Pròrroga moratòria lloguers d'habitatge fins al 30 de setembre de 2020

REIAL DECRET LLEI 26/2020, de 7 de juliol sobre mesures de reactivació econòmica.

El Capítol VI d’aquest Decret Llei estableix les mesures en l’àmbit de l’habitatge i la Disposició final 9 modifica el Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març:
 

- Pròrroga extraordinària durada dels contractes d’arrendament d’habitatge

(Modificació de l’Art. 2 del RDL 11/2020)


S’amplia fins al 30 de setembre 2020 (abans era fins a 2 mesos després de l’aixecament de l’estat d’alarma) la possibilitat que l’arrendatari/a d’habitatge habitual pugui sol·licitar una pròrroga extraordinària de SIS MESOS més, a tots aquells contractes quin termini, el període de pròrroga obligatòria prevista a l’art 9.1. o el període de pròrroga tàcita previst a l’article 10.1 de la LAU de 1994, finalitzi abans del dia 30 de setembre

Aquesta pròrroga l’ha de sol·licitar l’arrendatari/a a l’arrendador/a i aquest/a té l’obligació d’acceptar-la (excepte altre acord entre les parts), independentment que sigui o no gran tenidor/a.

Durant la pròrroga extraordinària seguiran vigents els mateixos pactes i condicions del contracte d’arrendament (renda, repercussions, etc.).

 

- Pròrroga de la sol·licitud de reducció o ajornament de pagament de la renda arrendatícia d’habitage:

(Modificació de l’art. 4, apartat 1 del RDL 11/2020)


També s’amplia fins al 30 de setembre de 2020 la possibilitat que l’arrendatari/a d’habitatge habitual pugui sol·licitar a l’arrendador/a l’ajornament o la condonació total o parcial de la renda.


Pot fer la sol·licitud l’arrendatari/a que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda com a conseqüència de la COVID 19.


L’arrendador/a ha de ser una empresa o entitat publica d’habitatge o un gran tenidor/a (titular de més de 10 immobles o superfície construïda de més de 1.500 m², excloent garatges i trasters).


Feta la sol·licitud per l’arrendatari/a, el propietari/a ha de notificar a l’arrendatari/a, en el termini de 7 dies, una de les següents alternatives :

  • Reducció del 50 % de la renda, fins a un màxim de 4 mesos.
  • O, moratòria o ajornament automàtic del pagament de la renda, fins a un màxim de 4 mesos. La renda ajornada es retornarà de forma fraccionada a la finalització de la moratòria durant un màxim de 3 anys i sempre dins del termini de vigència del contracte de lloguer o de qualsevol de les seves pròrrogues, sense penalització ni interessos.

Aquest ajornament o condonació total o parcial de la renda, tindrà lloc sempre i quan no s’hagi

obtingut anteriorment amb caràcter voluntari per acord entre les parts. 

 

 

Per qualsevol dubte pot posar-se en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 938723222 o finquesarfe.es

 

 

*Font: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals