Principals mesures aprovades pel Reial Decret-Llei 15/2020 de 21 d’Abril relacionades amb l’arrendament de locals

El Reial Decret-Llei publicat al BOE el dia 22 d’abril, disposa, en relació a l’arrendament d’ús diferent al d’habitatge, mesures que s’aplicaran en funció del tipus d’arrendador:

1) SI L’ARRENDADOR ÉS UN “GRAN TENIDOR” (pot ser persona física o jurídica i ha de tenir més de 10 immobles, excloent garatges i trasters o una superfície construïda de més de 1.500 m2)

En aquest cas, l’arrendatari podrà sol·licitar a l’arrendador, en el termini d’un mes des del dia 23 d’abril de 2020, una moratòria en el pagament de la renda. Aquesta petició haurà de ser acceptada per l’arrendador i s’aplicarà de forma automàtica durant tot el període que duri l’estat d’alarma i els mesos següents i, en qualsevol cas, durant un màxim de quatre mesos.

La renda s’aplaçarà sense cap penalització ni interessos i s’haurà de pagar de forma fraccionada durant el termini de dos anys com a màxim.

Aquesta mesura s’aplicarà si l’arrendador-arrendatari no han arribat a un acord respecte el pagament de la renda de forma voluntària.

2) SI L’ARRENDADOR ÉS UN “PETIT TENIDOR” (pot ser persona física o jurídica i ha de tenir 10 immobles o menys)

En aquest cas, l’arrendatari podrà sol·licitar a l’arrendador, en el termini d’un mes des del dia 23 d’abril de 2020, un aplaçament temporal i extraordinari en el pagament de la renda. En aquest cas, el Reial Decret-Llei no estableix que l’arrendador hagi d’acceptar la petició de l’arrendatari.

Així mateix, també es regula la possibilitat d'utilitzar l’import de la fiança per cobrir la totalitat o una part dels rebuts de lloguer pendents de pagament. En aquest cas l’arrendatari haurà de tornar a pagar aquesta fiança en el termini màxim d’un any des de que hi hagi l’acord entre les parts i en qualsevol cas abans de la finalització del contracte.

 

Finalment, cal indicar que el Reial Decret-Llei també disposa que l’arrendatari haurà de ser un/a autònom/a o una pime que reuneixi unes característiques determinades.

En el cas dels autònoms han d’estar d’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte pròpia o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

La seva activitat ha d’haver quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020 de 14 de març i, si no és així, hauran d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al que sol·licita l’aplaçament en un 75% com a mínim en relació de la facturació mitjana mensual del trimestre al que pertany aquest mes referit a l’any anterior.

Si l’arrendatari és una pime, no ha de superar els límits establerts a l’article 257.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol pel que s’aprova el text refós de la Llei de Societat de Capital.

 

 

Si tens qualsevol dubte, posa’t en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals