5 punts que ha de saber sobre el divorci davant de Notari

11 de maig de 2016

Des de l’entrada en vigor de la Llei 15/2015, de Jurisdicció Voluntària, hi ha la possibilitat de formalitzar el divorci o separació de mutu acord davant de Notari.

Els requisits són els següents:

- Obligatòria presència d'un advocat en exercici, doncs la Llei imposa que estigui present en la signatura de l'escriptura de divorci notarial i per tal de garantir el bon assessorament i la protecció de les persones que es van divorciar davant de Notari.

- El divorci ha de ser de mutu acord i sense fills menors d'edat o discapacitats. En el cas d'existir fills majors d'edat, aquests hauran d'atorgar el consentiment davant de Notari respecte a les mesures que els hi puguin afectar per no tenir ingressos propis o per conviure en el domicili familiar.

En el supòsit de que la dona estigués embarassada no es podrà dur a terme el divorci davant Notari.

- El divorci es formalitza en escriptura notarial. L'escriptura haurà de contenir:

     . La declaració de voluntat dels dos esposos que voeln divorciar-se.

     . El Conveni Regulador (document en el qual s'han de reflectir els aspectes que regiran el divorci d'una persona). En dit Conveni caldrà que es tracti els següents aspectes:

          a) L'atribució de l'ús de l'habitatge i parament familiar.

          b) La contribució de les càrregues del matrimoni.

          c) La liquidació, si s'escau, del règim econòmic del matrimoni.

          d) L'establiment d'una possible pensió compensatòria.

- Intervenció personal dels cònjuges en la signatura. És a dir, no es pot atorgar un poder a una altra persona perquè es divorciï al seu lloc.

- Em puc divorciar davant de qualsevol Notari? La resposta ha de ser negativa. El divorci cal formalizar-se davant del Notari de l'últim domicili comú o bé davant del Notari del lloc de residència habitual de qualsevol dels cònjuges.

Davant de qualsevol dubte, contacti sense cap compromís amb nosaltres al 93 872 32 22 - advocatsarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals