Jurídic
11 de maig de 2016

5 punts que ha de saber sobre el divorci davant de Notari

5 punts que ha de saber sobre el divorci davant de Notari

Des de l’entrada en vigor de la Llei 15/2015, de Jurisdicció Voluntària, hi ha la possibilitat de formalitzar el divorci o separació de mutu acord davant de Notari. 

Requisits per formalitzar un divorci davant de Notari

Obligatòria presència d'un advocat en exercici, doncs la Llei imposa que estigui present en la signatura de l'escriptura de divorci notarial i per tal de garantir el bon assessorament i la protecció de les persones que es van divorciar davant de Notari.

El divorci ha de ser de mutu acord i sense fills menors d'edat o discapacitats. En el cas d'existir fills majors d'edat, aquests hauran d'atorgar el consentiment davant de Notari respecte a les mesures que els hi puguin afectar per no tenir ingressos propis o per conviure en el domicili familiar.

En el supòsit que la dona estigués embarassada no es podrà dur a terme el divorci davant Notari.

Formalització del Divorci davant de Notari

El divorci es formalitza en escriptura notarial. L'escriptura haurà de contenir:

  • La declaració de voluntat dels dos esposos que voeln divorciar-se.
  • El Conveni Regulador (document en el qual s'han de reflectir els aspectes que regiran el divorci d'una persona). En dit Conveni caldrà que es tracti els següents aspectes:
    • L'atribució de l'ús de l'habitatge i parament familiar.
    • La contribució de les càrregues del matrimoni.
    • La liquidació, si s'escau, del règim econòmic del matrimoni.
    • L'establiment d'una possible pensió compensatòria.

Intervenció personal dels cònjuges en la signatura. És a dir, no es pot atorgar un poder a una altra persona perquè es divorciï al seu lloc.

Em puc divorciar davant de qualsevol Notari? La resposta ha de ser negativa. El divorci cal formalizar-se davant del Notari de l'últim domicili comú o bé davant del Notari del lloc de residència habitual de qualsevol dels cònjuges.

Davant de qualsevol dubte, contacti sense cap compromís amb el nostre despatx d'advocats al 93 872 32 22 - [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!