Immobiliària
5 de juny de 2022

Bo jove de lloguer: Què és, requisits i com sol·licitar-ho?

Bo jove de lloguer: Què és, requisits i com sol·licitar-ho?

A partir del dia 8 de Juny es pot sol·licitar el bo jove de lloguer, t'expliquem tot el que has de saber per poder sol·licitar aquest ajut de 250 € al mes durant dos anys del que es poden beneficiar totes aquelles persones compreses entre els 18 i els 35 anys que estiguin amb un contracte en vigor de lloguer d'un pis o una habitació (o ho hagin de formalitzar).

Si no teniu contracte en vigor del lloguer de l'habitatge, disposeu d'un termini de dos mesos des de la sol·licitud per formalitzar el contracte amb el vostre propietari, a més d'aportar el certificat de convivència per optar a l'ajuda en la vostra resolució.

És coneguda la dificultat dels joves per poder independitzar-se i fer una vida plena llogant un pis o una habitació. Per aquest motiu, el Consell de Ministres va aprovar el passat mes de Març (reflectit en la Resolució DSO/1422/202) una partida de gairebé 2.000 milions d'euros destinada a ajudar aquests joves a pagar la quota mensual de lloguer amb 250 €.

Catalunya ha estat dotada amb un pressupost que li permetrà arribar a la xifra de 10.000 joves que rebran aquest bo de lloguer durant dos anys. Així i tot, seran molts els que es quedaran fora, ja que només el 35% dels pisos de lloguer al centre de Barcelona compleixen el preu màxim estipulat de lloguer.

Què és el bo de lloguer jove?

Espanya es troba en mínims històrics de dades d'emancipació de joves, només el 14% dels joves entre 16 i 29 anys estan emancipats, la xifra més baixa del segle. Així és normal que joves de 30-35 anys hagin de continuar vivint a casa paternal per no tenir mitjans per emancipar-se.

El govern pretén amb aquest bo jove de lloguer ajudar als joves que visquin de lloguer en un pis o en una habitació actualment o que vulguin formalitzar el contracte de forma immediata a la sol·licitud de l'ajuda.

Tot i això, es preveu que aquest bo de lloguer jove només arribi a l'1,7% dels joves que es troben de lloguer, unes 60.000 o 70.000 persones.

* Si estàs buscant ajuts al lloguer, però no compleixes els requisits com l'edat per aquest bo de lloguer jove, has de saber que a hores d'ara hi ha altres programes d'ajuts al lloguer d'habitatges, gestionats pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda urbana.

Qui es pot beneficiar del bo de lloguer jove?

Si estàs interessat/da en sol·licitar el bo jove de lloguer, has de saber que has de complir una sèrie de requisits previs a la sol·licitud de l'ajut. A més a més, els ajuts estaran limitats a esgotar el pressupost total assignat a la partida de “Famílies”. Si no es gastés el total del pressupost destinat, s'organitzaria una nova convocatòria del bo de lloguer jove.

 • Ser persona física i tenir entre 18 i 35 anys en sol·licitar l'ajut.
 • Tenir un contracte de lloguer d'un pis o habitació a nom del sol·licitant de l'ajuda.
 • Estar empadronat a l'habitatge com a habitatge habitual.
 • No estar rebent cap altre ajut per al pagament de lloguer.
 • Estar al corrent dels pagaments de lloguer i no deure cap rebut al moment de sol·licitar l'ajuda.
 • Tenir la nacionalitat espanyola, ser ciutadà comunitari o residir regularment a Espanya.
 • Disposar d'una font regular d'ingressos i que no superin:
  • Ingressos el 2020: 22.548,67 €.
  • Ingressos el 2021: 23.664,15 €.
  • Ingressos el 2022: 24.301,57 €.
 • No pagar més de 600 euros mensuals pel lloguer de l'habitatge, o de 300 euros en cas d'arrendar una habitació, màxims que poden variar segons la ubicació de l'habitatge:
  • Àmbit metropolità de Barcelona: 900 € per habitatge i 450 € per habitació.
  • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 € per habitatge i 350 € per habitació.
  • Girona: 650 € per habitatge i 350 € per habitació.
  • Lleida: 600 € per habitatge i 300 € per habitació.
  • Demarcació de Tarragona: 600 € per habitatge i 300 € per habitació.
 • L’habitatge ha de ser el domicili habitual i permanent durant tot el període (2 anys) que es concedeix l’ajuda.

Quan es pot demanar l'ajuda de lloguer 2022?

El termini de presentació de sol·licituds del bo jove de lloguer es va iniciar el passat dia 8 de juny del 2022 a les 9 hores i finalitzarà el dia 17 de juny del 2022 a les 17 hores.

És important que sàpigues que les sol·licituds del bo jove de lloguer es resoldran seguint l'ordre de presentació. I així, fins a esgotar la dotació pressupostària. Per això et recomanem fer la sol·licitud via online per agilitzar el procés.

Passos per sol·licitar l'ajuda del bo jove de lloguer

Com ja hem comentat, les sol·licituds i els ajuts es donaran en funció de l'ordre de registre de la sol·licitud. Així, si el que vols és beneficiar-te d'aquesta ajuda al lloguer jove, et recomanem que facis servir la via telemàtica. Si no fos possible t'indiquem una altra manera de sol·licitar-la.

Sol·licitar el bo de lloguer jove de manera telemàtica

Hi ha la possibilitat de demanar el bo jove de lloguer telemàticament (amb certificat digital o IdCAT Mòbil) a la següent pàgina web.

Pots sol·licitar el certificat digital per les vies comunes com la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) o fer-ho usant l'idCAT. Si no tens l'idCAT, podràs sol·licitar-ho a través de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. En tot cas, hauràs de tenir a vigència el DNI o TIE vigent, i la Targeta CatSalut.

Un cop comencis la sol·licitud via telemàtica del bo de lloguer jove hauràs de tenir disponibles els documents següents:

 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral.
 • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu anterior.
 • Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT).
 • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.
 • Llibre de família, si escau.
 • El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l'habitatge o habitació. Al contracte ha de constar el nom de la persona sol·licitant.
 • Tots els rebuts de lloguer o preu de la cessió corresponents a l’any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte (aquest document ha d'anar signat pel sol·licitant i per l'entitat bancària i posteriorment escanejar-lo) o document equivalent on ha d'ingressar la subvenció (certificat de titularitat).
 • Certificat de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Sol·licitar el bo jove de lloguer presencialment

Es pot sol·licitar l'ajut al lloguer presencialment a les Oficines de l'Habitatge de Barcelona. Hauràs de demanar cita prèvia per poder anar a les oficines. És important dur els documents següents per lliurar:

 • Un contracte de lloguer o habitació a nom de la persona sol·licitant.
 • Rebuts pagats des de l'1 de gener de 2022 fins avui.
 • Imprès normalitzat amb les dades bancàries o document equivalent, per poder fer l'ingrés de l'ajuda.

Preguntes freqüents sobre el bo d'ajuda al lloguer

Hi ha la possibilitat d'accedir a aquesta ajuda si no tinc contracte de lloguer?

Als requisits s'especifica que és obligatori tenir un contracte de lloguer en vigor. Per tant, en aquest cas no es podria accedir al bo de lloguer jove.

És necessari estar empadronat a l'habitatge?

Sí, en els requisits s'especifica que cal demostrar que l'habitatge és habitatge habitual. És obligatori portar un volant d'empadronament.

Com rebré el pagament de l'ajuda de lloguer jove?

Per transferència bancària. Únicament així podràs rebre aquesta ajuda al lloguer. Recorda a més que hauràs de presentar un full de transferència degudament emplenat i signat. Amb ella, podràs demostrar ser el titular del compte bancari al qual es farà l'ingrés.

És possible optar al bo si estic rebent altres ajuts socials?

Aquest ajut al lloguer per a joves és compatible amb l'Ingrés Mínim Vital (IMV). No obstant això, no es podrà compatibilitzar amb altres ajudes dedicades al lloguer de l'habitatge excepte en persones en situació de gran vulnerabilitat.

Quant és el màxim que puc rebre pel bo d'ajuda de lloguer?

El límit estipulat és de 250€ per a cada persona que es pugui acollir a aquest ajut al lloguer. Evidentment, haurà de complir els requisits i fer la sol·licitud dins el termini i en la forma escaient.

És possible sol·licitar l'ajuda vivint a una casa i després mudar-me a una altra?

No, l'ajut es concedeix al que serà l'habitatge permanent durant els dos anys de vigència del bo.

Puc sol·licitar el bo si sóc estudiant i no tinc ingressos?

Un dels requisits és tenir uns ingressos recurrents. Dit d'una altra manera, cal tenir uns ingressos, que no superin el límit màxim estipulat als requisits. Sense ingressos, no es pot sol·licitar el bo jove de lloguer.

Es pot gastar l'ajuda en altres coses que no sigui lloguer d'un habitatge?

L'ajuda està destinada únicament al pagament del lloguer de l'habitatge o habitació si escau.

Podria sol·licitar l'ajuda si visc a un pis compartit?

Sí, sempre que compleixis els requisits d'empadronament, contracte en vigor, ingressos mínims recurrents, etc. Hauràs de tenir en compte que el preu màxim de lloguer per habitació no superi els estipulats. Això dependrà de la zona geogràfica on es troba aquest habitatge.

Comparteix l'article a les teves xarxes!