Novetats Legislatives BOE i DOGC – Març 2017

4 d’abril de 2017

S’APROVEN ELS MODELS 202 I 222Ordre HFP/227/2017, de 13 de març, per la qual s’aprova el model 202 per efectuar els pagaments fraccionats a compte del Impost de Societats i de l’Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència a territori espanyol, i el model 222 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre Societats en règim de consolidació fiscal i s’estableixen les condicions generals i el procediment per la seva presentació electrònica.

BOE núm. 63 de 15/03/2017

ES MODIFICA EL REIAL DECRET-LLEI 6/2012 I LA LLEI 1/2013Reial Decret-llei 5/2017, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret-llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.

BOE núm. 66 de 18/03/2017

S’APROVEN ELS MODELS DE DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I DE L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2016Ordre HFP/255/2017, de 21 de març, per la qual s’aproven els models de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni, exercici 2016, es determinen el lloc, forma i terminis de la seva presentació, s’estableixen els procediments d’obtenció, modificació, confirmació i presentació de l’esborrany de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es determinen les condicions generals i el procediment per la seva presentació per mitjans telemàtics o telefònics i per la que es modifica l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la que es regulen els procediments i les condicions generals per la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

BOE núm. 70 de 23/03/2017

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L’ARTESANIA I LA MODAResolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda.

DOGC núm. 7335 de 23/03/2017

S’APROVEN LES BASES REGULADORES DELS AJUTS ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓOrdre ARP/42/2017, de 22 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació.

DOGC núm. 7339 de 29/03/2017

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE CONSULTORIES PER A EMPRESES O ENTITATS CULTURALSResolució CLT/632/2017, de 17 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

DOGC núm.7339 de 29/03/2017

LLEI 4/2017 DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’ANY 2017LLEI 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 2017.

DOGC núm. 7340 de 30/03/2017

S’APROVA LA LLEI 5/2017 DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL SECTOR PÚBLIC I DE CREACIÓ I REGULACIÓ DE DIFERENTS IMPOSTOSLLEI 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estàncies en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

DOGC núm. 7340 de 30/03/2017

 

Per a més informació, podeu contactar amb els nostres consultors: Contactar

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals