Fiscalitat
27 de març de 2017

Com tributen les Societats Civils Particulars (S.C.P.)?

Com tributen les Societats Civils Particulars (S.C.P.)?

Les Societats Civils amb objecte mercantil van passar a ser contribuents de l’Impost sobre Societats a partir de l'1 de gener del 2016 i van perdre la consideració de contribuents en l’IRPF en règim d’atribució de rendes.

Es va establir un règim fiscal especial per la dissolució d’aquestes dins l’any 2016 en el qual sí que podran declarar els seus rendiments de tot l’any 2016 en el règim fiscal d’atribució de rendes com a entitat sense personalitat jurídica (ESPJ).

El nou article 7 de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats (en endavant, IS), ha estat reformat, incloent-hi entre els subjectes passius de l’IS, a les “Societats Civils Particulars de caràcter mercantil”.

A) Les Societats Civils que la seva activitat és l’agricultura i la ramaderia no són considerades segons el Codi de Comerç com entitats mercantils (Codi de Comerç arts. 2, 116, 117, 124 i 1670). Per tant, podran seguir tributant els seus socis comuners per l’IRPF en règim d’atribució de rendes. Això amb independència que en un futur, en la tramitació del nou Codi de Comerç puguin ser considerades com “entitats de caràcter mercantil” i, per tant, passar també a tributar per l’IS.

De ser així obligaria a tributar per IS a aquestes Societats Civils agràries i ramaderes, (algunes amb la forma de Comunitat de Béns), i quedarien excloses de la possibilitat de la tributació per Estimació Objectiva en l’IRPF (Mòduls), perjudicant greument la seva factura fiscal. No creiem que sigui assumible pel sector i per això creiem que de moment no es durà a terme.

B) La Reforma va deixar la disposició transitòria 19ª de la següent manera: “Podran acordar la seva dissolució i liquidació en l’exercici 2016, amb l’aplicació del règim fiscal previst en aquesta disposició”.

Per tant, NO ÉS OBLIGATÒRIA LA DISSOLUCIÓ i la LIQUIDACIÓ de les S.C.P.

Així doncs, la dissolució i liquidació és voluntària, i podran seguir com Societats Civils Particulars, tributant per l’Impost de Societats, assignant una nòmina (rendiments de treball) als partícips o socis comuners que treballin efectivament en la S.C.P.

Cal esmentar que les entitats denominades “Comunitats de Béns” (C.B.), queden exactament igual que fins ara. No els hi és aplicable aquest canvi de normativa. Veurem per quant de temps en queden excloses.

Fins aquesta modificació de la normativa les societats civils no tenien la consideració de subjectes passius de l’IS ni de contribuents de l’IRPF, i les rendes obtingudes por dites societats eren objecte de tributació pel sistema d'imputació als seus socis mitjançant el règim d’ atribució de rendes, regulat en la Llei de l’IRPF.

Tanmateix, tenint en compte que existeixen determinades societats civils que tenen objecte mercantil, s’ha decidit distingir entre les societats civils que no tinguin objecte mercantil, les quals seguiran tributant com fins ara en virtut del règim d’atribució de rendes, i les societats civils que tinguin objecte mercantil, que passen a tenir la consideració de subjectes passius de l’IS i a tributar d’acord amb el règim general de tributació regulat en l’Impost de Societats.

La modificació comentada va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2016, raó PER la que juntament amb la mateixa, s’han regulat dos concrets règims transitoris:

  • Règim de dissolució i liquidació de societats civils en 2016 (nova disposició transitòria dinovena de la Llei de l’ IRPF).
  • Règim de les societats civils que passen a tenir la consideració de subjectes passius de l’ IS a partir d’aquesta data 01-01-2016.

En funció de les opcions preses durant el 2016 les societats civils hauran de:

  1. Si es van dissoldre durant el 2016 podran declarar els seus rendiments com ho havien fet sempre. El tractament sobre els béns i drets assignats als socis és similar al establert per la dissolució de les societats patrimonials.
  2. Si es va transformar en una Sociedad Limitada, Anònima, etc. La totalitat de la tributació serà a càrrec de la societat limitada via impost sobre societats.
  3. Si es va continuar com a SCP sense modificacions mercantils ni de cap tipus: Caldrà tributar per l’IS a partir del dia 1 de gener de 2016, data a partir de la qual la societat civil haurà de complir els requisits exigits per la normativa de l’I.S., com portar els llibres de comptabilitat segons el Codi de Comerç, etc, i presentar els diferents models a l’agència tributària exigits segons l’activitat desenvolupada, principalment l’Impost sobre Societats durant el proper mes de Juliol.

Com inconvenient es pot citar la pèrdua del dret a aplicar el règim fiscal favorable de la dissolució i liquidació de la societat civil, el qual pot ser important en el supòsit de que no estigui assegurada la continuïtat de la societat civil en els propers anys.

Normativa aplicada - Llei 26/2014 DT19º. Modificació Llei 35/2006 de l’ IRPF.

Si teniu qualsevol dubte o pregunta us podeu adreçar al nostre departament d'assessorament fiscal - [email protected] o al 93 872 32 22.

Comparteix l'article a les teves xarxes!
Francesc Xavier Casé Calsina
Responsable d'àreaFrancesc Xavier Casé Calsina

Un esperit de lideratge innat avala l'experi√®ncia del nostre executiu. √Čs un l√≠der en la implementaci√≥ d'estrat√®gies i solucions professionals. Un assessor nat per a qualsevol classe de negoci. T√© una √†mplia experi√®ncia en lliurar serveis de consultoria professional. En el seu recorregut, ha prestat assessorament a tota mena d'empreses de diferents sectors, oferint propostes noves i resultats excel¬∑lents. La seva experi√®ncia li dona una gran visi√≥ de negoci i de possibles oportunitats. √Čs un especialista en assessorament fiscal, financer i gesti√≥ de persones.