Fiscalitat
7 de juliol de 2022

Model 200: Tot sobre la liquidació de l'impost de societats

Model 200: Tot sobre la liquidació de l'impost de societats

El Model 200 és la declaració de l’impost de societats. En aquest article, us donem tota la informació rellevant per a l'elaboració de l'impost de societats amb el model 200 de l'AEAT. En primer lloc, definirem la declaració i les possibles relacions que hi ha amb altres models. Seguidament, us detallarem qui ha de presentar aquesta declaració i qui està exempt. En tercer lloc, us detallarem quan es presenta i quina és la manera de presentar-lo. Finalment, explicarem les posibles sancions per no presentar la declaració.

Model 200: Què és?

El Model 200 AEAT és la declaració o liquidació de l’impost sobre societats (IS). Aquesta declaració s’aplica als beneficis que obtenen les empreses. Per una altra banda, l’impost sobre societats (IS) és un tribut directe i personal que grava les rendes o els beneficis que assoleixen les societats i altres entitats jurídiques que resideixen a l’Estat espanyol.

Models relacionats amb el Model 200?

A banda del Model 200 d'Hisenda, hi ha altres models que formen part de la liquidació de l’impost de societats. Els models més recurrents dins del 200 AEAT, solen ser el Model 202 i el 232.

El Model 202, juntament amb el Model 220, complementa el Model 200. A grans trets, el Model 202 és un pagament fraccionat de l’impost sobre societats. És a dir, les societats i les entitats jurídiques han d’abonar a Hisenda a la bestreta una part de la seva renda de forma periòdica. L’import de les quantitats anticipades es descomptarà posteriorment de la quota de l’impost sobre societats anual.

D’altra banda, el Model 232 és una declaració informativa. És obligatori presentar-lo si s’executen operacions vinculades o existeix una relació amb països o territoris declarats com a paradisos fiscals.

Abans, el Model 232 era un apartat del Model 200 AEAT, però al final es va constituir com un model independent a partir de l’Ordre HFP/816/2017, que es va publicar al BOE el 30 d’agost de 2017.

Qui ha de presentar el Model 200?

Tenen l’obligació de presentar el Model 200 i de pagar l’impost de societats a Hisenda les entitats jurídiques amb residència a l’Estat espanyol que obtinguin beneficis de la seva activitat econòmica. És el cas de societats i de fons:

 • En el cas de les societats hi hauria les societats mercantils (anònimes, de responsabilitat limitada, col·lectives, laborals, etc.), les societats estatals, autonòmiques, provincials i locals.
 • Pel que fa als Fons, englobaria als Fons d’Inversió, Fons de Capital Risc, Fons de pensions entre altres.

Qui està exempt de presentar l'impost de societats?

Tanmateix, existeixen entitats que estan totalment exemptes de presentar l’impost de societats i d’altres que n’estan parcialment perquè no superen un mínim d’ingressos.

A continuació, esmentarem les entitats totalment exemptes:

 • Els organismes públics com ara els estatals, comunitaris i locals.
 • Banc d’Espanya.
 • Fons de Garantia de Dipòsits i d’Inversions.
 • Entitats de la Seguretat Social.
 • Institut d’Espanya.
 • Reials acadèmies oficials.
 • Agències estatals.
 • Consell Internacional de Supervisió Pública d’Estàndards d’Auditoria.

Per una altra banda, les entitats que estan parcialment exemptes de presentar l’impost de societats fins a un mínim d’ingressos són:

 • Les entitats no lucratives com les fundacions, associacions.
 • Unions, federacions i confederacions de cooperatives.
 • Col·legis professionals.
 • Associacions empresarials.
 • Càmeres oficials.
 • Sindicats de treballadors.
 • Fons de promoció de feina.
 • Mútues col·laboradores de la Seguretat Social.
 • Entitats de dret públic.
 • Ports de l’Estat i de les comunitats autònomes i autoritats portuàries.
 • Partits polítics.

Quan es presenta l'impost de societats amb el Model 200?

Les entitats i autònoms han de presentar la declaració de l’impost de societats amb el Model 200 en el termini dels 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la finalització del període impositiu.

Així doncs, si l’exercici econòmic de la societat acaba el 31 de desembre, la presentació del model 200 serà entre l’1 i el 25 de juliol.

