Fiscalitat
14 de febrer de 2019

Per a què serveix el Model 347 i quines operacions no es declaren

Per a què serveix el Model 347 i quines operacions no es declaren

Per què serveix el Model 347?

L'obligació a declarar el Model 347 de l'AEAT és purament informativa per a l'Administració. Hisenda imposa la declaració anual d'operacions amb terceres persones amb l'únic interès que serveixi per a:

 • Les eines de gestió.
 • Comprovació i inspecció d’impostos.

D'aquesta manera, és d'on surten avui la majoria de requeriments d'informació i de revisió que emet l'Agència Tributària. És una declaració important per a la informació que facilita.

Així doncs, cal ser molt conscients de com pot ser de valuosa la informació que conté el model 347, ja que, en quina altra condició donaria qualsevol empresa informació de qui són els seus clients i proveïdors? Compte a qui lliurem aquesta declaració!

Qui ha d'emplenar el Model 347?

Tenen l'obligació de presentar el Model 347 de l'AEAT les persones físiques (autònoms) i jurídiques (societats) que desenvolupin activitats econòmiques amb altres entitats terceres.

Aquestes operacions han d'haver superat la xifra de 3.005,06 € (IVA inclòs) durant el mateix any natural i les factures no hagin estat declarades mitjançant el SII (Subministrament Immediat d'Informació).

Així doncs, les operacions amb tercers han de:

 • Superar l'import de 3.005,06 € (IVA inclòs) durant el mateix any
 • No declarar-se al SII (Subministrament Immediat d'Informació).

També estan obligats a presentar la declaració les entitats o els establiments de caràcter social i les comunitats de propietaris que hagin realitzat una adquisició de béns i serveis al marge de l'activitat empresarial o professional.

Com en el cas anterior, l'import d’aquestes adquisicions ha d'haver superat els 3.005,06 € (excloent els subministraments d'aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances).

Qui està exempt de presentar el Model 347?

Estan exempts de presentar la declaració del Model 347 aquelles empreses que utilitzen el SII.

També queden exempts de presentar el model aquells autònoms i societats en atribució de rendes a l'IRPF, per les activitats que tributin a l'IRPF en estimació objectiva i, simultàniament, a l'IVA pels règims especials simplificat o de l'agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d'equivalència, llevat de les operacions per les quals emetin factura sense retenció.

No obstant això, els subjectes passius acollits al règim simplificat de l'IVA han d'incloure al Model 347 les adquisicions de béns i serveis que siguin objecte d'anotació al llibre registre de factures rebudes.

Queden lliures de declaració del model 347 aquells que no hagin realitzat operacions que, en conjunt, respecte a una altra persona o entitat, hagin superat la xifra de 3.005,06 € durant l'any natural o de 300,51 € durant el mateix període quan, en aquest darrer supòsit, facin el cobrament per compte de tercers, d'honoraris professionals o de drets de la propietat intel·lectual, industrial o d'autor o altres per compte dels socis, associats o col·legiats.

Finalment, també s'eximeix de declaració:

 • Qui hagi realitzat exclusivament operacions no sotmeses al deure declaració.
 • Qui hagi d'informar sobre les operacions incloses als llibres registre de l'IVA.
 • Qui realitzi a Espanya activitats empresarials o professionals sense tenir en territori espanyol la seu de la seva activitat econòmica, un establiment permanent o el domicili fiscal o, en el cas d'entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger, sense tenir presència al territori espanyol.
 • Qui estigui obligat a portar els llibres de registre d'IVA a través de la seu electrònica de l'AEAT mitjançant el subministrament immediat d'informació (SII). Per tant, no presentaran el model 347 corresponent a totes les operacions realitzades.

Què es declara al Model 347?

 Al Model 347 es declaren totes aquelles operacions tant de compra com de venda per les quals hem expedit factura, sempre que durant l'any superin els 3.005,06 € amb el mateix client o proveïdor.

També s'hi inclouen les operacions immobiliàries que hem fet, les ocasionals i també les subvencions concedides i les assegurances (encara que no ens hagin emès factura aquestes darreres). Cal indicar que les administracions declaren les subvencions atorgades per mitjà del model 346.

Quines operacions no es declaren en el 347?

Algunes de les operacions que no cal declarar en el Model 347 són:

 • Les que no suposin l'obligació de lliurar factura, o en les operacions on no calgui identificar el destinatari.
 • Les que es facin al marge de l'activitat comercial (per exemple, la compra d'un vehicle o un habitatge d'un autònom que no són per la seva activitat. No obstant, si el vehicle afectés parcialment el negoci, caldria declarar la totalitat del cost, no parcialment).
 • Els lliuraments a títol gratuït.
 • Aquells lloguers exempts d’IVA quan no hi hagi activitat econòmica darrere.
 • L'adquisició d'efectes timbrats.
 • Les importacions i exportacions. Tampoc els lliuraments a les Canàries, Ceuta i Melilla.
 • Les operacions de què ja hàgim informat en altres declaracions informatives (normalment les que porten retenció que ja s'han declarat als models 180, 190...).
 • Les entitats sobre la propietat horitzontal com les comunitats de propietaris no cal que declarin les operacions de consum d'energia elèctrica, combustibles i aigua que consumeixin com a comunitat, ni tampoc les assegurances que cobreixin la mateixa comunitat.
 • No es declararan els autoconsums interns.
 • Les quotes a la Seguretat Social i els impostos municipals ni les indemnitzacions rebudes (quan no s'hagi d'expedir factura) tampoc no s'han de consignar.
Comparteix l'article a les teves xarxes!
Francesc Xavier Casé Calsina
Responsable d'àreaFrancesc Xavier Casé Calsina

Un esperit de lideratge innat avala l'experiència del nostre executiu. És un líder en la implementació d'estratègies i solucions professionals. Un assessor nat per a qualsevol classe de negoci. Té una àmplia experiència en lliurar serveis de consultoria professional. En el seu recorregut, ha prestat assessorament a tota mena d'empreses de diferents sectors, oferint propostes noves i resultats excel·lents. La seva experiència li dona una gran visió de negoci i de possibles oportunitats. És un especialista en assessorament fiscal, financer i gestió de persones.