S’aproven les bases reguladores per a l’accés a ajuts en forma de préstecs a Comunitats de Propietaris pel finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges a Catalunya

S’aproven les bases reguladores per a l’accés a ajuts en forma de préstecs a Comunitats de Propietaris pel finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges a Catalunya.

Aquestes bases tenen per objecte regular les condicions per a l’accés a la línia de préstecs convinguda entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Institut Català de Finances (ICF) pel finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges a Catalunya.

Quines són les actuacions protegibles?

Poden accedir als préstecs per a la rehabilitació les actuacions següents:

 1. Obres de rehabilitació sobre l’estat de conservació de l’edifici:

-Deficiències relatives a l’estat de conservació dels fonaments, estructura horitzontal i vertical, incloent els cantells dels balcons i voladissos si afecten a elements estructurals i les instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents a l’edifici.

-Deficiències relatives a l’estat de conservació de cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres que comportin una modificació de la secció constructiva de tancament original de l’element a rehabilitar que conforma l’envolupant de l’edifici, amb actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic, amb la finalitat de garantir l’estanqueïtat, l’aïllament i la seva estabilitat, eliminació d’amiant, instal·lacions de plom, fustes tractades amb creosota o treballs de mitigació del radó.

 1. Obres de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat.

            -El resultat de l’informe de la Inspecció Tècnica pot ser amb deficiències o sense.

 1. Obres de millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, que consisteixen en adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l’edifici a la normativa vigent.

            -El resultat de l’informe de la Inspecció Tècnica pot ser amb deficiències o sense.

 

Qui poden ser els beneficiaris?

Ho seran les comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat igual o inferior al 5%.

 

Quins són els requisits tècnics?

 1. Requisits dels edificis:

-Com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinada a habitatge.

-Com a mínim el 50% dels habitatges de l’edifici han de constituir domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.

 1. Requisits d’inspecció tècnica prèvia:

-Els edificis han de disposar obligatòriament i previ a la sol·licitud de préstec, de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE) que ha de contenir l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) amb data anterior a l’inici de les obres i el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) amb l’etiqueta de qualificació energètica (EE), que acrediti la necessita de l’actuació de rehabilitació.

 1. Requisits de les actuacions:

-L’edifici ha de tenir seguretat estructural o aconseguir-la mitjançant el procés de rehabilitació.

-No seran protegibles les obres de buidatge estructural o enderrocament de façanes, augment de volums, les ampliacions o subdivisions d’edificis o habitatges.

 

Quin és el pressupost protegible?

 1. El pressupost d’execució material (que s’ha d’ajustar al de la llicència municipal de les obres) més les despeses generals i el benefici de l’industrial de l’oferta de l’empresa que ha escollit per dur a terme les obres de rehabilitació.
 2. Els honoraris dels professionals que intervenen en el procés d’execució d’obra.
 3. Les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses de gestió, quan estiguin degudament justificades.
 4. L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Queden exclosos l’Impost sobre Construccions d’Obres i Serveis (ICIO), les taxes de llicència municipal, les taxes de l’etiqueta energètica i altres taxes de tramitació administrativa, les despeses de l’obtenció IITE i del CEE, el cost de la redacció dels projectes, informes tècnics, estudis de diagnosi i certificats necessaris.

 

Quins terminis hi ha?

 1. El préstec es pot sol·licitar per obres no iniciades i per obres ja iniciades i no finalitzades.
 2. Quan es tractin d’obres no iniciades, no es poden haver començat les obres abans de la data de publicació de la convocatòria.
 3. Les obres que no s’hagin començat a la data de la sol·licitud del préstec, s’han d’iniciar en un termini màxim de 8 mesos, a partir de l’endemà de la data de notificació de la concessió del préstec. Aquest termini es pot prorrogar com a màxim per 4 mesos més.
 4. Quan es tracti d’obres ja iniciades, es pot sol·licitar el préstec únicament per la part d’obra pendent d’executar.
 5. El termini per l’execució de les obres no pots excedir els 2 anys.

 

Si necessites més informació o que t’ajudem a tramitar el préstec per la teva Comunitat de Propietaris pots posar-te en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals