Immobiliària
29 de juny de 2022

Habitatges d’Ús Turístic (HUT): Tot el que necessites saber

Habitatges d’Ús Turístic (HUT): Tot el que necessites saber

Són molts els propietaris/àries d’un immoble localitzat a una zona privilegiada del país. Tot i això, aquests propietaris/àries deixen les seves residències per visitar altres ubicacions durant el període vacacional i desconnectar de la rutina.

En aquest article, t’expliquem com pots treure partit a la teva residència convertint-la en un habitatge d'ús turístic (HUT). Així doncs, conceptualitzarem el terme habitatge d'ús turístic, quines característiques i peculiaritats s’han de complir i respondrem a les preguntes més freqüents que ens fan els usuaris.

Què és un habitatge d'ús turístic (HUT)?

L’habitatge d'ús turístic (HUT) és aquell immoble cedit, directe o indirectament, a un tercer a canvi d’un preu. Per considerar l’habitatge com a turístic, la cessió de la propietat ha de ser reiterada (1 o dues vegades a l’any). A més a més, els períodes de cessió han de ser iguals o inferiors a 31 dies. Per legalitzar l’habitatge amb llicència d’ús turístic, s’ha de tramitar amb l’Ajuntament del municipi on es trobi localitzat el domicili.

Els habitatges d’ús turístic s’han de cedir sencers amb les places que marca la cèdula d’habitabilitat. No es poden fer cessions parcials o crear noves estances. Per aquesta informació, veurem el següent punt.

Quines condicions es necessiten per fer un habitatge turístic?

Les condicions que ha de tenir l’habitatge per poder obtenir la llicència per l’habitatge d’ús turístic són:

 • Cessió completa de l’habitatge.
 • Disposar de cèdula d’habitabilitat. A més d’això, ha de complir les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
 • No es poden ocupar més places de les indicades en la cèdula.
 • Ha d'estar moblat i dotat d’aparells i estris per la seva ocupació. A més a més, l’immoble ha d’estar en bones condicions higièniques.

Les principals obligacions que té el propietari/ària d'un habitatge d'ús turístic

En la majoria de casos, és el propietari/ària qui passa a ser el titular per l’activitat de l’habitatge d'ús turístic. Així doncs, la propietat serà la responsable d’obtenir l’habilitació municipal. Com a propietari/ària titular, se li exigeixen una sèrie d’obligacions reglades que ha de complir:

 • Facilitar un telèfon d’atenció immediata de consultes i incidències tant als usuaris com als veïns.
 • Garantir un servei assistencial i de manteniment per a l'immoble.
 • Informar a la Direcció General de la Policia sobre l'allotjament de persones. S’haurà de seguir la normativa de seguretat ciutadana i informar sobre els nous inquilins.
 • Recaptar l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET). Aquest cas significa que el turista en l’habitatge d’ús turístic està obligat al pagament d’aquest impost al final de l’estada. El propietari o l’entitat gestora encarregada haurà de presentar la liquidació davant l’Agència Tributària de la CCAA.
 • El requisit de la cessió de l’habitatge d'ús turístic. Només en el cas que els usuaris incompleixin les regles bàsiques de la convivència o les ordenances municipals dictades.

Des del 26 d'agost del 2020, els habitatges habilitats amb anterioritat i que tinguin una capacitat superior a 15 places (acord a la cèdula d'habitabilitat), no estan sotmesos a la limitació de 15 places. Només aplicarà aquesta limitació si hi ha un canvi de titularitat.

Així doncs, el propietari/ària de l’habitatge d’ús turístic passa a tindre un paper responsable en la posada en marxa de l’immoble. No obstant això, la comercialització i la gestió de l’habitatge el podrà cedir a un tercer.

Com es pot donar d’alta i legalitzar un habitatge d'ús turístic?

Per donar d’alta un habitatge d'ús turístic, hauràs de tramitar la llicència necessària. La llicència d’habitatge turístic s'obté a través dels següents passos:

 • Primerament, cal presentar una comunicació prèvia d’inici d’activitat davant l’Ajuntament municipal de l’habitatge. Aquesta comunicació ha d’estar formalitzada degudament pel propietari o l'entitat gestora. El mateix Ajuntament s’ocuparà de traslladar la comunicació anterior al Registre de Turisme de Catalunya (RTC) de la Generalitat.
 • Segon, el Registre de Turisme de Catalunya procedirà a donar un número d’inscripció de l’habitatge (NIRC). El número d’inscripció haurà de constar en qualsevol publicitat i/o anunci de l’immoble.
 • Finalment, aquesta inscripció proporcionarà un número que indica la legalització de la llicència de l’habitatge turístic (HUTG-). Per tant, aquest número és una garantia legal.

A tot això, cal afegir que el tràmit de la llicència només es pot fer per internet. Per una altra banda, també poden haver-hi motius per la prohibició de la llicència d’ús turístic. Els casos més probables per la il·legalització de la llicència seran:

 • La prohibició per l'ordenació d’usos del sector del municipi.
 • Pels estatuts de la Comunitat degudament inscrits en el Registre de la Propietat en edificis sotmesos al règim de Propietat Horitzontal.

Què passa si no es regularitza l'ús turístic de l'habitatge?

En el cas que no es regularitzi l'ús turístic d’un habitatge, aquest seria d’activitat il·legal. S’ha de passar pel procediment esmentat anteriorment. En cas contrari, el propietari podria ser sancionat.

Les sancions podrien oscil·lar entre:

 • Els 3.000 € si es considera una infracció lleu.
 • 30.000 € en el cas de ser una infracció greu.
 • Si es considera una infracció molt greu, podria comportar una multa de fins a 600.000 euros.

Per aquests casos, tant el propietari/ària com la gestora són responsable de les infraccions i incompliments. Per tant, la responsabilitat recaurà en ells en el cas de saltar-se la normativa sectorial turística i la d’habitatge.

Preguntes freqüents sobre l’habitatge d'ús turístic

Com s'ha d'actuar davant de la sospita d'un possible habitatge d'ús turístic il·legal a la finca?

S’ha de formalitzar una denúncia a la Direcció General de Turisme. Prèviament, s’haurà de comprovar que l’immoble no estigui inscrit en el Registre de Turisme de Catalunya i no compta amb l’habilitació municipal corresponent.

Què diferencia un habitatge turístic d'un apartament turístic?

Un habitatge d'ús turístic és aquella propietat cedida a un tercer a canvi d’una contraprestació econòmica per un temps menor a 31 dies. Per una altra banda, un apartament turístic és considerat un establiment que presta un servei d’allotjament temporal. En el cas dels apartaments turístics, no és necessari disposar de la cèdula d’habitabilitat perquè són immobles de caràcter no residencial en els quals els propietaris solen ser empreses. Els habitatges d’ús turístics són unitats residencials on la propietat és individual. Les normatives per operar en els dos casos són diferents.

Qui legalitza l’habitatge d’ús turístic?

L’òrgan regulador serà la Direcció General de Turisme. Aquesta entitat és qui legalitzarà l’habitatge i entregarà un número d'inscripció (NIRC) que s’haurà d’utilitzar en la publicitat i promocions.

Quan es pot començar l’activitat d’habitatge d’ús turístic?

Des del mateix moment que el propietari presenta la declaració responsable davant la Finestreta Única Empresarial (FUE).

Quina diferència hi ha entre lloguer turístic i lloguer de vacances?

Principalment, la legislació és diferent en ambdós casos. Els lloguers vacacionals es regeixen per les normatives dels habitatges d'ús turístic. És a dir, els lloguers de vacances han de ser inferiors a 31 dies. Per una altra banda, els lloguers turístics o de temporada comprenen períodes d’entre 32 dies i 11 mesos.

Existeix algun tipus de limitació per al propietari en la normativa turística?

No, la normativa és neutre en els aspectes de residència o empadronament de l’habitatge. Tanmateix, si estàs dins l’activitat de l’habitatge d’ús turístic, el propietari/ària no podrà al·legar la condició de domicili per impedir una inspecció a les autoritats competents.

Com saber si un habitatge és turístic?

Pel número d'inscripció de l’habitatge (NIRC) que dona el Registre de Turisme. A més a més, és un número que ha de constar en totes les comercialitzacions per verificar la legalització de l’activitat.

Per a més informació, posa’t en contacte amb el nostre Departament de Finques al 93 872 32 22 o [email protected]

Comparteix l'article a les teves xarxes!