Immobiliària
7 de juliol de 2021

L’Ajuntament de Manresa va aprovar un Programa Municipal d’identificació d’edificis d’habitatges susceptibles d’implantar un ascensor en edificis del Centre Històric.

L’Ajuntament de Manresa va aprovar un Programa Municipal d’identificació d’edificis d’habitatges susceptibles d’implantar un ascensor en edificis del Centre Històric.

El 17 de Juny del 2021 l’Ajuntament de Manresa va aprovar un Programa Municipal d’identificació d’edificis d’habitatges susceptibles d’implantar un ascensor en edificis del Centre Històric.

Quina és la finalitat?

La majoria d’edificis del Centre Històric no disposen d’ascensor, amb el que no es pot garantir a les persones l’accessibilitat entre la via pública i el seu habitatge.

L’objectiu seria detectar els edificis on sigui viable la instal·lació de l’ascensor i esbrinar les dificultats tècniques que hi puguin haver i dissenyar un programa d’ajuts, beneficant que la població del Centre Històric pugui tenir millor accessibilitat i d’altra banda, fomentar la rehabilitació de pisos buits i que la falta de fàcil accés amb ascensor pugui perjudicar la posada al mercat.

Quins són els requisits que s’han de complir?

Les persones sol·licitants hauran de complir com a mínim 1 d’aquests requisits:

 1. Ser persones físiques o jurídiques, que no formin part del sector públic i ser propietàries de la totalitat de l’edifici sobre el qual s’efectuarà l’estudi.
 2. Ser comunitats de propietaris, legalment constituïdes, en disposició de suficient quota de consentiment per sol·licitar acollir-se a aquest programa.
 3. Ser persona física, propietari/a d’un o més habitatges en un únic edifici, i que com a mínim, un d’aquests habitatges estigui legalment habitat.
 4. Ser persona física, resident a l’edifici objecte de la sol·licitud, que no sigui propietari/a de cap altre habitatge amb condicions d’accessibilitat, que tingui més de 70 anys.

Hi haurà aquestes excepcions:

 • En el cas de propietat vertical, queden excloses les persones físiques jurídiques i entitats financeres considerades grans tenidores, d’acord amb el que estableixi la legislació vigent en el moment d’aprovar la convocatòria.

En el cas de propietat horitzontal, com a mínim un habitatge ha de ser propietat d’una persona física o jurídica que no tingui la consideració de gran tenidora.

Quins requisits ha de complir l’edifici?

 1.  Estar situat a l’àmbit del Centre Històric de Manresa.
 2. L’edifici ha de tenir com a mínim 3 plantes sobre la planta baixa, amb un habitatge per planta.
 3. L’edifici ha d’haver estat construït amb anterioritat al 1980
 4. Com a mínim, un habitatge ha d’estar ocupat amb títol habilitant que no cal que coincideixi amb el titular de la propietat sol·licitant.
 5. L’edifici no haurà d’estar dins d’àmbits de planejament o gestió urbanística inclosos dins del primer sexenni.
 6. L’edifici no haurà d’estar declarat en ruïna.
 7. L’edifici no haurà de tenir incoat cap expedient de protecció de la legalitat urbanística, ordre d’execució o mesures cautelars l’objecte o abast del qual, sigui incompatible per a l’elaboració de l’estudi d’implantació d’un ascensor a l’edifici.

Quines obligacions tenen les persones o Comunitats de Propietaris que es beneficiïn?

 • Facilitar l’accés als habitatges/immobles per tal de poder efectuar les visites tècniques d’inspecció, anàlisi i presa de mides.
 • Facilitar a l’Ajuntament, si en disposen, de tota la informació tècnica de l’edifici objecte d’estudi.

Si necessiteu més informació us podeu posar en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!