Jurídic
25 de juliol de 2017

Tot el que has de saber sobre la nova Llei Hipotecària

Tot el que has de saber sobre la nova Llei Hipotecària

La nova Llei serà aprovada en la segona meitat d’aquest any com a Projecte de Llei. 

Punts claus que cal tenir en compte la nova llei hipotecària

Despeses de formalització

La llei obligarà al banc a desglossar en el contracte les despeses de formalització que comporta la hipoteca: notari, registre i l'impost d’Actes Jurídics Documentats. No obstant això, no es detalla qui ha de pagar aquests costos associats, si el banc o el futur hipotecat. Ho deixa a negociació de les parts. 

Aquesta llei tampoc regularà la dació en pagament, ni prohibirà les clàusules sòl, que per si mateixes no són il·legals. 

Hipoteques vinculades

Queda prohibit que una entitat financera obligui a contractar amb ella una assegurança determinada per concedir la hipoteca, llevat de supòsits excepcionals que fixarà el Banc d'Espanya. No obstant això, sí que permet reduir el tipus d'interès aplicat en funció de la contractació de diferents productes. Això sí, l'entitat ha de presentar dos pressupostos, amb i sense les bonificacions. 

Canvi a tipus fix

Per incentivar les hipoteques a tipus fix, el Govern central eliminarà la comissió de reemborsament anticipat a partir del tercer any. Els dos anteriors, aquest recàrrec, es limitarà a un màxim del 0,25% de l'import del préstec. A més, es reduiran "al mínim" els aranzels que cobren notaris i registradors. 

Interessos de demora

No podran sobrepassar tres vegades l'interès legal del diner. Ara no hi ha un límit. 

Reemborsament anticipat

L'avantprojecte endurirà el règim per als bancs, de manera que ja no tindran dret a cobrar cap penalització si l'hipotecat sol·licita l'amortització (total o parcial), excepte que s'instés en els tres primers anys de la hipoteca. En aquest cas, podrà cobrar una compensació sempre que aquesta no superi el 0,5% del capital amortitzat. Aquest percentatge baixa al 0,25% en els dos anys següents. En el cas de les hipoteques a tipus fix aquest llindar és del 4% del deute amortitzat els primers deu anys. 

Desnonaments

Els bancs no podran desnonar fins que el deute superi, com a mínim, el 2% del préstec durant la primera meitat de la vida de la hipoteca, i del 4% si ja s’ha superat la meitat de la vida del crèdit.

Notaris i registradors

El consumidor estarà obligat a fer una visita al notari prèvia a la signatura de la hipoteca per ser informat de les clàusules problemàtiques i resoldre dubtes de manera gratuïta. Aquest aixecarà Acta d'aquesta reunió per acreditar que l'hipotecat comprèn la informació. El notari està obligat a vigilar que la hipoteca no reculli cap de les clàusules abusives del Registre General de Condicions de Contractació, que són aquelles que han estat objecte de sentència ferma i s'enfrontarà a un règim sancionador més dur.

Per a més informació, posa't en contacte amb la nostra Àrea Jurídica al 93 872 32 22 o a [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!