És important precisar que aquest model s’ha de presentar encara que la societat no hagi tingut cap activitat durant l’exercici anterior. També s’ha de presentar independentment de si s’han obtingut rendes subjectes a l’impost.

Qui està obligat a fer pagaments fraccionats de l’IS?

Els pagaments fraccionats de l’impost de societats només es poden fer a través del Model 202. Estan obligats a presentar el Model 202 els contribuents que tinguin un import net de la fra de negocis superior a 6.010.121,04 € en la data en què comença el període impositiu al qual correspongui el pagament fraccionat.

Encara que la declaració sigui negativa, és a dir, no té ingressos, si tens més de 6.010.121,04 € de volum d’operacions, hauràs de presentar el Model 202. Per una altra banda, també l’hauràs de presentar quan la declaració és positiva, encara que no superis els 6.010.121,04 € de volum d’operacions.

Quina és la manera de presentar la liquidació de l'impost de societats?

Per presentar el Model 200 de l’impost de societats es pot fer tant de manera presencial com telemàtica.

 • Via telemàtica: S’haurà d’estar registrat a la seu electrònica de l’Administració.
 • Via presencial: S’haurà de demanar hora a l'oficina d'Hisenda més propera.

Què passa si no presento el Model 200?

Si el Model 200 no es presenta o es presenta fora de termini, s’ha de pagar un recàrrec, però només si el resultat de la declaració és positiu. En canvi, si el resultat és negatiu, s’ha de pagar una multa de 100 €.

Així mateix, hi ha dues situacions davant la no presentació de l'impost de societats a través del model:

1. No presentació del model sense notificació de l'Administració

Si s’ha excedit el termini, però l’Administració no ha enviat cap avís, no només s’han d’abonar els recàrrecs, sinó també els possibles interessos de demora. A més, cal tenir present que la sanció augmenta a mesura que passen els dies. El recàrrec de la sanció és equivalent al nombre de mesos que passin. A continuació, esmentem els punts relacionant la demora de no presentar la declaració amb la sanció corresponent:

 • Una demora de menys d’un mes equival a un recàrrec de l’1%.
 • L’endarreriment d’un a dos mesos serà un recàrrec del 2%.
 • Si es demora de dos a tres mesos, el recàrrec és del 3%.
 • Si els mesos de demora van de tres a quatre, equivaldrà a un recàrrec del 4%.
 • De quatre a cinc mesos de retard correspondrà a un recàrrec del 5%.
 • Si l’endarreriment és de cinc a sis mesos, el recàrrec és del 6%.
 • Una demora de sis a set mesos, el recàrrec és del 7%.
 • Si els mesos de demora van de set a vuit, el recàrrec serà del 8%.
 • L’endarreriment de vuit a nou mesos és igual a un recàrrec del 9%.
 • De nou a deu mesos de retard correspondrà a un recàrrec del 10%.
 • Si els mesos de demora van de deu a onze, equivaldrà a un recàrrec de l'11%.
 • Un endarreriment d’onze mesos i un dia fins als dotze correspondrà a un recàrrec del 12%.
 • Endarrerir més de dotze mesos la presentació 200, s’aplicarà un recàrrec del 15% + interessos de demora.

2. No presentació del model amb notificació de l'Administració

D’altra banda, si no s’ha presentat la declaració i, a més a més, l’Administració ha enviat un avís reclamant-la, la penalització serà més greu i dependrà del resultat de la declaració:

 • Declaració amb resultat positiu: sancions del 50 al 150 % del resultat de la liquidació.
 • Declaració amb resultat negatiu: multa de 200 €.
Comparteix l'article a les teves xarxes!
Francesc Xavier Casé Calsina
Responsable d'àreaFrancesc Xavier Casé Calsina

Un esperit de lideratge innat avala l'experiència del nostre executiu. És un líder en la implementació d'estratègies i solucions professionals. Un assessor nat per a qualsevol classe de negoci. Té una àmplia experiència en lliurar serveis de consultoria professional. En el seu recorregut, ha prestat assessorament a tota mena d'empreses de diferents sectors, oferint propostes noves i resultats excel·lents. La seva experiència li dona una gran visió de negoci i de possibles oportunitats. És un especialista en assessorament fiscal, financer i gestió de persones.