Immobiliària
12 de agost de 2021

Convocatòria Ajuts Centre Històric de Manresa

Convocatòria Ajuts Centre Històric de Manresa

L’Ajuntament de Manresa convoca la concessió d’ajuts per fomentar l’obertura d’activitats econòmiques al Centre Històric, per dinamitzar tant econòmica com comercialment els següents barris: Barri Antic, Escodines i Vic-Remei, incentivant les obres d’adequació i arrendament de locals desocupats.

Quins són els tipus d’ajuts?

Línia A: Ajuts per inici d’activitat

 • Concepte subvencionable: formalització del contracte d’arrendament d’immobles dins del Centre Històric per l’inici d’una nova activitat econòmica.
 • Beneficiaris/es: persona titular de la nova activitat econòmica.
 • Quantitat: la subvenció equivaldrà a 3 mensualitats (exclòs IVA i IRPF) amb un màxim de 5,00 €/ m2 al mes.

Línia B: Ajuts per la realització d’obres

 • Concepte subvencionable: inversions per reforma i adequació del local on s’hagi de dur a terme una nova activitat econòmica, en especial les que facin referència  a l’eficiència energètica, mobilitat, patologies estructurals greus, seguretat i accessibilitat, millora de façana, ampliacions....      
 • Beneficiaris/es: persona promotora de l’obra.
 • Quantitat: import equivalent al 75 % de la inversió.

Línia C: Ajut per traspàs de negocis existents

 • Concepte subvencionable: formalització de la transmissió d’una activitat en funcionament.
 • Beneficiaris/es: persona reemprenedora que formalitzi un traspàs i doni continuïtat a un projecte empresarial o negoci ja instal·lat.
 • Quantitat: si l’activitat és un arrendament del local, la subvenció equivaldria a la renda de 3 mesos (exclòs IVA i IRPF), amb un màxim de 5,00 €/m2 al mes. Si la persona propietària es al mateix temps el/la titular de l’activitat, l’ajut serà de 5,00 € /m2 al mes per 3 mesos.

Quines són les limitacions en la quantitat?

L’import total per persona beneficiària serà de 3.000,00 €.

Quins són els requisits per les persones beneficiàries?

Línia A. Ajuts per inici de l’activitat:

S’ha de destinar l’immoble a una nova activitat econòmica, que s’haurà d’haver iniciat a partir del 5 de desembre del 2020, trobar-se en funcionament i tenir resolts favorablement tots els tràmits de legalització.

Línia B. Ajuts per realització d’obres

 • La inversió mínima subvencionable ha de ser de 2.000 €.
 • Disposar del permís municipal d’obres.
 • El local objecte de les obres s’ha d’haver instal·lat una nova activitat econòmica amb posterioritat al 5 de desembre del 2020.
 • Disposar d’un contracte d’arrendament o d’ús de l’immoble amb el/la titular de l’activitat econòmica.

Línia C. Ajuts per traspàs de negoci existent

 • Disposar d’un document acreditatiu del traspàs de l’activitat.
 • Disposar de l’autorització administrativa o haver realitzat la comunicació per poder desenvolupar l’activitat objecte de traspàs.
 • Haver realitzat la comunicació o el canvi de titularitat de l’activitat econòmica.
 • Acreditar que el traspàs és conseqüència de la jubilació, incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o qualsevol altra situació que impliqui el traspàs del negoci.
 • El traspàs s’ha d’haver produït a partir del 5 de desembre del 2020.

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

Del dia 6 d’agost al 30 de setembre del 2021.

Per a més informació, posa’t en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!