Novetats Legislatives BOE i DOGC – Març 2018

3 d’abril de 2018

S’APROVEN ELS MODELS DE DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I DE L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI PER A L’EXERCICI 2017 I ES MODIFICA L’ORDRE HAP/2194/2013.- Ordre HFP/231/2018, de 6 de març, es determinen el lloc, forma i terminis de la seva presentació, s’estableixen els procediments d’obtenció, modificació, confirmació i presentació de l’esborrany de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es determinen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació per mitjans telemàtics o telefònics i per la que es modifica l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la que es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

BOE núm. 59 de 08/03/2018

CORRECCIÓ D’ERRORS.- Correcció d’errors de l’Ordre HFP/187/2018, de 22 de febrer, per la que es modifiquen l’Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la que es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen l’administració dels Llibres registre de l’Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària establerta en l’article 62.6 del Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, i altre normativa tributària, i el model 322 “Impost sobre el Valor Afegit. Grup d’Entitats. Model individual. Autoliquidació mensual. Ingrés de l’Impost sobre el Valor Afegit a la importació liquidat per la Duana”, aprovat per l’Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre.

BOE núm. 61 de 10/03/2018

S’APROVA EL NOU MODEL PER A LA PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL DELS COMPTES ANUALS CONSOLIDATS DELS SUBJECTES OBLIGATS A LA SEVA PUBLICACIÓ.-Ordre JUS/318/2018, de 21 de març.

BOE núm. 75 de 27/03/2018

CORRECCIÓ D’ERRORS.- Correcció d’errors de l’Ordre HFP/231/2018, de 6 de març, per la que s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni, exercici 2017, es determinen el lloc, forma i terminis de la seva presentació, s’estableixen els procediments d’obtenció, modificació, confirmació i presentació de l’esborrany de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es determinen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació per mitjans telemàtics o telefònics i  per la que es modifica l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la que es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

BOE núm. 77 de 29/03/2018

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ EMC/30/2018.- RESOLUCIÓ EMC/587/2018, de 22 de març, de modificació de la Resolució EMC/30/2018, de 12 de gener, per la que es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de varis municipis per a l’any 2018 (DOGC núm. 7537, de 17.1.2018).

DOGC núm. 7589 de 29/03/2018

 

Per a més informació, podeu contactar amb els nostres consultors: Contactar

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals