Tot el que has de saber per tenir dret a la pensió de viduïtat en casos de divorci, separació o cessament de la convivència en parelles de fet

28 de febrer de 2017

DIVORCI/SEPARACIÓ MATRIMONIAL:

Cobrar la pensió compensatòria:  La pensió de viduïtat requereix, en els casos de separació o divorci, que les persones divorciades o separades judicialment, siguin creditores de la pensió compensatòria a què es refereix l'article 97 del Codi Civil i que aquesta quedés extingida a la mort del causant.

No s’exigeix pensió compensatòria per accedir a la pensió de viduïtat en els següents casos i referent a separacions i divorcis anteriors a l'1 de gener de 2008:

- Quan entre la data del divorci o de la separació judicial i la data de la defunció del causant, hagués transcorregut un període de temps no superior a deu anys, sempre que el vincle matrimonial hagi durat almenys deu anys i a més hi haguessin fills comuns o el beneficiari tingui una edat superior als 50 anys en la data de la defunció del causant.

- A partir de l’1-1-2013, també tindran dret a la pensió les persones divorciades o separades judicialment abans de l’1-1-2008, que no fossin creditores de la pensió compensatòria, encara que no reuneixin la resta de requisits exigits (que entre la data del divorci o separació i la mort del causant no hagin transcorregut més de 10 anys; que el matrimoni hagi durat almenys 10 anys, que tinguessin fills comuns) sempre que tinguin 65 anys o més, que no tinguin dret a una altra pensió pública i que la durada del matrimoni hagi estat d'almenys 15 anys.

- També tindran dret a la pensió de viduïtat les dones que, tot i no ser creditores de pensió compensatòria, poguessin acreditar que eren víctimes de violència de gènere en el moment de la separació judicial o el divorci.

Temps de convivència:  En cas de divorci i de concurrència de beneficiaris a la pensió,   es distribueix en proporció al temps de convivència amb el difunt.

PARELLES DE FET:

 Requisits per accedir a la pensió de viduïtat:

- Provar, mitjançant un certificat d'empadronament, una convivència estable i notòria amb durada ininterrompuda no inferior a cinc anys amb la persona difunta.

- Disposar de la certificació d'inscripció en algun dels registres específics existents en les comunitats autònomes, mitjançant escriptura pública en què consti la constitució d'aquesta parella, produïda amb una antelació mínima de dos anys respecte a la data de defunció de la teva parella.

- Complir amb els requisits exigits d'ingressos, alta i cotització que estableix l'article 174.3 de la Llei de Seguretat Social. 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Localització

Newsletter

Condicions legals