El que cal saber sobre els Habitatges d’Ús Turístic (HUT)

- Què és un Habitatge d’Ús Turístic?

És aquell habitatge que és cedit pel seu propietari, directa o indirectament, a tercers, de forma reiterada (dues o més vegades en un any) i a canvi de contraprestació econòmica, per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies.

 

- Condicions que ha de tenir l’habitatge per poder ser destinat a ús turístic.

L’habitatge s’ha de cedir sencer (no es pot cedir per estances) i ha de complir les següents condicions:

  • Disposar de cèdula d’habitabilitat i satisfer les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
  • No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
  • Ha d’estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d’higiene.

- Obligacions del propietari d’un Habitatge d’Ús Turístic.

  • Facilitar als usuaris i veïns el telèfon d’atenció immediata de consultes i incidències.
  • Garantir el servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.
  • Informar a la Direcció General de la Policia sobre l’estada de les persones que s’hi allotgen.
  • Recaptar l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET).

- Què s’ha de fer per legalitzar un Habitatge d’Ús Turístic?

Abans de l’inici de l’activitat, cal presentar davant l’Ajuntament del municipi on estigui ubicat l’habitatge, una comunicació prèvia d’inici d’activitat degudament formalitzada pel propietari, o per la persona física o jurídica gestora.

L’Ajuntament ha de donar trasllat de la comunicació d’inici d’activitat al Registre de Turisme de Catalunya (RTC) de la Generalitat, que procedirà a la seva inscripció. Des d’aquest moment, l’habitatge disposarà d’un número d’inscripció que indica que l’exercici de l’activitat s’està desenvolupant de forma legal. Aquest número ha de constar en tota la publicitat on s’anunciï l’habitatge, com a garantia de la seva legalitat.

La destinació d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si està prohibida per l’ordenació d’usos del sector del municipi on es trobi o bé pels estatuts de la Comunitat, degudament inscrits en el Registre de la Propietat, en edificis sotmesos el règim de Propietat Horitzontal.

- Què passa si no es regularitza l’ús turístic de l’habitatge?

L’exercici de l’activitat té la consideració d’il·legal, per la qual cosa el propietari pot ser sancionat amb multes que oscil·len entre els 3.000, els 30.000 i els 600.000 €, depenent de si les infraccions són lleus, greus o molt greus.

El propietari i la persona gestora de l’habitatge són responsables solidaris de les infraccions i incompliments de les obligacions establertes a la normativa sectorial turística i a la de l’habitatge.

- Com s’ha d’actuar davant la sospita d’un possible Habitatge d’Ús Turístic il·legal a la finca?

S’ha d’informar a l’Administrador de la Finca, el qual formalitzarà la denúncia corresponent una vegada hagi comprovat que l’habitatge no consta inscrit al Registre de Turisme de Catalunya i no compta amb l’habilitació municipal corresponent. La denúncia s’adreça a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

 

Per a més informació, posa’t en contacte amb el nostre Departament de Finques al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals