Immobiliària
20 de gener de 2022

Ajudes al lloguer per a joves

Ajudes al lloguer per a joves

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'ajuda de fins a 250 € mensuals per a joves d'entre 18 i 35 anys amb l'objectiu de facilitar-ne l'emancipació.

Quin és l’objectiu de l'ajut pels joves?

 • Facilitar l’accés a l’habitatge o habitació de lloguer a les persones joves amb pocs recursos econòmics, mitjançant ajuts directes a les persones arrendatàries.
 • La concessió de la subvenció anomenada Bo Lloguer Jove es regirà pel disposat al Reial Decret 42/2022, de 18 de Gener, així com per la Llei 38/2003, de 17 de Novembre.

Quins requisits s’han de complir per rebre el Bo?

 • Ser persona física i tenir com a màxim 35 anys.
 • Tenir la nacionalitat espanyola, o la d’alguns dels seus estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, Suïssa. En el cas de persones estrangeres no comunitàries hauran d’estar en situació d’estada o residencia regular a Espanya.
 • Ser titular o poder estar en condicions de subscriure un contracte d’arrendament d’habitatge formalitzat dins dels temes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.
 • Disposar d’una font regular d’ingressos, iguals o inferiors a 3 cops l’Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples (IPREM).
 • L’habitatge arrendat haurà de ser la residència habitual i permanent.
 • L’ajut es concedeix per un termini de 2 anys. Serà una ajuda total de 6.000 € repartida en 24 mesos.
 • L’import de l’arrendament mensual no podrà ser superior als 600 €.

No es podrà rebre l’ajuda en els següents casos:

 • Ser persona propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya.
 • Que la persona arrendatària o les persones que visquin a l’habitatge arrendat, tinguin parentesc en primer o segon grau amb la persona arrendadora.
 • Que la persona arrendatària i les persones que visquin a l’habitatge arrendat sigui soci/a o partícip de la persona física o jurídica que actuï com arrendadora.

Si necessites que t’ajudem a tramitar la subvenció, pots posar-te en contacte amb la nostra àrea d'administració de finques trucant al 93 872 32 22 o [email protected].

Comparteix l'article a les teves xarxes!