Punts rellevants de l'Ordre de Cotització per l’any 2017

16 de febrer de 2017

El passat 11 de Febrer de 2017 es va publicar l’Ordre de Cotització prevista per l’any 2017, amb les regles de cotització de tots els règims i sistemes de la Seguretat Social.

A continuació es detallen els elements més rellevants de la nova ordre:

Règim General:

  • S’incrementa la base màxima de cotització en el Règim General, de tal manera que, a partir del 1 de Gener de 2017, queda fixada en 3.751,20€ mensuals.
  • S’incrementa la base mínima de cotització del grup 1 en 1.152,90€ mensuals. També la resta de bases mínimes dels altres grups de cotització, sent la del grup 2 equivalent a 956,10€ mensuals i la dels grups 3 a 7 de 825,60€ mensuals.
  • En relació als grups de cotització del 8 al 11, la base mínima serà de 27,52€/dia i la base màxima de 125,04€.

En relació als tipus de cotització es mantenen els mateixos que l’any passat.

Respecte els contractes de formació i aprenentatge, pels quals la cotització a la Seguretat Social consisteix en el pagament d’una quota única:

  • La quota per contingències comuns: Serà de 40,13€, de la qual 33,46€ serà a càrrec de l’empresari i, per l’altra, 6,67€ a càrrec del treballador.
  • La quota per contingències professionals: Serà de 4,60€ mensual a càrrec, de forma exclusiva, de l’empresari.
  • La quota de FOGASA consistirà en una quota mensual de 2,54€ a càrrec de l’empresari.

Sistema Especial per a treballadors de la llar:

S’incrementen les bases mínimes del sistema especial de la llar en un 8% respecte les bases de cotització de l’any anterior.

Tram cotització

Retribució mensual

Base de cotització

1

Fins 188,61€

161,29€

2

Entre 188,62€ fins a 294,60€

266,84€

3

Entre 294,61€ fins a 400,80€

372,39€

4

Entre 400,81 fins a 506,80€

477,96€

5

Entre 506,81€ fins a 612,90€

583,52€

6

Entre 612,91€ fins a 718,20€

689,09€

7

Entre 718,21€ fins a 825,65€

825,60€

8

Entre 825,66€ i següents

862,44€

  

A més, també incrementen els tipus de cotització per contingències comuns. Per una banda, el tipus de cotització, és a dir, el percentatge que s’aplica sobre la base de cotització, passarà a ser del 22,10% a càrrec de l’empresa, i en un 4,40% a càrrec de l’ocupador.

Pel que fa a la cotització per contingències professionals, la qual va a càrrec exclusiu de l’ocupador, es manté sense variació en un 1,10%.

Alhora, l’ordre confirma que es manté vigent la reducció del 20% sobre l’aportació empresarial pel que fa a la cotització per contingències comuns en els termes previstos per la disposició transitòria única de la Llei 27/2011, d’1 d’Agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. Recordem que aquesta reducció és aplicable a tots els ocupadors/es que hagin contractat i donat d’alta a un/a treballador/a de la llar a partir del 1 de Gener de 2012, i sempre que aquest no hagués figurat d’alta en el Règim Especial de Treballadors de la Llar (sistema antic) en el període del 2 d’Agost al 31 de Desembre de 2011.

A més a més, també es manté la reducció ampliada fins al 45% per a famílies nombroses.

Aquests canvis de base i tipus de cotització afecten en la liquidació de la nòmina mensual.

Per aquest motiu, recomanem contactar amb la nostra Àrea Laboral per tal de consultar i/o assessorar-se respecte com impacta el canvi de base i tipus en la nòmina mensual, així com respecte en com variarà l’aportació empresarial a la seguretat social.

Sistema Especial de Treballadors per compte aliena agraris:

Per aquelles empreses que optin per a la cotització mensual: a partir del 1 de Gener de 2017, les bases de cotització seran les mateixes que les previstes pel Règim General.

Pel que fa a les empreses que optin per la cotització per bases diàries per jornades reals:

La base mínima diària pel grup 1 serà de 50,13€/dia, pel grup 2 de 41,57€/dia, pel grup 3 de 36,16€/dia i per als grups de cotització restants de 35,90€.

Pel que fa a les bases màximes, seran per a tots els grups de cotització, de 163,10€/dia.

Règim Especial de Treballadors Autònoms:

La base mínima de cotització es manté, de moment, en el mateix import que l’any passat, sent aquesta de 893,10€. Aquesta “congelació” és conseqüència de la pròrroga dels Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2016. En aquest sentit, s’adverteix que, en cas de que fossin aprovats nous pressupostos, la base de cotització mínima d’aquest règim es podria veure alterada en el transcurs d’aquest any.

Malgrat això, la base de cotització màxima sí que s’ha vist incrementada, quedant fixada en el mateix import que la prevista pel Règim General, és a dir, en 3.751,20€ mensuals. Així com també la base mínima dels autònoms societaris, la qual és de 1.152,90€.

Aquest increment de base també afecta a tots aquells autònoms que, durant l’any 2016, varen tenir contractats com a treballadors per compte aliena a 10 o més treballadors.

En conclusió, podríem dir que l’únic col·lectiu que, de moment, no es veurà afectat pel increment de la base de cotització mínima serà el treballador autònom individual que no hagi tingut a 10 o més treballadors al seu càrrec.

Sistema Especial de Treballadors per compte propi agraris:

A partir del 1 de Gener de 2017, les bases de cotització d’aquest sistema són les mateixes, amb caràcter general, que les establertes pel Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Respecte els tipus de cotització (Per contingències comuns):

  • Serà d’un 18,75% per aquells treballadors que hagin optat per escollir una base de cotització compresa entre els 893,10€ mensuals i els 1.071,60€ mensuals.
  • Si el treballador ha escollit una base superior als 1.071,60€ mensuals, aleshores el tipus de cotització serà del 26,50%.

A banda, per aquells treballadors que no hagin escollit cobertura per accidents de treball i malaltia professional, s’efectuarà una cotització addicional del 0,10%.

Devolució excés de cotització per pluriactivat:

Com cada any, l’ordre de cotització preveu la possibilitat de sol·licitar la devolució del 50% de les quotes ingressades per contingències comuns en situacions de pluriactivat (cotització simultània en el règim general i en el règim especial de treballadors autònoms), quan per aquesta cobertura s’hagi  aportat una quantitat igual o superior a 12.368,23€.

En aquests casos, es podrà sol·licitar la devolució del 50% d’excés durant els quatre primers mesos d’aquest any.

Per més informació, contacta amb els nostres consultors laborals al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals