Immobili脿ria
4 de octubre de 2017

Com fer la cancel路laci贸 registral de la hipoteca

Com fer la cancel路laci贸 registral de la hipoteca

Al moment de procedir a la venda d'un immoble gravat amb una hipoteca, ens podem trobar amb la situació que al Registre de la Propietat consta que la inscripció de la mateixa no ha estat cancel·lada tot i que s'han realitzat la totalitat dels pagaments.

Si han transcorregut més de VINT anys des que es finalitza el pagament de la hipoteca no serà necessari dur a terme els tràmits de cancel·lació, ja que transcorregut aquest temps, el Registre de la Propietat procedirà automàticament a la cancel·lació de la inscripció sense cap cost.

En el supòsit que no hagi transcorregut aquest termini o s'hagin cancel·lat anticipadament els pagaments de la hipoteca i es vulgui vendre la finca, haurem de procedir a sol·licitar la cancel·lació de l’anotació registral de la hipoteca al Registre de la Propietat on es tingui inscrita la propietat de l'immoble. 

Passos a seguir per cancel·lar la hipoteca

Obtenció del “certificat de saldo zero"

El primer que s'ha de fer és sol·licitar al banc el “certificat de saldo zero”, que és el document en el qual l'entitat financera reconeix que el préstec hipotecari ja està pagat.

És habitual que el banc vulgui gestionar el procés de cancel·lació, i que per a això sol·liciti una provisió de fons. No obstant això, no existeix obligació d'acceptar. Es pot tramitar la cancel·lació un mateix o encarregar-la a un tercer de confiança. En aquest sentit, pot acudir directament a una notaria i que aquesta es posi en contacte amb el banc per sol·licitar-li la documentació necessària.

A més, és important destacar que el banc no pot cobrar-li per expedir el certificat de saldo zero. Tampoc pot cobrar-li pel desplaçament de l'apoderat del banc a la notaria.

Formalització d'escriptura pública de cancel·lació

Una vegada aconseguit el certificat, cal portar-ho al notari juntament amb l'escriptura d'hipoteca. Allà es farà una escriptura pública de cancel·lació, que ha de ser signada per un apoderat del banc (la notaria s'encarrega de cridar-lo). Segons indica el Banc d'Espanya, l'entitat no ha de cobrar pel desplaçament de l'apoderat. A més, es pot acudir a qualsevol notari, no és necessari ni obligatori que sigui el mateix amb el qual es va signar la hipoteca.

Tributació

Després d'haver obtingut el certificat de saldo zero i formalitzada l'escriptura pública de cancel·lació, cal fer la declaració de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (mod.600). La cancel·lació de la hipoteca està subjecta a aquest impost, però està exempt de pagament.

Registre de la Propietat

Quan ja es té la còpia de l'impost, la documentació del banc i l'escriptura de la notaria, cal anar al Registre de la Propietat per fer efectiva la cancel·lació.

Si necessiteu més informació, us podeu posar en contacte amb el nostre Departament de Finques al 93 872 32 22 o [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!