S’aproven les bases reguladores per la concessió de subvencions per pagar el lloguer

Regulen la concessió de subvencions per pagar el lloguer, facilitar l’accés i la permanència a un habitatge de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

A qui va destinat?

A persones físiques que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Quins requisits s’han de complir per rebre la subvenció?

-Tenir la residència legal a Catalunya.

-Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge, com a arrendatari, que sigui el domicili habitual, i estar empadronat en ell.

-Fer els pagaments del lloguer a través de domiciliació bancària.

-Estar al corrent de pagament del lloguer en el moment de sol·licitar la subvenció.

-Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya, i les obligacions amb la Seguretat Social.

-Tenir uns ingressos anuals iguals o superiors a 0,6 cops l’IRSC (Indicador Renda Suficiència Catalunya).

-No pagar un lloguer mensual superior als imports establerts a les convocatòries.

-Pagar el lloguer de l’habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés a compte o rebut emès per l’administrador de la finca, on han de constar els següents conceptes: identificació del/la pagador/a, identificació del/la beneficiari/a del pagament i la mensualitat que correspongui.

-No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser beneficiaris de subvenció i no ser objecte d’un procediment de revocació d’alguna de les ajudes establertes al reial Decret 106/2018 de 9 de març.

Quin és l’import de la subvenció?

Serà del 40 % de l’import del lloguer anual de l’habitatge, amb un màxim de 2.400 € anuals per habitatge.

 

Si necessites més informació o que t’ajudem a tramitar la subvenció posa’t en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals