ImmobiliĂ ria
20 de maig de 2020

S’han aprovat les ajudes per contribuir a pagar els lloguers d’habitatge habitual a les persones arrendatàries que s’han vist afectades per l’impacte econòmic i social del COVID-19

S’han aprovat les ajudes per contribuir a pagar els lloguers d’habitatge habitual a les persones arrendatàries que s’han vist afectades per l’impacte econòmic i social del COVID-19

La finalitat d’aquestes ajudes és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer de l’habitatge habitual.

Qui se’n pot beneficiar?

Les persones físiques majors d’edat que acreditin estar en situació de vulnerabilitat social i econòmica sobrevinguda com a conseqüència del COVID-19.

Quins requisits he de complir per beneficiar-me de l’ajuda?

Per poder obtenir aquesta ajuda, s'ha d'acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19 mitjançant el compliment de tots els requisits següents:

 • Que la persona llogatera o qualsevol dels membres de la unitat familiar passi a estar en situació d'atur, Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO), o hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d'ingressos.
 • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l'ajut no siguin superiors a:
  • Amb caràcter general, el límit de 3 vegades l'IPREM (1.613,52 €).
   • Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM (53,78€) per cada fill/a a càrrec a la unitat familiar.
   • En el cas d'unitat familiar monoparental l'increment aplicable serà de 0,15 vegades l'IPREM (80,67 €) per cada fill/a.
   • Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM (53,78€).per cada persona gran de 65 anys membre de la unitat familiar.
 • En el cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat igual o superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l'incapaciti de forma permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 4 vegades l'IPREM (2.151,36 €), sense perjudici dels increments acumulats per fill/a a càrrec especificats en l'apartat anterior.
 •  En el cas que la persona obligada a pagar la renda de lloguer sigui una persona amb paràlisis cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o una persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditament a la persona o al seu cuidador/a per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 5 vegades l'IPREM (2.689,20 €).
  • Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l'habitatge sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
  • Tenir la residència legal a Catalunya.
  • Que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual.
  • Que la persona sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.
  • Que l'import de la renda de lloguer del contracte d'arrendament sigui com a màxim de 900 €.
  • Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
  • Que la persona sol·licitant no estigui sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Quina és la quantitat de l’ajuda?

Aquesta ajuda es pot concedir per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer des d’abril a setembre del 2020.

 • Barcelona ciutat: 750 euros mensuals.
 • Demarcació de Barcelona: 750 euros mensuals.
 • Demarcació de Girona: 500 euros mensuals.
 • Demarcació de Tarragona: 500 euros mensuals.
 • Demarcació de Lleida: 450 euros mensuals.
 • Demarcació de las Terres de l’Ebre: 350 euros mensuals.

De totes maneres, l’import de l’ajuda no podrà superar la renda de lloguer pactada al contracte d’arrendament.

Quin és el termini?

El termini de presentació de la documentació és del dia 19 de maig al 30 de setembre del 2020.

Si necessites que t’ajudem a tramitar aquesta ajuda, pots posar-te en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!