Tributació sobre l'Impost de Transmissions Patrimonials en l'arrendament d'habitatges

29 de setembre de 2016

Els arrendaments d’habitatges han de tributar per l’ITP. La base imposable és la totalitat de la contraprestació que hagi de satisfer l’arrendatari en tot el període de durada del contracte i el tipus impositiu és del 0,5 %.

El subjecte passiu (obligat al pagament del tribut) és l’arrendatari. Recordem que l’arrendador és responsable subsidiari del pagament de l’impost.

En el supòsit que un tercer que actuï de forma particular avali personalment el contracte d’arrendament, a més de la tributació per l’ITP de l’arrendament, es procedirà a la tributació d’aquest fiançament, la base imposable del qual serà la quantitat avalada, sent el tipus impositiu el 1 % i el subjecte passiu (obligat al pagament de l’impost) és el creditor fiançat, és a dir, el propietari de l’immoble.

Els avals bancaris estan subjectes i exempts d’IVA, per tant, no subjectes a l’ITP.

La fiança obligatòria que ha de satisfer l’arrendatari, segons el que es disposa en l’article 36 de la Llei d’Arrendaments Urbans, i la garantia addicional que se li pugui sol•licitar al mateix arrendatari, no es troben subjecte a l’ITP.

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals