JurĂ­dic
14 de gener de 2016

Es pot desheretar un fill?

Es pot desheretar un fill?

La llei imposa l'obligació de deixar una part del valor de l'herència als "hereus forçosos" o "legitimaris".

Malgrat la plena autonomia del testador per efectuar el lliure repartiment dels seus béns mitjançant testament, la llei imposa l'obligació de deixar una part del valor de l'herència als "hereus forçosos" o "legitimaris"; però...

És possible desheretar un fill?

Doncs, sí, tal com ho permet l’article 451-17,2 del Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya que detalla les causes de desheretament i que, en resum, són:

  • Haver estat condemnat mitjançant Sentència ferma penal per un delicte contra la persona o integritat del causant.
  • La denegació d'aliments al testador o al seu cònjuge o convivent en parella estable, o als ascendents o descendents del testador, en els casos en què hi ha l'obligació legal de prestar-los.
  • El maltractament greu al testador, al seu cònjuge o convivent en parella estable, o als ascendents o descendents del testador.
  • La suspensió o la privació de la potestat que corresponia al progenitor legitimari sobre el fill causant o de la que corresponia al fill legitimari sobre un nét del causant, en ambdós casos per causa imputable a la persona suspesa o privada de la potestat.
  • L'absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari, si és per una causa exclusivament imputable al legitimari.

Aquesta última causa de desheretament, de moment, és aplicable, únicament, a Catalunya.

Hi ha molts casos que els pares es troben que no han tingut ni tenen, en el moment que es plantegen testar, relació amb algun dels seus fills o amb tots ells, durant moltíssims anys i, per tant, no volen testar a favor seu, ni tan sols deixar-los la legítima legal, és per això que prefereixen deixar el que tinguin a altres fills o familiars.

En aquest cas, la manca de relació ha de ser "coneguda" i "no esporàdica", el que és igual a la pràctica inexistència de vincles, no només afectius sinó de contacte físic i que aquests siguin notoris per a tots els del seu entorn.

Cal dir que, si el fill no està d'acord amb la clàusula d'exclusió del dret a la llegítima, la pot impugnar i un cop impugnada, serà l'hereu el qual haurà de demostrar que l'esmentada causa és certa. Per tant, ha de ser l'hereu el que provi que no existia una relació familiar de manera manifesta i continuada i que únicament era responsabilitat del fill.

Comparteix l'article a les teves xarxes!