S’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per obres d’adequació de l’interior dels habitatges per a persones grans

La Generalitat de Catalunya ha obert una convocatòria per atorgar ajuts per obres d’adequació de l’interior dels habitatges per a persones grans.

La necessitat social derivada de l’envelliment de la població, unida a un nou marc normatiu que fomenta el recolzament a l’autonomia personal i l’atenció a la dependència, requereix l’aprovació d’unes bases reguladores de subvencions, dirigides al col·lectiu de persones grans.

Les subvencions s’apliquen a:

1. Obres d’adequació a l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat l’adequació de peces i elements que conformen l’habitatge:

a) Garantir les condicions mínimes d’habitabilitat a la superfície útil interior de l’habitatge destinat a aconseguir la salubritat i el confort, inclosa la reparació o substitució de les apertures exteriors deteriorades i l’adequació dels paviments per millorar la seva capacitat lliscant amb la finalitat que no impliqui perill per a les persones.

b) Adequar la normativa vigent a les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: la instal·lació de mesures de seguretat per detectar la falta d’estanqueïtat o de fuites, instal·lacions de sistemes automàtics per facilitar l’apertura de persianes.

c) Adaptar l’interior de l’habitatge per la millora de l’accessibilitat:

-Bany: substitució de banyera per plat de dutxa o les seves adaptacions, canvi d’aixetes, substitució o adaptació de l’WC, eliminació del bidet o d’altres elements per facilitar la mobilitat, el tractament antilliscant de paviments i la col·locació d’ajudes tècniques.

-Cuina: substitució de plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques, adaptació del taulell, tractament antilliscant de paviment i la instal·lació d’ajudes tècniques.

-Altres peces: realitzar adaptacions o proporcionar recolzaments en l’entorn general de l’habitatge, amb la finalitat de facilitar la mobilitat de la persona dins de la casa: ampliació de portes, canvi de gir d’una porta, eliminació d’algun esglaó, instal·lació d’ajudes tècniques.

2. No són subvencionables les obres d’adequació a habitatges que pertanyin a persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica. 

Beneficiaris:

Les persones que formin part d’una unitat de convivència que inclogui membres majors de 65 anys, que tinguin el seu domicili habitual i permanent.

Requisits per beneficiar-se de la subvenció:

a) Autoritzar a l’Agència o a les oficines locals per realitzar la inspecció de l’habitatge, obtenir dades sobre el seu estat general, poder avaluar les actuacions sol·licitades i documentar fotogràficament les deficiències.

b) Les obres no poden haver-se iniciat abans de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni abans de la data d’inspecció de l’habitatge per part de l’Agència, per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica.

c) La persona sol·licitant ha de ser propietari, usufructuari o arrendatari de l’habitatge objecte de l’adequació, i ni aquest ni cap altre de la unitat de convivència pot tenir un altre habitatge en propietat a Catalunya.

d) Estar al corrent de les obligacions tributàries de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i de les obligacions amb la Seguretat Social.

e) La persona que es beneficiï de les obres ha de ser major de 65 anys o més i complir amb algunes de les condicions següents:

-No tenir suficient autonomia per poder realitzar les activitats d’higienes, alimentació i mobilitat.

-Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33 % o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, grau total, absoluta o gran invalidesa.

-Els ingressos de la unitat de convivència no pot superar 2 cops el IRSC.

 

Per a més informació o per ajudar-te a tramitar la subvenció del teu habitatge, posa’t en contacte amb el nostre Departament de Finques al 93 872 32 22 o a finquesarfe.es 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals