transcorre entre que finalitza el termini per declarar i el dia que fem la presentació.

Les penalitzacions també són diferents segons si lliurem la declaració 303 abans o després que ens arribi un avís d’Hisenda.

No obstant això, si et personessis a l’Agència Tributària abans que exigeixi el formulari 303, només s’aplicaria un gravamen. Per contra, si l’AEAT ens requereix el pagament, però encara no hem aportat el model, es rebrà una sanció per declarar l’IVA fora de termini.

D’altra banda, la penalització canvia segons si la declaració surt negativa o bé positiva.

Penalitzacions si la declaració 303 té resultat negatiu

El resultat és negatiu quan el negoci ha pagat més IVA del que ha ingressat amb la seva activitat. En aquest cas, no es deuen diners a Hisenda. Tampoc demanaran cap quantia, ja que la suma és zero.

Ara bé, si es demostra una declaració negativa fora de termini, es considera una infracció tributària. Per consegüent, s’haurà de costejar una multa fixa de 200 €. En canvi, si s’ofereix el model abans que Hisenda ens el reclami, la punició es reduirà a la meitat (100 €).

Cal afegir que si s’esmena el «càstig» de forma voluntària sense formular cap al·legació, hi ha la possibilitat que s’apliqui una reducció del 25 %.

Penalitzacions del formulari 303 amb resultat positiu

Per contra, si el resultat és positiu i no s’ha pagat l’IVA, s’imposa una multa d’entre el 50 % i el 150 % sobre l’import a abonar.

El percentatge de la punició depèn de la seva naturalesa: lleu, greu o molt greu. Per arribar a aquesta decisió, s’estudien diversos factors que determinen la gravetat de la demora. Per exemple:

 • Si la quota és superior a 3.000 €.
 • S'han ocultat dades.
 • Falsificació de factures.

Totes aquestes accions es consideren un delicte greu; per tant, l’infractor haurà de tributar una quantitat elevada.

Comparteix l'article a les teves xarxes!
Francesc Xavier Casé Calsina
Responsable d'àreaFrancesc Xavier Casé Calsina

Un esperit de lideratge innat avala l'experiència del nostre executiu. És un líder en la implementació d'estratègies i solucions professionals. Un assessor nat per a qualsevol classe de negoci. Té una àmplia experiència en lliurar serveis de consultoria professional. En el seu recorregut, ha prestat assessorament a tota mena d'empreses de diferents sectors, oferint propostes noves i resultats excel·lents. La seva experiència li dona una gran visió de negoci i de possibles oportunitats. És un especialista en assessorament fiscal, financer i gestió de persones.